:: การสำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์ สลค. ::

ความเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการของ สลค.

+ = = + = = + = = + = = + = = + = = +
ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการของ สลค.

ข้อมูล

  ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

รูปแบบการนำเสนอ

  ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

ภาพรวมของการให้บริการ

  ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
เริ่มใช้ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕