สรุปมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (รายเดือน)
ตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 

 

                 ปี ๒๕๕๗

    วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

    วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

     วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
     วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
     วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗    
 

                       ปี ๒๕๕๖

   
    วันที่ ๑ ธันวาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖     
    วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    
    วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖     
    วันที่ ๑ กันยายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖    

    วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖    
    วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖    
    วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖     
    วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖    
    วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
    วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
    วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
    วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทาง Internet