สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (รายเดือน)
ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

 

 

 

               ปี ๒๕๖๐

     วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐

     วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

     วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐
               ปี ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙
      วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๙
                 ปี ๒๕๕๘
      วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘
     วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
     วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘
     วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
     วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๘ 
     วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘
     วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
    วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๘
               ปี ๒๕๕๗
     วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗
     วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
     วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

     วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

    

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทาง Internet