สอบถามข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฯ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔, ๑๔๔๕

ประเภท ชื่อเรื่อง วันที่มีมติ เลขที่หนังสือ หมายเหตุ
๑. กฎหมาย        
  ๑.๑ หลักเกณฑ์การเสนอ
ร่างกฎหมาย

๑. การดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง และการเร่งรัดดำเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสำคัญ

๑๙ เม.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓
ลว ๒๑ เม.ย. ๕๙

 
   

๒. การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

๒๔ ม.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๓/ว ๔๖
ลว ๒๖ ม.ค. ๖๐

ต่อเนื่องกับมติ
๑๙ เม.ย. ๕๙
   

. แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย

๒๐ ธ.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๓/ว ๔๗๙
ลว ๒๒ ธ.ค. ๕๙

 
   

. แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ

๒๗ ธ.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๓/ว ๔๘๙
ลว ๒๘ ธ.ค. ๕๙

 
   

๕. แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และ มาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓)

๑๑ เม.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๑.๒
ลว ๑๒ เม.ย. ๖๐

 
   

. แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)

มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๓
ลว ๙ มิ.ย. ๖๐

 
   

. การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑๓ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๓/ว ๘๑
ลว ๑๔ ก.พ. ๖๑

 
   

. แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๑
ลว ๑ ส.ค. ๖๒

 
   

. การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙ พ.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๔๗๗
ลว ๒๑ พ.ย. ๖๒

 
   

๑๐. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒๑ ก.ค. ๖๓

นร ๐๕๐๓/ว ๓๔๗
ลว ๒๓ ก.ค. ๖๓

 
  ๑.๒ การวางแบบกฎหมาย

๑. การวางแบบกฎหมาย(ชื่อของกฎกระทรวง)

๑๐ ต.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๔/ว ๑๔๔
ลว ๑๒ ต.ค. ๔๓

 
   

. การวางแบบกฎหมาย(การเปลี่ยนรูปแบบมาตรา.. ทวิเป็นมาตรา../๑)

๒๔ ต.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๔/ว ๑๕๓
ลว ๒๗ ต.ค. ๔๓

 
. การวางแบบกฎหมาย(การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว) ๒๙ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๔
ลว ๒ ธ.ค. ๔๘

  ๑.๓ กระทู้ถาม

๑. หลักปฏิบัติและแบบเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม

๑๕ มี.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๓/ว ๔๙

ลว ๒๙ มี.ค. ๔๘

 
   

๒. ขอความร่วมมือในการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้เทนราษฎร

๑๐ ก.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๔๒๖

ลว ๑๑ ก.ย. ๖๒

 
  ๑.๔ การกระทำละเมิด

๑. ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๖ ก.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๒๓๗   
ลว ๒๕ ก.ย. ๔๖

 
  ๑.๕ องค์การมหาชน ๑. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุม ฯ และการพัฒนาการ
ดำเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน
๗ ก.ย. ๔๗ นร ๐๕๐๔/๑๒๘๕๒
ลว ๘ ก.ย. ๔๗
มติเรื่องนี้ข้อ ๒.๔
ถูกปรับปรุงโดย
มติ ๑๙ พ.ค. ๕๒
   

. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการมหาชนและหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน

๒๖ มี.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๒๑๕๑

ลว ๒๙ มี.ค. ๖๒

 
   

. ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน 

๑๘ ก.ค. ๔๙    

นร ๐๕๐๔/๘๒๒๑  
ลว ๒๐ ก.ค. ๔๙

 
    ๔. ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร.

นร ๑๒๐๐/ว ๑๕    
ลว ๑๑ ก.ย. ๔๙

 
    ๕. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร. นร ๑๒๐๐/ว ๕    
ลว ๒๘ ก.ย. ๕๔
 
    ๖. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ๖ ต.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๑๘๙๒๐
ลว ๑๔ ต.ค.. ๕๒
มตินี้ปรับปรุง
มติ ๓ เม.ย. ๕๐
    . การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ
ในกำกับฝ่ายบริหาร
๒๐ ต.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๓๖
ลว ๓๐ ต.ค.. ๕๒
มตินี้ปรับปรุง
มติ ๓ เม.ย. ๕๐
. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ๙ ส.ค. ๕๙ นร ๐๕๐๕/๒๙๓๕๙
ลว ๑๑ ส.ค. ๕๙
มอบหมายให้ กพม. ปฏิบัติหน้าที่แทน ก.พ.ร
 
- การลงทุน . แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องและขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๒๔ ม.ค. ๖๐ นร ๐๕๐๕/๓๓๙๑
ลว ๒๖ ม.ค. ๖๐

 
๑๐. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชนและขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน ๒๘ พ.ค. ๖๑ นร ๐๕๐๕/๑๖๐๕๓
ลว ๓๑ พ.ค. ๖๑

 
  ๑.๖ ตั้งรัฐวิสาหกิจ ๑. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ
ในกำกับฝ่ายบริหาร
๒๐ ต.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๓๖
ลว ๓๐ ต.ค.. ๕๒
มตินี้ปรับปรุง
มติ ๓ เม.ย. ๕๐
  ๑.๗ ตั้งส่วนราชการระดับ
ต่ำกว่ากรม

๑.การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ

๑๙ ธ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๕/๑๕๓๗๖  
ลว ๒๐ ธ.ค. ๔๙

มติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๔ ยืนยันให้ใช้
ต่อไป
    . การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

หนังสือเวียน

ของสำนักงาน ก.พ.ร.

นร ๑๒๐๐/ ว ๑๘

ลว ๒๗ ธ.ค.๔๙

 
    ๓. แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

๒๕ ส.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓

ลว ๒๙ ส.ค. ๕๔
 

 
. การกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

๑๗ ก.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๕

ลว ๒๔ ก.ค. ๕๐

  ๑.๘ ขั้นตอนการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
๑. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขึ้นตอนการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
๒๔ ก.ค. ๕๐

นร๐๕๐๓/๑๓๔๔๔

ลว ๗ ส.ค. ๕๐

 
    . การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

๑ พ.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๒๙๖๑

ลว ๓ พ.ค. ๖๑

 
    ๓. การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

๔ ธ.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๙๗๑๕

ลว ๗ ธ.ค. ๖๑

 
. การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

ม.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๘

ลว ๗ ม.ค. ๖๒

 

๑.๙ ตั้งหน่วยงานใหม่

๑. การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๕๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓) ๑๓ ธ.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๔
ลว ๑๖ ธ.ค. ๕๔

ยกเลิกมติ ๗ ก.ย. ๕๓
  ๑.๑๐ การส่งร่างสัญญาให้ สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจ

๑. การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่ง
ร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

๑ ก.ย. ๓๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๘  
ลว ๙ ก.ย. ๓๕

 
  ๑.๑๑ การทำสัญญาสัมปทาน ๑. การทำสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน ๒๗ ม.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๓๑     
ลว ๙ ก.พ. ๔๗

 
    ๒. การทำสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน ๒๘ ก.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕
ลว ๗ ส.ค. ๕๒
ปรับปรุง มติ ๒๗ ม.ค. ๔๗ ในข้อ ๑
    ๓. ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) ๑๔ ก.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๘
ลว ๑๗ ก.ค. ๕๘
แก้ไขมติ ๒๘ ก.ค. ๕๒ ในข้อ ๑.
  ๑.๑๒ การดำเนินคดีอาญา
คดีแพ่งและคดีปกครอง

. กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

หนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลัง

กค ๐๔๐๖.๗/ว ๒๑

ลว ๒๓ เม.ย. ๕๐

 
   

๒. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

๒๔ เม.ย. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๑

ลว ๑ พ.ค. ๖๑

 
   

. แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครองกรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องในคดีปกครอง

๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๒

ลว ๑ ส.ค. ๖๒

 
  ๑.๑๓ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑. การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมาย ๒๘ ก.พ. ๒๔๘๒

น ๑๑๓๑๐/๒๔๘๒
ลว ๒ มี.ค. ๒๔๘๒

 
   

๒. ปัญหาการมอบอำนาจของอธิบดีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

๑๖ ธ.ค. ๒๓

สร ๐๒๐๓/ว ๒๔๓  
ลว ๒๔ ธ.ค. ๒๓

 
  ๑.๑๔ คำวินิจฉัยศาลปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๑. คำวินิจฉัยศาลปกครอง จำนวน ๔ เรื่อง ๒๔ ส.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๓/ว ๑๘๐     
ลว ๘ ก.ย. ๔๗

 
 

๑.๑๕ แนวทางปฏิบัติ

๑.ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อรัฐสภา ๑๑ ก.พ. ๔๐

นร ๐๕๐๔/ว ๔๑
ลว. ๑๙ ก.พ. ๔๐

การชี้แจงร่าง กม.
ชั้นกรรมาธิการ
 

 

๒. การส่งเอกสารและการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒๗ ม.ค. ๔๑

นร ๐๕๐๔/ว ๒๓
ลว. ๓๐ ม.ค. ๔๑

 
 

 

๓. การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตร ๒๖๖ (รธน.๒๕๔๐) ๑ ก.ค. ๔๑

นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๙
ลว. ๒๔ ก.ค. ๔๑

 
   

๔. การขอรับร่าง พ.ร.บ. ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาพิจารณาก่อนรับหลักการ

๘ ก.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๔    
ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๑

มติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๔
ยืนยันให้ใช้ต่อไป
   

๕. แนวทางปฏิบัติกรณีมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ. หรือ ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว มีความขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกรณีมีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย

๑๐ ก.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๘๐   
ลว. ๑๑ ก.ย. ๖๒

 
   

๖. แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี

๒๔ ก.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๙๙   
ลว. ๒๗ ก.ย. ๖๒

 
 

๑.๑๖ แนวทางการเผยแพร่กฎหมาย

๑. แนวทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ๑๗ ม.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖
ลว. ๑๗ ม.ค. ๖๐

 
 

๑.๑๗ เตรียมการรองรับการตรากฎหมาย

๑. มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย ๔ ก.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗
ลว. ๖ ก.ค. ๖๐

 
         
. ก่อสร้าง อาคาร        
  ๒.๑ โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ๑. การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ๑๑ พ.ย. ๔๖ นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๙  
ลว ๑๔ พ.ย. ๔๖
TURNKEY
  ๒.๒ บัญชีราคามาตรฐาน

๑. ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารที่อยู่อาศัยรวมและบ้านพัก

๕ เม.ย. ๕๙

ร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕   
ลว ๗ เม.ย. ๕๙

ยกเลิกมติ ครม. ๑๕ ส.ค. ๒๑
  ๒.๓ ก่อสร้างอาคารบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และพื้นที่เมืองเก่า . ข้อเสนอของคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๒ ธ.ค. ๔๑ นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๗
ลว ๒๕ ธ.ค. ๔๑
 
    . ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๔๑ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์
๑๙ พ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๘๗๙๒
ลว ๒๕ พ.ค. ๕๒
แก้ไขชื่อคณะ
กรรมการและ
ชื่อหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับปัจจุบัน
    ๓. มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๐ ก.พ. ๕๘ นร ๐๕๐๖/๔๗๓๘
ลว ๑๓ ก.พ. ๕๘
ปรับปรุงมติ ๑๙ พ.ค. ๕๒
ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่า
    . ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศใน
ราชกิจจาฯ
เล่ม ๑๒๐
ตอนพิเศษ ๓๗ ง
ลว ๒๖ มี.ค. ๔๖
 
  ๒.๔ การออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
. การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ๓๐ ต.ค. ๖๑ นร ๐๒๐๕/ว ๕๒๐
ลว ๕ พ.ย. ๖๑
 
         
. กีฬา  

 

   
    ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

๑ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๖๕

ลว ๒ พ.ค. ๕๐

กกท.
โทร.๐ ๒๓๕๖๐๗๐๔,
๐ ๒๓๕๖ ๐๕๖๐
         
. ข้าว        
   

๑. ขออนุมัติให้ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวโดยวิธีกรณีพิเศษ

๒๐ มี.ค.๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๔๗

ลว ๒๒ มี.ค. ๕๐

 
           
. ข้าราชการ        
  .๑ การเทียบตำแหน่ง

๑. การเทียบการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓ มี.ค. ๕๒

นร ๒๐๖/ว ๕๙
ลว ๑๒ มี.ค. ๕๒

 
  .๒ ขยายเวลาดำรงตำแหน่ง ข้าราชการ

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ และระดับ ๑๐ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร

๑๐ ก.ย. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๑๘๑   
ลว ๑๘ ก.ย. ๓๙

 
    ๒. การสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอน นักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๑ ๑๓ ม.ค. ๔๑ นร ๐๒๐๕/๔๑๐
ลว ๑๔ ม.ค. ๔๑
 
    ๓. การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ กปร. ๑๓ ก.ย. ๕๔ นร ๐๕๐๘/๑๙๔๓๓
ลว ๑๖ ก.ย. ๕๔
 
  .๓ คุ้มครองข้าราชการ
ผู้ให้ ข้อมูล

๑. มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒๓ ก.พ. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๓๑     
ลว ๒๕ ก.พ. ๔๒

 
  .๔ ลาไปเป็นพยาน

๑. การไปเป็นพยานตามหมายศาล          

๑๒ เม.ย. ๒๖

สร ๐๒๐๑/ว ๕๖    
ลว ๑๘ เม.ย. ๒๖

 
    ๒. แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงาน
สอบสวน

๓ มี.ค. ๓๕

นร ๐๒๐๑/ว ๓๐     
ลว ๑๐ มี.ค. ๓๕
 
  .๕ ลาศึกษาฝึกอบรม 
ดูงานวิจัย

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙
ลว ๑๐ พ.ค. ๔๙

 

๒. การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙              

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.

นร/กขต ๑๐๑๓.๘/ว ๘

ลว ๒๔ ก.ค.๕๐

   

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๒
ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง
ลว ๒๕ พ.ย. ๔๘

 
   

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๒
ลว ๙ ม.ค.๓๕

 
   

. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.

นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒
ลว ๑๕ ก.ย. ๕๒

 
   

๖. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

๑๐ พ.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐
ลว ๑๓ พ.ค. ๕๙

 
   

. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติม)

มี.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐
ลว ๙ มี.ค. ๖๐

 
   

๘. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

๙ ม.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒
ลว ๑๒ ม.ค. ๖๑

 
  .๖ ลาไปสอนพิเศษ

๑. การอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไป
สอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐ

๒๔ ต.ค. ๓๘

นร ๐๒๑๖/ว ๒๒๕   
ลว ๓๐ ต.ค. ๓๘

 
  .๗ อยู่เวร

๑. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับผู้อยู่เวรรักษาการณ์

๓๐ ส.ค. ๓๗

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๓  
ลว ๕ ก.ย. ๓๗

 
   

๒. การปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

๖ ก.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗  
ลว ๘ ก.ค. ๔๒

 
   

. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับผู้อยู่เวรรักษาการณ์

๑๗ ก.ย. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๑๘๓  
ลว ๑๙ ก.ย. ๓๙

 
  .๘ อวยพรวันขึ้นปีใหม่

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการอวยพรวันขึ้นปีใหม่

๑๓ ธ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๔   
ลว ๑๕ ธ.ค. ๔๘

 
  .๙ ร้องเรียน

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

๒๒ ธ.ค. ๔๑

นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘   
ลว ๒๕ ธ.ค.๔๑

 
  .๑๐ เล่นแชร์

๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์

๒ ก.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖  
ลว ๕ ก.ย. ๔๖

 
  .๑๑ เล่นการพนันและ
เสพสุรา

๑. แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

๒๘ ส.ค.๒๔๙๖

นร ๒๐๘/๒๔๙๖   
ลว ๑
ก.ย.๒๔๙๖

 
   

๒. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปราบปราม
ข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

๖ พ.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓   
ลว ๙ พ.ค. ๔๖

 
  .๑๒ เดินทางไปไต้หวัน

๑. การทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปไต้หวันของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไทย

๑๔ ม.ค. ๓๕

นร ๐๒๐๕/ว ๖      
ลว ๑๗ ม.ค. ๓๕

 
   

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๐  
ลว ๗ ธ.ค. ๒๔

 
   

. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๖  
ลว ๓ เม.ย. ๓๕

ยกเลิกข้อ ๑๕
   

. แนวทางปฏิบัติของหน่วยราชการต่างๆ ในการติดต่อกับฝ่ายไต้หวัน

๑๐ ส.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๑/ว ๑๓๔  
ลว ๑๓ ส.ค. ๓๖

 
  .๑๓ เดินทางไปพม่า ๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (การเดินทางไปพม่าของ
ข้าราชการระดับสูง)

๒๕ ก.ย. ๔๔
๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๕
ลว ๒๘ ก.ย. ๔๔

 
  .๑๔ เลื่อนเงินเดือน 
นอกเหนือโควตาปกติ

๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๘   
ลว ๓๑ ก.ค. ๔๔

 
    ๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ๑๘ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๗
ลว ๒๐ ก.ย. ๔๔

 
    ๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ๑๓ ส.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๓

ลว ๑๙ ส.ค. ๔๖

 
    ๔. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ๑๗ มิ.ย. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒

ลว ๒๗ มิ.ย. ๕๑

 
    ๕. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ๒๗ ต.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๓

ลว. ๕  พ.ย. ๕๒

เฉพาะกรณี
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
    ๖. การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ให้แก่ข้าราชการตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี ๒๕ พ.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๙

ลว. ๓๐  พ.ย. ๕๓

 
    ๗. การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี ๒๖ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๐

ลว.   พ.ค. ๕๘

 
  .๑๕ เลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค

๑. การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค

๒ มี.ค. ๕๓

นร ๐๒๐๖/ว ๕๕    
ลว ๕ มี.ค. ๕๓

 
  .๑๖ การแต่งกายชุดผ้าไทย

๑. การส่งเสริมการแต่งกายในชุดผ้าไทย

๑๓ ส.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๖    
ลว ๒๑ ส.ค. ๔๕

 
   

. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

มิ.ย. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒    
ลว ๑๑ มิ.ย. ๖๓

 
  .๑๗ การไว้ผมและ
การแต่งกาย

๑. ระเบียบว่าด้วยการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ

๒๙ พ.ค. ๑๖

สร ๐๒๐๓/ว ๕๕   
ลว ๘ มิ.ย. ๑๖

 
  .๑๘ การแก้ไขปัญหาการใช้บริการทางเพศ

๑. การรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการทางเพศ

๑๒ ก.พ. ๒๘

นร ๐๒๐๓/ว ๒๙     
ลว ๑๙ ก.พ. ๒๘

 
.๑๙ ปลอมลายมือชื่อผู้อื่น

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ

๑๕ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว๑๙๗    
ลว. ๑๗ พ.ย. ๔๘

  .๒๐ การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ๑. ข้าราชการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ๒๒ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๓   
ลว ๒๕ พ.ย. ๔๘

 
    . ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษ
ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี
๒๑ ธ.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔   
ลว ๒๔ ธ.ค. ๓๖

ละทิ้งหน้าที่ ๑๕ วัน

.๒๑ ต้องหาคดีอาญา
คดีแพ่ง คดีล้มละลาย

๑. ข้าราชการต้องหาในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย

๑ พ.ค. ๒๔๘๒

น.๘๒๖/๒๔๘๒

ลว ๒ พ.ค. ๒๔๘๒

 

.๒๒ การสอบสวนโทษ
ข้าราชการ

๑. การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

๘ ก.พ. ๒๔๙๗

น.ว. ๔๑/๒๔๙๗

ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๔๙๗

 
 

.๒๓ ปฏิบัติงานในมูลนิธิ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร

๑. ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หน่วยงานองค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาปฏิบัติงานในมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๘ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๗๒

ลว ๑๖ พ.ค. ๕๐

 

 
.๒๔ ข้าราชการสตรีถือศีลปฏิบัติธรรม ๑. การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕

ลว ๑๗ ธ.ค. ๕๐

  .๒๕ ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ๑. ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำในต่างประเทศ ๒๑ ก.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒
ลว ๓ ส.ค. ๕๒
 
  .๒๖ การโยกย้ายข้าราชการเพื่อเป็นการลงโทษ ๑. การโยกย้ายข้าราชการ - น.ว. ๖๘/๒๔๙๑
ลว. ๒๔ พ.ค. ๒๔๙๑
 
    ๒. การโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้น้อย ๘ ส.ค. ๒๔๙๔ น.ว. ๙๙/๒๔๙๔
ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๔๙๔
 
.๒๗ การรับบรรจุผู้ที่ลาออกไปสมัครเลือกตั้ง ๑. การรับบรรจุผู้ที่ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรกลับเข้ารับราชการ ๑๐ ก.ค. ๒๕๐๐ มท. ๒๗๙๖/๒๕๐๐
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๐๐
.๒๘ ลาไปประชุมสหกรณ์ ๑. ขอให้กรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ ไปประชุมประจำเดือนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๗ นร. ๐๒๐๑/ว ๑๖๐
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๒๗
.๒๙ ช่วยราชการ ๑. แนวคิดในการแก้ไขปัญหาให้ข้าราชการไปช่วยราชการ ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๕ นร. ๐๒๐๕/ว ๗๓
ลว. ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๕
.๓๐ เงินเดือน ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙ นร. ๐๒๐๕/ว ๓๔๗
ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๙
         
๖. ข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ        
    ๑. แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ ๒  ต.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๓/ว ๔๗๙
ลว ๘ ต.ค. ๖๑

 
๗. ข้อมูลข่าวสารของราชการ        
 

๗.๑ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์,แจ้งผลภายใน ๑๕ วัน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๘  ธ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๑
ลว ๓๐ ธ.ค. ๔๗

 
  .๒ ตัวชี้วัด,ห้ามฟ้อง
เพิกถอนคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๑๑ เม.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๔/ว ๖๒    
ลว ๒๐ เม.ย. ๔๙

 
    ๒. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๓ มิ.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๒
ลว ๒๖ มิ.ย. ๕๒
 
  .๓ ห้สรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ไว้ในรายงานประจำปี ๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๐ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๓๕

ลว ๒๑ ก.พ. ๕๐

 
  .๔ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมไว้ใช้จ่าย ๑. การเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ใช้จ่าย
หนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลัง

กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๗
ลว ๒๐ ก.ค. ๔๘

 
  .๕ การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๐ เม.ย. ๕๔ นร๐๕๐๕/ว ๕๗
ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๔
 
  .๖ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ๑. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่ง พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓ ต.ค. ๖๐ นร๐๕๐๕/ว ๕๑๒
ลว. ๖ ต.ค. ๖๐
 
  .๗ การรายงานผล ๑. รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕ เม.ย. ๖๓ นร๐๕๐๕/ว ๑๗๑
ลว. ๑๖ เม.ย. ๖๓
 
           
. ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี        
 

 

๑. การประสานงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑๓ ก.พ. ๓๙

นร ๐๒๑๕/ว ๒๘
ลว ๒๑ ก.พ. ๓๙

 
           
๙. ของขวัญ        

๙.๑ การให้หรือรับของขวัญ

๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก
ลว ๑๙ ธ.ค.๔๓

   

. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง
ลว ๒๒ ต.ค ๔๔

 
           
๑๐. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ        
  ๑๐.๑ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ๑. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๒๒ พ.ค. ๕๐ นร ๐๕๐๖/ว ๘๑
ลว ๒๕ พ.ค. ๕๐
 
 

 

. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

๑๒ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๙๒
ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๐

 
           
๑๑. วามลับ        
  ๑๑.๑ การรักษา ความลับ ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับในการประชุมคณะรัฐมนตรี

๒ ธ.ค. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๒๔๕   
ลว ๔ ธ.ค. ๓๙

 
    ๒. การักษาความลับในการประชุมคณะรัฐมนตรี

๑๗ ธ.ค. ๓๙

นร ๐๒๑๕/ว(ร) ๓๑๕
ลว ๒ ธ.ค. ๓๙

 
    ๓. การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์หรือ
ให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน

๑๘ พ.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๖/ว ๘๐
ลว ๒๖ พ.ค. ๔๒

 
    ๔. การรักษาความลับของทางราชการ

๑๑ พ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว(ร) ๑๕๙
ลว ๒๕ พ.ค. ๔๗

 
    ๕. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๘ ง
ลว
๒๓ ก.พ. ๔๔

 
  ๑๑.๒ การปรับชั้น ความลับ ๑. แนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ๑๑ มี.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๗๑    
ลว ๑๔ มี.ค. ๔๖

 
           

๑๒. เครื่องบิน

       
  ๑๒.๑ ใช้เครื่องบิน ๑. การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน

๒๘ ม.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๓๖    
ลว ๑๐ ก.พ. ๔๖

 
๒. การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ๑๗ ก.พ. ๕๒ นร ๐๕๐๕/ว ๔๑
ลว ๒๓ ก.พ. ๕๒
๑๒.๒ บินถ่ายรูป

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  การบินถ่ายรูปในประเทศไทย

๑๐ มิ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๒  
ลว ๑๙ มิ.ย. ๔๖

           

๑๓. เครื่องแบบพิเศษ

       
   

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการ
ปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษ

๙ ก.พ. ๕๓

นร ๐๕๐๓/ว ๓๘ 
ลว ๑๒ ก.พ. ๕๓

 
           

๑๔. คอมพิวเตอร์

       
  ๑๔.๑ การแต่งตั้ง CIO

๑. การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง

มิ.ย. ๔๑

นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๒
ลว ๑๐ มิ.ย. ๔๑

 
   

๒. แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

๒๖ พ.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๙๑๙๒
ลว ๒๘ พ.ย. ๖๒

 
  ๑๔.๒ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๒๓ มี.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ 
ลว ๓๑ มี.ค. ๔๗

 
  ๑๔.๓ รัฐบาลดิจิทัล

๑. ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๒๖ ก.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๓ 
ลว ๒๙ ก.ย. ๖๐

 
           
๑๕. โครงการ        
  ๑๕.๑ โครงการพระราชดำริ ๑. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๒ พ.ย. ๔๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐ 
ลว ๒๓ พ.ย. ๔๘
 
  ๑๕.๒ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

๑. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ

๒๗ ม.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕   
ลว ๒๙ ม.ค. ๕๘      
 
           

๑๖. เงิน/งบประมาณ

       
  ๑๖.๑ งบกลาง . การจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น

๑๒ ต.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕
ลว ๑๔ ต.ค. ๕๓
 
    ๒. แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๑๖ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕
ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๘
 
    . ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๔
ลว
ธ.ค. ๕๙

 
    ๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒

๑ ต.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๔๐๗
ลว
๒ ต.ค. ๖๒

 
 

๑๖.๒ การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๑. การปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๐ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๓๑   
ลว ๑๗ ก.พ. ๕๒

ยกเลิก มติ ๑๘ ส.ค. ๔๑
 

 

. การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือ
ไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๘ ม.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๕/ว ๓
ลว ๑๑ ม.ค. ๕๖

ให้เสนอ นรม. พิจารณาก่อนเสนอ ครม.
 

 

. การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๑๓ ส.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘  
ลว ๒๑ ส.ค. ๕๖

 
 

 

. ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีขออนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ

๕ ส.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๕/ว ๗๔  
ลว ๗ ส.ค. ๕๗

 
  ๑๖.๓ การเปลี่ยนแปลงรายการ/ระยะเวลาดำเนินการ

๑. การเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วหรือขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๒๐ ม.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗  
ลว ๒๓ ม.ค. ๕๘

 
  ๑๖.๔ การกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี
. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ๒๙ ก.พ. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๒๗    
ลว ๖ มี.ค. ๔๓

 
  ๑๖.๕ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒ พ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/ว ๗๒ 

ลว ๑๐ พ.ค. ๔๙

 
    ๒. การเสนอขอตั้งและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการดำเนินโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ส.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๕/ว ๗๕    
ลว ๗ ส.ค. ๕๗

 
  ๑๖.๖ การของบประมาณดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ๑.การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินหรือการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

๓ เม.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๕๙

ลว ๑๘ เม.ย.๕๐

 
  .๗ การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๒ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๙๐
ลว
๑๔ มิ.ย. ๕๐

 
  ๑๖.๘ การวิเคราะห์
ความเสี่ยง
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล
๒๙ ธ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๓
ลว ๓๐ ธ.ค. ๕๒
 
  ๑๖.๙ การเบิกค่าเดินทาง
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
๑. มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ๒๔ พ.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๕
ลว ๓๐ พ.ย. ๕๒
 
    . มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
ก.พ. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๒๔
ลว ๖ ก.พ. ๕๖
ปรับเพิ่มค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม
  ๑๖.๑๐ การของบประมาณ/เงินกู้ ของรัฐวิสาหกิจ . แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ๒ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๐

ลว ๔ มิ.ย. ๕๘

 
    . ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ทบทวนมติครม. ๑๒ พ.ค. ๕๘ และ ๒ มิ.ย. ๕๘) ๓๐ ส.ค. ๕๙

นร๐๕๐๕/๓๒๓๑๓

ลว ๓๑ ส.ค. ๕๙

ยกเลิกขอความเห็น คนร.
  ๑๖.๑๑ เงินราชการลับ ๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ ๒๙ เม.ย. ๒๓ ๐๒๐๓/๘๒๕๒
ลว ๑ พ.ค. ๒๓
การจัดสรรงบลับให้มีได้เฉพาะ นร. กห. ตช.
  ๑๖.๑๒ หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ๑. การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ มี.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗
ลว ๖ มี.ค. ๕๘
 
  ๑๖.๑๓ หนี้ค่าสาธารณูปโภค ๑. การแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๖ มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ 
ลว ๗ มิ.ย. ๖๐

 
    . รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ๒๗ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕
ลว ๒๘ ก.พ. ๖๑

 
    ๓. การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ธ.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๓
ลว ๑๙ ธ.ค. ๖๒

 
  ๑๖.๑๔ การขอให้รัฐบาลรับภาระผลการขาดทุนโครงการ ๑. ของบประมาณชดเชยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ ๓ เชิงธุรกิจ
(มติหลักการ)
๒๐ พ.ย. ๕๐ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๘   
ลว ๔ เม.ย. ๕๐
ปิดบัญชีโครงการ
  ๑๖.๑๕ รถประจำตำแหน่ง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง

๑๙ ก.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑  
ลว ๒๕ ก.ย. ๔๙

 
๒. การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์
 
๒ ธ.ค. ๕๑ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๕
ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๑
  ๑๖.๑๖ การเช่ารถ

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

๒๒ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๗๘
ลว ๒๔ พ.ค.๕๐

 
    ๒. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้
ในราชการ
๒๒ เม.ย. ๕๑ นร ๐๕๐๕/ว ๘๔
ลว ๒๓ เม.ย. ๕๑
ค่าจ้างพนักงาน
ขับรถ ๘,๕๐๐ บาท
    . ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ ๒๗ ต.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๖
ลว ๑๒ พ.ย. ๕๒
 
    . แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ๙ ก.พ. ๕๓ นร ๐๕๐๖/ว ๔๑
ลว ๑๕ ก.พ. ๕๓
ถูกยกเลิกโดยมติ ๒๔   เม.ย. และ ๑ พ.ค. ๕๕
    ๕. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้
ในราชการ
๒๔ เม.ย. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔
ลว ๔ พ.ค. ๕๕
ให้เช่ารถ ๕ ปี
ลดค่าเช่าลง ๑๐%
    . อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ หนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลัง
กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔
ลว ๔ ก.ค. ๕๕
 
    ๗. การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและ   ขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ๓๐ ส.ค. ๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒
ลว ๓๑ ส.ค. ๕๙
ปรับปรุงมติ ๒๒ พ.ค. ๕๐
  ๑๖.๑๗ หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ ๑. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ธ.ค. ๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒
ลว ๗ ธ.ค. ๖๑
 
           

๑๗. จริยธรรม

 

 

 

 
  ๑๗.๑ ข้าราชการ ๑. ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๕ ส.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๗    
ลว
๓๑ ส.ค. ๕๒
 
    . ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๒๕ พ.ค. ๕๓ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๖   
ลว
๑ พ.ค. ๕๓
 
  ๑๗.๒ คณะรัฐมนตรี ๑. การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๗ ก.พ. ๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕    
ลว
๒๗ ก.พ. ๖๑
 
           

๑๘. จำนวนเอกสารและระยะเวลาส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 

 

 

 
    ๑. การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ถูกยกเลิกโดย ว ๘๙) ๑๘ มิ.ย. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๙๓    
ลว
๒๕ เม.ย. ๕๖
ยกเลิก นร ๐๕๐๑/ว๒๔ ลว. ๕ ก.พ. ๕๒
    . แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 หนังสือเวียนของ สลค. นร ๐๕๐๕/ว ๘๙   
ลว
๒๑ ก.พ. ๖๑
ยกเลิก นร ๐๕๐๖/ว๙๓ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๖
           
๑๙. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์        
๑. การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ
สื่อสารในภาครัฐ
๑๘ ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๕
ลว ๗ ม.ค. ๕๑

๒. ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๐(เรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ)

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/ว ๒๒
ลว
๒๕ ม.ค. ๕๑

         
๒๐. จังหวัด        
๒๐.๑ การประสานงานกับจังหวัด

๑. ข้อสังเกตบางประการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (กรณีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกไปปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดต่าง ๆ

๒๒ มิ.ย. ๐๗

นร ๐๒๐๖/ว ๑๑๐     
ลว
๒๒ มิ.ย.๔๑

๒๐.๒ การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด

๑. การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

๑๗ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๖๐   
ลว
๑๓ มี.ค. ๕๒

         
๒๑. จัดซื้อจัดจ้าง        
๒๑.๑ พัสดุ

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

๒๙ พ.ค.๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๘๓

ลว ๓๐ พ.ค. ๕๐

ยกเลิกมติ ๓ มติ
๑๓ มี.ค. ๔๔
๑๒ มิ.ย. ๔๔
๒๒ ต.ค. ๔๔
   

๒. ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมไทย (การใช้พัสดุที่ผลิตใน
ประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย)

๒๑ เม.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๕/ว ๘๙
ลว ๒๘ เม.ย. ๕๒
 
  ๒๑.๒ ครุภัณฑ์ ๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ

๒๓ ส.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖   
ลว ๒๕ ส.ค. ๔๘

 
  ๒๑.๓ ราคากลาง . รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ นร ๐๕๐๕/ว ๙๒
ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๖
 
    . หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ๖ ส.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘
ลว ๘ ส.ค. ๕๖
 
    . รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ๖ ส.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙
ลว ๙ ส.ค. ๕๖
 
    . การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๑๓ ส.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔
ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖
 
  ๒๑.๔ ค่า K . การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ๒๒ ส.ค. ๓๒ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙
ลว ๒๔ ส.ค. ๓๒
 
    . การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build ๑๔ มิ.ย. ๕๙ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔
ลว ๑๖ มิ.ย. ๕๙
เพิ่มเติมมติ ๒๒ ส.ค. ๓๒
  ๒๑.๕ ิทธิพิเศษ        
      ๒๑.๕.๑ ระดาษ        
         (๑.) ซื้อกระดาษ

๑. สิทธิพิเศษของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด

๒๙ พ.ค. ๕๐

นร ๐๒๐๕/ว ๘๔

ลว ๔ มิ.ย. ๕๐

ยกเลิก มติ ครม. ๒๙ ก.ย. ๓๐
         (๒.) ขายกระดาษ

๑. บริษัทกระดาษแข็งไทย จำกัด เสนอขอซื้อกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการ

๖ ส.ค. ๒๔

สร ๐๒๐๓/ว ๑๖๒  
ลว ๑๑ ส.ค. ๒๔

 
      ๒๑.๕.๒ ขนส่ง ๑. สิทธิพิเศษขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(รสพ.)
๕ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๘๗
ลว ๖ มิ.ย. ๕๐
 

ยกเลิกสิทธิพิเศษ รสพ.
 
  ๒. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ๒๒ ม.ค. ๕๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๔
ลง ๒๕ ม.ค. ๕๑
ยกเลิกสิทธิพิเศษ บ.ไทยเดินเรือ
      ๒๑.๕.๓ อากาศยาน ๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (บริษัทการบินไทย จำกัด) ๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๙
ลว ๑๙ ก.ย. ๕๐
 

ยกเลิกมติการซ่อมอากาศยานของบริษัทการบินไทย
  . การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (บริษัท อุตสาหกรรม
การบิน จำกัด)
๒๕ พ.ย. ๕๓ นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๗
ลว ๒ ธ.ค. ๕๓
 
      ๒๑.๕.๔ พิมพ์เอกสาร

๑. การทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษของ
โรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

๒๘ ก.ค.๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕

ลว ๑๖ ส.ค. ๕๓

ปรับปรุงมติ ๑๘ พ.ย. ๔๖
      ๒๑.๕.๕ เรือ ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกิจการอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือภายในประเทศ ๑๘ พ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔
ลว ๒๑ พ.ย. ๔๖

 
    ๒. ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดหาเรือโดยประกอบและต่อเรือและซ่อมเรือของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓
ลว ๓๐ ม.ค. ๕๑

 
    ๓. ขอความเห็นชอบในการเสนอให้บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษ
 
๑๙ ส.ค. ๕๑ นร๐๕๐๖/ว ๓๐๘
ลว. ๙ ก.ย. ๕๑
 
      ๒๑.๕.๖ โรงพยาบาล
เลิดสิน
๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ๒๒ ม.ค. ๕๑

 

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔
ลว ๒๕ ม.ค.๕๑

ยกเลิกสิทธิพิเศษ ร.พ. เลิดสิน
      ๒๑.๕.๗ แบตเตอรี่

๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่อยต่าง ๆ (องค์การแบตเตอรี่)
 

๑๐ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘   
ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๑

ยกเลิกมติ ๒ ธ.ค. ๔๖
. การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร) ๒๕ พ.ย. ๕๓   
 
นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๗   
ลว ๒ ธ.ค. ๕๓
      ๒๑.๕.๘ รักษาความปลอดภัย

๑. การทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษในการจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การางเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.))

๒๘ ก.ค.๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕

ลว ๑๖ ส.ค. ๕๓

ปรับปรุงมติ ๑๓ ม.ค. ๔๗
      ๒๑.๕.๙ สินค้า/บริการ นวัตกรรมไทย ๑. การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ย. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖
ลว ๖ พ.ย. ๕๘
 
      ๒๑.๕.๑๐ อุตสาหกรรม
การบิน
๑. การทบทวน ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ๑๐ พ.ย. ๕๘   นร ๐๕๐๕/๔๐๕๒๖
ลว ๑
พ.ย. ๕๘
 
      ๒๑.๕.๑๑ วิชาการ/
การวิจัย
๑. การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๒ ม.ค. ๕๙   นร ๐๕๐๕/ว ๙
ลว ๑๕ ม.ค. ๕๙
 
      ๒๑.๕.๑๒ น้ำมันเชื้อเพลิง ๑. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มี.ค. ๕๙   นร ๐๕๐๕/ว ๙๕
ลว ๒๔ มี.ค. ๕๙
เป็นประเภทไม่บังคับ
      ๒๑.๕.๑๓ พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ๑. การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตรในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ๒๖ เม.ย. ๕๙   นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๒
ลว ๒๘ เม.ย. ๕๙
เป็นประเภทไม่บังคับ
      ๒๑.๕.๑๔ ปุ๋ย ๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ๑๘ ก.ย. ๕๐   นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙
ลว ๑๙ ก.ย. ๕๐
ยกเลิกมติ ๑๐ ส.ค. ๒๐ เกี่ยวกับการซื้อปุ๋ย
  ๒๑.๖ อิเล็กทรอนิกส์

๑. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (
e-Government Procurement)

๗ เม.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๗๘

ลว ๑๒ เม.ย. ๕๓

ยกเลิกมติ ๒๙ พ.ย. ๔๘
 

๒๑.๗ ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ

๑. การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ

๒๑ มี.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘
ลว ๒๓ มี.ค. ๖๐

 
 

 

. การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

๒๐ พ.ย. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐
ลว ๒๗ พ.ย. ๖๑

 
 

 

๓. การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

๒๖ พ.ย. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๐
ลว ๒๙ พ.ย. ๖๒

 
 

๒๑.๘ การจัดซื้อยา

๑. การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ

๖ มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๔
ลว ๙ มิ.ย. ๖๐

 
 

 

. แนวทางการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

ม.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘
ลว ๑๑ ม.ค. ๖๒

 
 

๒๑.๙ นวัตกรรมไทย

๑. หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐

๑๘ ก.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘
ลว ๒๐ ก.ค. ๖๐

 
 

๒๑.๑๐ ยางพารา

๑. การเตรีมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ

๒๗ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔
ลว ๒ มี.ค. ๖๑

 
         

๒๒. จ้างงานคนพิการ

       

๑. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

๑๔ ส.ค. ๖๑

๐๕๐๗/ว ๔๐๖    
ลว
๑๗ .ค.
๖๑

๒๓. เฉลิมพระเกียรติ

       

๑. การขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา

พ.ค. ๕๖

๐๕๐๘/ว ๗๒    
ลว
๑๐ พ.ค.
๕๖

แต่งตั้ง คกก. การ
กลั่นกรองการขอ
พระราชทานถวาย
พระราชสมัญญา

. การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ

๒๘ มิ.ย. ๕๙

๐๕๐๘/ว ๒๑๓    
ลว
.ค.
๕๙

         

๒๔. ชื่อ

       
๒๔.๑ การลงชื่อในหนังสือ  ราชการ

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๐๗

๘ ก.ย. ๒๕๐๗

สร ๐๕๐๓/ว ๘๕     
ลว
๒๓ ก.ย.๐๗

๒๔.๒ การใช้ตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นคำนำหน้านาม

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.๒๕๓๖

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ
เล่ม ๑๑๐ ตอนที ๑๑๔
ลว ๑๔ ส.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๓/ว ๑๔๐
ลว
๒๓ ส.ค. ๓๖

  ๒๔.๓ ชื่ออาคาร สถานที่

๑. การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ

๒๖ พ.ค. ๔๑

นร ๐๒๐๕/ว ๙๗    
ลว ๑ มิ.ย. ๔๑

 
   

๒. การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
หรือสถานที่ของทางราชการ

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๗   
ลว ๑๐ มิ.ย. ๔๖

 
           
๒๕. ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี        
    ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
๑๖ มิ.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖ 
ลว ๑๗ มิ.ย. ๕๒
ยกเลิก มติ ๑๙ ธ.ค. ๔๙
    ๒. วิธีปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๑
ลว ๒๕ มิ.ย. ๕๒
มติ ๒๕ ส.ค. ๕๔
ยืนยันให้ใช้ต่อไป
    ๓. ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นร ๐๕๐๒/ว ๑๘๘
ลว ๒๐ ต.ค. ๕๓
 
           
๒๖. ชุมนุมประท้วง        
    ๑. หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในการชุมนุมเรียกร้อง
๒๓ เม.ย. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๗๐    
ลว ๓๐ เม.ย. ๔๕

 
    ๒. หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในการชุมนุมเรียกร้อง

๓๐ ก.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗   
ลว ๙ ส.ค. ๔๕
 
    ๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง ๒๘ ก.พ. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๗๑
ลว ๖ มี.ค. ๕๕
 
           
๒๗. ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ        
  ๒๗.๑ ที่ราชพัสดุ

๑. ขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

๒๑ ก.พ. ๓๒

นร ๐๒๐๓/ว ๒๓    
ลว ๒๓ ก.พ. ๓๒

 
   

. ขอแก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ

๒๑ ม.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔    
ลว ๒๙ ม.ค. ๔๖

แก้ไขมติ ๒๑ ก.พ. ๓๒
   

.  การพิจารณาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้แก่สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด     

๒๕ ธ.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/๔๓๓

ลว ๑๑ ม.ค. ๔๕

ไม่ควรโอนกรรมสิทธิ์
ที่ราชพัสดุ
   

. ขอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

๑๘ พ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙

ลว ๒๑ พ.ค. ๔๗

 
  ๒๗.๒ อุทยานแห่งชาติ

๑. แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

๒๒ ส.ค. ๓๒

นร ๐๒๐๒/ว ๑๑๐    
ลว ๒๔ ส.ค. ๓๒

 
    . แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑๓ พ.ย. ๕๐ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๐
ลว ๖ ธ.ค. ๕๐
 
  ๒๗.๓ บุกรุก ที่ดินของรัฐ ๑. การออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ๘ เม.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๙  
ลว ๒๑ เม.ย. ๔๖

 
  ๒๗.๔ ราษฎร อุทิศที่ดิน ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๑ ส.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑
ลว ๒ ส.ค. ๕๐

ยกเลิกมติ ๓ ก.ค. ๔๔, ๓ ม.ค. ๕๐
  ๒๗.๕ โครงการที่ใช้พื้นที่ป่า ๑. การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ๒๙ ม.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๔/ว ๒๑  
ลว ๑ ก.พ. ๕๖
ปลูกป่าทดแทน
  ๒๗.๖ ที่ดิน เวนคืน ๑. แนวทางการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๖ ก.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๑  
ลว ๗ ก.ย. ๕๙

 
 

๒๗.๗ การเสนอเรื่องใช้ที่ดินของรัฐ

๑. การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี ๙ พ.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๘
ลว ๑ ธ.ค. ๕๙

 
         
๒๘. ดุลยพินิจ        
    ๑. มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๖    
ลว ๑๑ พ.ค. ๕๘

 
         
. ่างประเทศ        
  ๒๙.๑ การขอรับความช่วย
เหลือจากต่างประเทศ
๑. การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ๒๙ พ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๘    
ลว ๒๒ ธ.ค. ๔๖

 
    ๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ

๑๗ ส.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๓   
ลว ๒๖ ส.ค. ๔๗
 
    ๓. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาง
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
๑๗ ก.พ. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๔๐
ลว ๒๐ ก.พ. ๕๒
ปรับปรุง ว ๒๙๘/๔๖
ว ๑๗๓/๔๗
  ๒๙.๒ การเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปต่างประเทศ
๑. การเบิกค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการเดินทางไปราชการโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ๕ มิ.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๒   
ลว ๑๔ มิ.ย. ๔๔

 
  ๒๙.๓ เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในต่างประเทศ
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับประเทศไทยของ
ข้าราชการประจำในต่างประเทศ
๒๐ เม.ย. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๖๕    
ลว
๒๓ เม.ย. ๔๒

 
  ๒๙.๔ ผู้นำระดับสูงของไทยพบผู้นำระดับสูงของต่างประเทศ ๑. หลักปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมและพบปะหารือข้อราชการกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทยของบุคคลในคณะทูต
คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศและแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทยและการไปต่างประเทศของผู้นำระดับสูงในรัฐบาลไทย
๒๐ มี.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๕๖     
ลว ๒๗ มี.ค. ๔๔

 
  ๒๙.๕ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๑. การปรับปรุงมติ ครม. เรื่อง การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว

๒๒ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๗๗

ลว ๒๔ พ.ค. ๕๐

ปรับปรุง ๖ มติ
 

๒๙.๖ การจัดทำรายงาน
การไปราชการ ประชุมสัมมนา ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ

๑. การปรับปรุงมติ ครม.เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการ
ไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ

ก.ค. ๕๑

 

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๙

ลว ๙ ก.ค. ๕๑

 

ปรับปรุงมติ ๒๓ ม.ค. ๓๓
 
    ๒. การปรับปรุงมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุมศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ๑๒ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙

ลว ๑๕ พ.ค. ๕๘

 

๑. ปรับปรุงมติ ๘ ก.ค. ๕๑ ข้อ ๕
๒๙.๗ การดำเนินการใดๆบริเวณชายแดน ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือกระทำกิจกรรมใดๆตามบริเวณชายแดน ๑๒ ต.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๑๖๖  

ลว ๑๘ ต.ค.๔๒

ให้ประสานกรมแผนที่ทหารและกรมสนธิสัญญาฯ
    ๒. การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร
ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
๑๐ พ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๗๙ 

ลว ๑๖ พ.ค. ๔๘

ให้ปฏิบัติตามมติ ๑๒ ต.ค. ๔๒
  ๒๙.๘ การทำความตกลงกับต่างประเทศ ๑. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ (เรื่อง การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ) ๑๘ ส.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๑ 
ลว ๒๔ ส.ค. ๕๒
ยกเลิกมติ ๗ ม.ค. ๔๖
    ๒. การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ ๑ ต.ค. ๔๕ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ 
ลว ๓ ต.ค. ๔๕
 
    ๓. ารทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ ๒ พ.ค. ๖๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒
ลว ๒๕ พ.ค. ๖๐
 
    . หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full powers) ก.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๑
ลว ๕ ก.ค. ๕๖
ยกเลิกมติ ๑ ต.ค. ๔๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับ Full powers
    . ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ) ๒๔ มิ.ย. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒ 
ลว ๒๖ มิ.ย. ๕๗
 
    . ้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ) ก.ค. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔
ลว ๓ ก.ค. ๕๗
 
    . ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ) ๑๖ ก.ย. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๙๑
ลว ๑๘ ก.ย. ๕๗
 
    . การหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี  ๒๗ ม.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖
ลว ๒๙ ม.ค. ๕๘
 
    . ารจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙
ลว ๒ ก.ค. ๕๘
 
    ๑๐. แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย   ๕ ก.พ. ๖๒ นร ๐๕๐๓/ว ๕๙
ลว ๖ ก.พ. ๖๒
 
  ๒๙.๙ องค์ประกอบคณะ
ผู้แทนไทย
๑. การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ๓๐ พ.ย. ๕๓ นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๒ 
ลว ๘ ธ.ค. ๕๓
 
    ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกาศใน
ราชกิจจาฯ
เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๐ 
ลว ๗ ธ.ค. ๒๔
ข้อ ๑๙
    ๓. การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจา ๗ ก.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙
ลว ๙ ก.ค. ๕๘
 
  ๒๙.๑๐ การทำหนังสือสัญญาที่ไม่ต้องเสนอ ครม. ๑. การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ๒๗ ม.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖ 
ลว ๒๙ ม.ค. ๕๘
 
  ๒๙.๑๑ การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรมต่างประเทศ . การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย ๒๑ ก.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๗
ลว ๒๔ ก.ค. ๕๘
 
    . พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใน
ราชกิจจาฯ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ก 
ลว ๑๘ ก.พ. ๖๐
 
  ๒๙.๑๒ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ๑๐ ต.ค. ๖๑ นร ๐๕๐๖/ว ๔๘๖
ลว ๑๒ ต.ค. ๖๑
 
           

. ต้นไม้

       
    ๑. โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ส.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๓       
ลว ๓ ส.ค. ๖๐

 
           

๑. ต่งตั้ง

       
  ๓๑.๑ ข้าราชการ (ล่วงหน้า) ๑. การออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการล่วงหน้า ๗ ก.ค. ๓๐

นร ๐๒๐๒/ว ๔๘       
ลว ๘ ก.ค. ๓๐

 
  ๓๑.๒ ข้าราชการ (ย้อนหลัง) ๑. การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง ๒๔ พ.ย. ๒๔

ร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕       
ลว ๒๗ พ.ย. ๒๔

 
    . การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง
ย้อนหลัง
๑๕ มี.ค. ๒๖

ร ๐๒๐๓/ว ๓๘       
ลว ๒๓ มี.ค. ๒๖

 
  ๓๑.๓ ข้าราชการ (ระดับ ๑๐, ๑๑) ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๑๑ ๑๓ ม.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๙       
ลว ๑๖ ม.ค. ๔๗

 
๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๑๑ หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐    
ลว ๒๙ ม.ค.๔๗

. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๗ ก.พ. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒
ลว ๔ มี.ค. ๕๒
. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๙ พ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙
ลว ๒๘ พ.ค. ๕๒
. ขอส่งแบบตรวจสอบและแบบประวัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือเวียนของ สลค. นร ๐๕๐๘/ว ๑๕๔  
ลว ๖ ส.ค. ๕๒
๖. ปรับปรุงแบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและตำแหน่งประเภทวิชการระดับทรงคุณวุฒิ หนังสือเวียนของ สลค. นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๒  
ลว ๒๖ เม.ย. ๖๑
๗. แนวทางการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมินความเหมาะสมของผู้ได้รับการแต่งตั้ง ๒๗ มิ.ย. ๖๐ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑  
ลว ๒๙ มิ.ย. ๖๐
๓๑.๔ กรรมการ

๑. การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ

๑๑ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๐    
ลว ๑๔ ก.ย. ๔๔

๒. การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

๒๔ ม.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗   
ลว ๓๑ ม.ค. ๕๔

การแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ

. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง ลว. ๓ ต.ค. ๕๗

. แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๑๘ ก.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐   
ลว ๒๐ ก.ค. ๖๐

๕. แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ส.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๗   
ลว ๘ ส.ค. ๖๒

  ๓๑.๕ คณะกรรมการ
ตามมติ ครม.
๑. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมติ ครม. หนังสือเวียนของ
สลค.
นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๗
ลว ๑๘ มิ.ย. ๔๑
 

๒. ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)

๑๑ มี.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๖๔   
ลว ๑๙ มี.ค. ๕๑

อำนาจ ครม. ในการแต่งตั้ง คกก. ตามมติ ครม.
  ๓๑.๖ ที่ปรึกษา ๑. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่๓) เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ๘ เม.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๓   
ลว ๑๑ เม.ย. ๔๖

 
.๗ ข้าราชการการเมือง ๑. การเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ๘ ก.พ. ๕๑ นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๔๗  
ลว. ๑๘ ก.พ. ๕๑
. ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใด ๆ  อันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๗ ต.ค ๕๗ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๙๙
ลว. ๑๐ ต.ค. ๕๗
๓. ขอความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (แนวทางการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการเมือง) ต่อไป ๓๐ ก.ค ๖๒ นร ๐๕๐๘/ว ๓๑๓
ลว. ๑ ส.ค. ๖๒
  ๓๑.๘ ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ

๑. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

๒๔ เม.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๓๒
ลว
๓๐ เม.ย. ๕๕

 
  ๓๑.๙ คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งนักบริหาร ๙

๑. การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ เสนอคณะรัฐมนตรี

๑๘ ก.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/๘๒๙๗  
ลว
๒๔ ก.ค. ๔๙

 
  ๓๑.๑๐ แต่งตั้ง สส. เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ๑. ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
๑๑ มี.ค. ๕๑ นร ๐๕๐๖/ว ๖๔  
ลว
๑๙ มี.ค. ๕๑
 
  ๓๑.๑๑ อายุของกรรมการ ๑. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ๒๙ มี.ค. ๕ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒  
ลว
๓๑ มี.ค. ๕
 
  ๓๑.๑๒ ซักซ้อมแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารข้าราชการการเมือง ๑. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง หนังสือเวียนของ สลค. นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๓  
ลว
๒๖ เม.ย. ๖๑
 
           
๓๒. ตรวจสอบภายใน        
 

๑. การพัฒนามติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ

๑๙ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๙๗
ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๐

 
 

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง
ลว
๑๑มี.ค.๔๘

 
 

๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๕ ก
ลว
๒๔ มี.ค. ๔๖

 
         
๓๓. ถวายความเคารพ        
  ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน ก.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๗
ลว ๖ ก.ค. ๖๑

 
         
๓๔. ทะเบียนบ้าน        
  ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฏร ๑๑ ก.พ. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙
ลว ๑๘ ก.พ. ๔๖

 
         
๓๕. ท่องเที่ยว        
  ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ๑๐ ก.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐
ลว ๑๒ ก.ค. ๕๐

 
  . การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้เดินทางมาร่วม
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
๔ ธ.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๕
ลว ๗ ธ.ค. ๕๕

 
  ๓. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ๙ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๙
ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๘

 
         
๓๖. ทุจริต        
    ๑. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
หน่วยงานของรัฐ
๒๐ ส.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๗   
ลว ๒๙ ส.ค. ๔๕

 
    ๒. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
วงราชการ
๕ ต.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๗

ลว ๗ ต.ค. ๔๗

 
   

. การกวดขันการทุจริตคอร์รัปชัน

๒๙ มี.ค.๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๕๙

ลว ๑๒ เม.ย. ๔๘

 
    ๔. รายงานการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ๒๓ ม.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖

ลว ๒๖ ม.ค. ๕๐

 
๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีใช้ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การเงินและหรือบัญชี ๑๕ มิ.ย. ๓๖

นร ๐๒๐๒/ว ๑๐๒

ลว ๑๘ มิ.ย. ๓๖

ปรับปรุงมติ ๒๑ก.ค.๓๕ นร ๐๒๐๓/๑๖๔๐๖
ลว ๒ ต.ค. ๓๕
๖. การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทำสัญญา หรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนสูงมาก ๘ ก.พ. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๒๒

ลว ๑๔ ก.พ. ๕๔

๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๐
ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

ลว ๑๒ ก.ย. ๔๖

๘. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒๗ มี.ค. ๖๑

 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕

ลว ๒๙ มี.ค. ๖๑

๙. ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง ม.ค. ๖๒

 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

ลว ๑๑ ม.ค. ๖๒

         
๓๗. ทุนหมุนเวียน        
  . ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง
การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ลว. ๒๓ ก.ย. ๕๗

 
  . พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

 

เล่ม ๑๓๒
ตอนที่ ๙๒ ก
ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๘

 

 

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๔ พ.ย. ๕๘ เป็นต้นไป
- ให้ คกก. นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนก่อนเสนอ ครม.
         
๓๘. โทรศัพท์        
  ๑. ขอยกเลิกมติครม. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ๒๔ ส.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘
ลว ๓๐ ส.ค. ๕๓
 

ปรับปรุงมติ ๑ ส.ค. ๕๐

 
         
๓๙. ทรัพย์สินทางปัญญา        
  ๑. รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ๒๗ ก.พ. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖
ลว ๒ มี.ค. ๖๑
  
         
๔๐. ธงชาติ        
    ๑. การประดับธงชาติ ๒๙ ก.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๓  
ลว ๗ ส.ค. ๔๖

 
           
๔๑. น้ำ        
    ๑. แนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ ๒๘ ก.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๘ 
ลว ๒๙ ก.ค. ๕๘

 
           
๔๒. ริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
 

๔๒.๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอความเห็นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

๑. การดำเนินการตาม พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ๗ เม.ย. ๔๗

นร ๐๕๐๓/ว ๙๒     
ลว
๒๓ เม.ย. ๔๗

 
    ๒. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๒๕)
ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก
ลว ๙ ต.ค. ๔๖

 
           
๔๓. บำนาญ        
 

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องบำนาญพิเศษของอาสาสมัครทหารพราน

๒๕ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๖๕
ลว ๒๖ ก.ย. ๕๐

 
           
๔๔. โบนัส        
   

๑. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ

ธ.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๒
ลว ๗ ธ.ค. ๖๐

 
           
๔๕. ป.ป.ช.        
   

๑. แนวทางปฏิบัติกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๘ ม.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕
ลว ๑๐ ม.ค. ๖๒

 
           
๔๖. ป้าย        
  ๔๖.๑ การติดตั้งแผ่นป้าย
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗
ลว ๒๘ ม.ค. ๕๑

 
           
๔๗. ระกัน        
  ๔๗.๑ ทรัพย์สิน และรถราชการ ๑. การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ ๓ พ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙     
ลว
๙ พ.ค. ๔๘

กรมธนารักษ์ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๖๔๔๑
    ๒. การประกันภัยรถราชการ

๒๑ มิ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๔/๘๒๐๒  
ลว ๒๓ มิ.ย. ๔๘

 
    ๓. การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ

๒๐ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๕/๒๗๒๐

ลว ๒๑ ก.พ. ๕๐

 
  ๔๗.๒ ผู้ต้องหา คดีละเมิด ทรัพย์สินทาง ปัญญา

๑. ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกันตัว
ผู้ต้องหาคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๒ มี.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗    
ลว ๔ มี.ค. ๔๗

 
 

๔๗.๓ การทำประกันภัยใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑. การทำประกันภัยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๑ ต.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑

ลว ๑๔ ต.ค. ๔๘

 
    ๒. การจัดให้มีการประกันภัยชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ธ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๐

ลว ๘ ธ.ค. ๕๒

 
           
๔๘. ประชาชน        
   

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๖๙

ลว ๑๑ พ.ค. ๕๐

 
   

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศใน
ราชกิจาฯ

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

ลว ๒๗ ก.ค.๔๘

 
           

๔๙. ประชาสัมพันธ์และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

       
  ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว๑๓๐
ลว
๑๙ ก.ย.๕๐

ยกเลิกมติ ๗ มติ
 
         
. ประสานงานมติ ครม.        
   

๑. การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๑๖ ก.พ. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒

ลว ๑๘ ก.พ. ๕๙

 
           
๕๑. ลัดเวรเฝ้า        
    ๑. ขอให้รัฐมนตรีไปร่วมในงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ ๒๓ ม.ค. ๑๐

นร ๐๔๐๑/๑๒๑๖-๑๒๓๕

ลว ๒๖ ม.ค. ๑๐

 
           
๕๒. ฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี        
   

๑. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ พ.ย. ๓๑

นร ๐๒๐๒/ว ๑๘๐

ลว ๒๔ พ.ย. ๓๑

 
   

๒. การติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ ก.ค. ๔๖ นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๐
ลว ๔ ส.ค. ๔๖
 
           
๕๓. นักงานราชการ        
๑. การกำหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
๑๘ ส.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔
ลว ๒๗ ส.ค. ๕๒
    ๒. แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ๗ ก.พ. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๖๘    
ลว
ก.พ. ๖๐

 
         
๕๔. ลังงาน        
  ๕๔.๑ มาตรการประหยัดพลังงาน . การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ๖ มิ.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑     
ลว ๒๖ มิ.ย. ๔๙

 
    . มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ๒๐ มี.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๘๘     
ลว ๒๗ มี.ค. ๕๕

 
           
๕๕. เพลงสำคัญของแผ่นดิน        
๑. เพลงสำคัญของแผ่นดิน ๓๐ ธ.ค. ๔๖ นร ๐๕๐๔/๑๙๕๐๑
ลว ๓๑ ธ.ค. ๔๖
. เพลงสำคัญของแผ่นดิน ๑๖ มิ.ย. ๖๓ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๑
ลว ๑๗ มิ.ย. ๖๓
         
๕๖. ฟอนต์        
๑. โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ๗ ก.ย. ๕๓ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔
ลว ๑๓ ก.ย. ๕๓
         
๕๗. ไฟฟ้า        
  ๑. หลักเกณฑ์การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสถานบริการสาธารณสุข ๑ พ.ค.. ๕๕

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๑๗๑
ลว ๒ พ.ค. ๕๕

ยกเลิกมติ ๙ ก.พ. ๐๘, ๑๗ ส.ค. ๑๙, ๑๑ ต.ค. ๒๖
๕๘. มาตรการสลับเวลาทำงาน        
  ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ เรื่อง มาตรการสลับเวลาทำงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘
ลว ๒๑ ก.ย. ๕๐

ยกเลิกมติมาตรการสลับเวลาทำงาน ๘ มติ
  . รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๔ มิ.ย. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓
ลว ๑๑ มิ.ย. ๖๓

 
         
๕๙. ยุบสภา        
  . การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฏร ๑ เม.ย. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐

ลว. ๒ เม.ย. ๕๗

 
    . การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการการเมือง (กรณีที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง) ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) เรื่องเสร็จที่ ๕๑๑/๒๕๓๓

 

 
         

๖๐. รถ (ประเด็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ)

       
  ๖๐.๑ รถตำรวจนำขบวน ๑. หลักเกณฑ์การใช้รถตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญหรือนักการเมืองหรือการใช้รถนำขบวนรับรองแขก
ต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย
๒๕ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๙  
ลว ๒ ต.ค. ๔๔

 
 

๖๐.๒ รถรับรอง รถถวายอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์

๑. หลักเกณฑ์การมีรถรับรองไว้ใช้ในราชการและรถที่ใช้
ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์
๘ ก.พ. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๒๓
ลว ๑๗ ก.พ. ๔๓

 
  ๖๐.๓ ป้าย ทะเบียน รถราชการ ๑. เปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนรถราชการ ๒ ก.ย. ๑๘

สร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔   
ลว ๓ ก.ย. ๑๘

 
    ๒. การเปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนรถราชการ หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สร ๐๒๐๓/ว ๑๔๗    
ลว ๒๒ ต.ค. ๑๘

 
  ๖๐.๔ การตรวจสอบ
รถราชการ
๑. การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ๑๒ พ.ค. ๕๘

ร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑   
ลว ๑๕ พ.ค. ๕๘

 
           

๖๑. รายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม.

       
    ๑. การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ปรับปรุงมติ ๓๐ พ.ย. ๕๓ เรื่อง การทบทวนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ)  
     

๑๓ ธ.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๔

ลว ๑๖ ธ.ค. ๕๔

 
           
๖๒. ล่วงละเมิดทางเพศ        
   

๑. ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒๑ เม.ย. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔
ลว ๒๓ เม.ย. ๖๓

 
           
๖๓. ลูกจ้างชั่วคราว        
   

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๑๐ มิ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๐
ลว ๑๙ มิ.ย. ๔๖

 
           
๖๔. เลขไทย        
    ๑. การดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยราชการ ๒ พ.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๖๒     
ลว ๑๐ พ.ค. ๔๓

 
           
๖๕. เลือกตั้ง        
  . แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
 
๕ ก.พ. ๖๒
 
นร ๐๕๐๓/ว ๖๑
ลว ๗ ก.พ. ๖๒
 
 
         
๖๖. วิจัย        
 

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (การส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

๒๗ พ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๓
ลว ๒๘ พ.ย. ๕๐

 
         
๖๗. วันหยุด ชดเชย        
    ๑. วันหยุดชดเชยของทางราชการ ๑ พ.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๘๓     
ลว ๑๑ พ.ค. ๔๔

 
    ๒. การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ ๓ ก.พ. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๓๘

ลว ๒๐ ก.พ. ๔๗

 
         
๖๘. วันหยุดราชการประจำปี        
    ๑. ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันพืชมงคล ๒๑ พ.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๗/ว ๒๑๑     
ลว ๒๔ พ.ค. ๖๒

 
         
๖๙. เวนคืน        
    ๑. การจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่โครงการต่าง ๆ ๒๙ ก.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๗  
ลว ๓๑ ก.ค. ๔๖

 
   

๒. การเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิง

๒๖ ก.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๘  
ลว ๕ ส.ค. ๔๘

 
   

๓. การยกเลิกมติคระรัฐมนตรีเรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 

๒๖ ส.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖  
ลว ๘ ก.ย. ๕๑

ยกเลิกมติ ๘ พ.ย. ๒๖ ว ๑๗๘/๒๖
           
๗๐. เศรษฐกิจ        
  ๗๐.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓
ตอนที่ ๑๑๕ ก
ลว ๓๐
ธ.ค. ๕๙

 
           
๗๑. ศูนย์ราชการ        
   

๑. ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ
 

๗ ธ.ค. ๔๗ นร ๐๕๐๔/ว(ล) ๑๙๑๑๐
ลว ๒๗ ธ.ค. ๔๗
 
    . หลักเกณฑ์การยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ
 
๑๑ ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๒
ลว ๔ ม.ค. ๕๑

 
    ๓. การขอยกเลิกเข้าใช้พื้นที่โครงการศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๖ พ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒
ลว ๓ มิ.ย. ๕๒
 
           
๗๒. สลาก        
  ๗๒.๑ สลากการกุศล ๑. ลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล ๑๓ ก.ย. ๕ นร ๐๕๐๕/๓๔๑๓๑
ลว ๑๔ ก.ย. ๕๙
 
           
๗๓. สมรสกับผู้อพยพ        
    ๑. การขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๑๘ พ.ค. ๒๐, ๓ ก.พ. ๒๔, ๑ พ.ค. ๒๗) [เรื่องห้ามข้าราชการและพนักงานองค์การของรัฐสมรสกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย] ๒๑ ก.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๐๐
ลว ๒๒ ก.ย. ๕๓
 
         
๗๔. สัญลักษณ์        
  ๗๔.๑ ส่งเสริมคุณธรรมความดี ๑. สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี "ช่อสะอาด" ๙ ก.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑
ลว ๑๓ ก.ค. ๕๒
 
  ๗๔. สัญลักษณ์ของไทย ๑. การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ ๑๕ ต.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐
ลว ๑๘ ต.ค. ๕๖
 
         
๗๕. สัญญาร่วมทุน        
   

๑. การดำเนินกิจการของรัฐสภาหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง

๑๗ ก.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔
ลว ๒๐ ก.ค. ๖๑

 
๗๖. สินบน        
   

๑. การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน

๘ ส.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐
ลว ๑๐ ส.ค. ๖๐

 
๗๗. สินค้า        
   

๑. การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น

๒๖ พ.ค. ๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๕
ลว ๒๗ พ.ค. ๖๓

 
๗๘. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี        
 

๗๘.๑ การขอยกเว้นมติ ครม.

๑. การขอยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๓๕
ลว ๓๐ ม.ค. ๕๑

 
 

๗๘.๒ เรื่องเร่งด่วนที่มีกรอบระยะเวลา

. แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ๑๔ มี.ค. ๕๔ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖
ลว ๒๒ มี.ค. ๕๔
 
    . การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี ๒๔ พ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔
ลว ๓๐ พ.ย. ๕๘

 
 

 

. แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจนและทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว ๒๒ มี.ค. ๕ นร ๐๕๐๖/ว ๙๒
ลว ๒๔ มี.ค. ๕๙
 
 

๗๘.๓ วาระจร

. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร ๒๒ ก.พ. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒
ลว ๒๗ ก.พ. ๕๕
 
 

 

. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอ
ความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
๔ ธ.ค. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๖
ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๕
 
 

๗๘.๔ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐

๑. การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๐
ลว ๑๙ พ.ค. ๕๒

 
    ๒. การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๘ ต.ค. ๕๔

นร๐๕๐๓/ว ๒๐๖

ลว ๒๕ ต.ค. ๕๔

ต้องขอความเห็น กต. และ สคก.
    ๓. แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับ
บทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย)
๔ ก.ย. ๕๕

นร๐๕๐๓/ว ๒๓๑

ลว ๑๑ ก.ย. ๕๕

กำชับให้ปฏิบัติตาม
มติ ๑๘ ต.ค. ๕๔
    ๔. การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๘ ต.ค. ๕๖

นร๐๕๐๓/ว ๑๖๒

ลว ๑๑ ต.ค. ๕๖

กำชับให้ปฏิบัติตาม
มติ ๑๘ ต.ค. ๕๔
 

๗๘.๕ การเสนอเรื่องเกี่ยวกับพืชผลการเกษตร

๑. การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และคณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดต่างๆ
๑๐ เม.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒
ลว ๒๓ เม.ย. ๕๕

 
  ๗๘.๖ การเสนอแผนงานโครงการ . แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ธ.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๖/ว ๖๐๐
ลว ๖ ธ.ค. ๖๐

 
 

๗๘.๗ การยกเว้นระเบียบพัสดุและการเสนอสัญญาที่ไม่อยู่ในอำนาจคณะรัฐมนตรี

๑. การยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจของ ครม.
๔ ธ.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๗
ลว ๑๒ ธ.ค. ๕๕

 
 

๗๘.๘ ขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อ ครม.

๑. การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๗๑๒
ลว ๑๒ ก.ย. ๕๗

 
 

๗๘.๙ ประเภทเรื่องที่ นรม./ร.นรม. เห็นชอบ/อนุมัติ

๑. การกำหนดประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ อนุมัติให้เสนอคณะรัฐมนตรีและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณู เครืองาม) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี ส.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๓๖๘
ลว ๓๑ ก.ค. ๖๒

 
 

๗๘.๑๐ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะขององค์กรตาม รธน.

๑. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัติติรายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๐๕
ลว ๓๑ ก.ค. ๖๒

 
 

๗๘.๑๑ การเสนอวิดิทัศน์

๑. การนำเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนำเสนอ (Power Point Presentation) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๙ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕
ลว ๒๑ พ.ค. ๕๘

 
    ๒. แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๔ มิ.ย. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕

ลว ๑๖ มิ.ย. ๕๙

 
    . แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดิทัศน์หรือสื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน
ของ สลค.

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๑

ลว ๘ ธ.ค. ๕๙

 
    ๔. การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี ๒๑ ก.พ. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

ลว ๒๒ ก.พ. ๖๐

 
 

๗๘.๑๒ การเสนอลด/เพิ่ม ภาษี

๑. มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค    
 
๑๗ พ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/๔๑๘๘๐
ลว ๑๙ พ.ย. ๕๘

 
 

๗๘.๑๓ การเสนอร่างเอกสาร

๑. การเสนอร่างเอกสารในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ ๓๐ ส.ค. ๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๑
ลว ๓๑ ส.ค. ๕๙

 
 

๗๘.๑๔ การจัดส่งเอกสาร

๑. การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ๑๓ มิ.ย. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔
ลว ๑๕ มิ.ย. ๖๐

 
 

๗๘.๑๕ การเสนอเรื่องปรับปรุงเงินเดือน

๑. การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ ๑ ส.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๖
ลว ๓ ส.ค. ๖๐

 
 

๗๘.๑๖ การปฏิบัติตาม พรบ. วินัยการเงิน
การคลังฯ

๑. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ๒๗ มิ.ย. ๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑
ลว ๒๙ มิ.ย. ๖๑

 
 

๗๘.๑๗ การเสนอเรื่องทั่วไป

๑. แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี ๑๖ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๓
ลว ๒๒ ก.ค. ๖๒

 
 

๗๘.๑๘ การเสนอร่างกฎหมาย

๑. แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๑
ลว ๑ ส.ค. ๖๒

 
 

๗๘.๑๙ การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางอีเมล

๑. การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๓๐ ก.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖
ลว ๓๑ ก.ค. ๖๒

 
 

๗๘.๒๐ ยุทธศาสตร์

๑. แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ม.ค. ๖๓

นร ๐๕๐๒/ว ๑๑
ลว ๘ ม.ค. ๖๓

 
           
๗๙. เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย        
    ๑. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๑  
ลว ๒ ส.ค. ๔๔

 
           
๘๐. หารือมติคณะรัฐมนตรี        
    ๑. แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๕ 
ลว ๑๔ ธ.ค. ๖๐

 
           
๘๑. หนังสือ        
  ๘๑.๑ ซื้อหนังสือใช้ในราชการ ๑. ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๔ เรื่องการซื้อหนังสือใช้ในราชการ ธ.ค. ๔๕

นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๕  
ลว ๑๒ ธ.ค. ๔๕

 
           

๘๒. ให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสทำงาน ศึกษาต่อ

       
    ๑. การปรับปรุงมติ ครม.เกี่ยวกับ เรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ้งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ ๒๗ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘

ลว ๒๘ ก.พ. ๕๐

 
           
๘๓. อายุบุคคล        
  ๑. การนับอายุบุคคล ๗ มี.ค. ๓๘

นร ๐๒๐๕/ว ๔๒
ลว ๑๓ มี.ค. ๓๘

 
         
๘๔. อาสาช่วยเหลือสังคม        
  ๑. ข้อเสนอการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ๓๐ ม.ค.๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘
ลว ๒ ก.พ. ๕

 
         
๘๕. ออกเสียง ร ล        
๑. การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย ๑๒ ม.ค. ๓๑

นร ๐๒๐๑/ว ๘
ลว ๑๔ ม.ค. ๓๑

๒. การซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง
การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย
หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑
ลว ๒๔ ม.ค. ๕๑

         
๘๖. อัตรากำลัง        
๑. ขอกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ๒๕ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๕๕
ลว ๙ มี.ค. ๕๒

ให้ขอความเห็น คปร, คกก. พนักงานราชการก่อนเสนอ ครม.
๒. แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุข้าราชการด้วยการจ้างรูปแบบอื่น ๓ ต.ค. ๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๕๑๐
ลว ๕ ต.ค.
๖๐

. มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ๑๙ มี.ค. ๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖
ลว ๒๒ มี.ค. ๖๒

๘๗. อำนวยความสะดวก        
๑. มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ต.ค. ๖๑

นร ๐๕๐๖/ว ๔๗๕
ลว ๕ ต.ค. ๖๑

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
ติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔, ๑๔๔๕