สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (รายเดือน)
ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

sep61.pdf

 

 

 

ปี ๒๕๖

    วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  

     วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

    วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

    วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  

    วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

    วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  

    วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑      

    วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
     วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๑

 ปี ๒๕๖๐

     วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐
     วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
     วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐
      วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐
      วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐
     วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐
     วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐
     วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐
      วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๐
     วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐
    วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
     วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐

ปี ๒๕๕๙

     วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙

     วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙

     วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙
      วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙
     วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙    
     วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๙

     ปี ๒๕๕๘ 

    วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘
    วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘
     วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
     วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๘ 
     วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘

     วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

    วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๗

     วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗
     วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
     วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
     วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
    
 

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทาง Internet