ลำดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๑

๑. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๒๒๘๐๒ ๓๑/๐๗/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ๒๒๔๔๖ ๒๔/๐๗/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ] ๒๑๗๕๓ ๑๗/๐๗/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... ๒๐๙๙๓ ๑๐/๐๗/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๒๐๙๗๙ ๑๐/๐๗/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ๒๑๑๙๒ ๑๐/๐๗/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)] ๒๐๗๘๕ ๑๐/๐๗/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ๒๐๐๐๘ ๐๓/๐๗/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๒๐๑๘๐ ๐๓/๐๗/๖๑
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)] ๒๐๑๗๖ ๐๓/๐๗/๖๑
๑๑. ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ๒๐๑๘๔ ๐๓/๐๗/๖๑
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๒๔๖ ๒๗/๐๖/๖๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)] ๑๙๑๓๙ ๒๗/๐๖/๖๑
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๓๘๓ ๑๙/๐๖/๖๑
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)] ๑๘๓๖๕ ๑๙/๐๖/๖๑
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย และค่าธรรมเนียม) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๘๒๐๔ ๑๙/๐๖/๖๑
๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๗๖๗๖ ๑๒/๐๖/๖๑
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๗๔๙๙ ๑๒/๐๖/๖๑
๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๖๙๐๑ ๐๕/๐๖/๖๑
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๐๙๖ ๒๘/๐๕/๖๑
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖๐๓๑ ๒๘/๐๕/๖๑
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๑๔๗๔๕ ๒๒/๐๕/๖๑
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๑๘๘ ๒๒/๐๕/๖๑
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๙๓๙ ๒๒/๐๕/๖๑
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๑๕๔๒๓ ๒๒/๐๕/๖๑
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ) ๑๔๙๕๘ ๒๒/๐๕/๖๑
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๑๔๓๔๕ ๑๕/๐๕/๖๑
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๒๗๙ ๑๕/๐๕/๖๑
๒๙. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๓๔๑๑ ๑๕/๐๕/๖๑
๓๐. ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว ๒๓๘ ๐๘/๐๕/๖๑
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๔๘๑ ๐๘/๐๕/๖๑
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑)] ๑๓๔๗๗ ๐๘/๐๕/๖๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)] ๙๐๗๘ ๐๑/๐๕/๖๑
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๘๖๘ ๒๔/๐๔/๖๑
๕. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑) ๑๑๙๙๑ ๒๔/๐๔/๖๑
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๑๙๘ ๑๗/๐๔/๖๑
๗. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ๑๑๑๘๑ ๑๗/๐๔/๖๑
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๔๐๑ ๑๗/๐๔/๖๑
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ๑๐๗๘๕ ๑๐/๐๔/๖๑
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๘๐๐ ๑๐/๐๔/๖๑
๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... ๑๐๐๕๙ ๐๓/๐๔/๖๑
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ๑๐๐๗๐ ๐๓/๐๔/๖๑
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๙๓๔๒ ๒๗/๐๓/๖๑
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๐๘๖ ๒๗/๐๓/๖๑
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๐๑๔ ๒๗/๐๓/๖๑
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด) ๘๙๙๔ ๒๗/๐๓/๖๑
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)] ๙๐๗๘ ๒๗/๐๓/๖๑
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)] ๙๐๙๔ ๒๗/๐๓/๖๑
๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑) ๙๐๙๙ ๒๗/๐๓/๖๑
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๐๑ ๒๐/๐๓/๖๑
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ๘๒๕๘ ๒๐/๐๓/๖๑
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... ๗๖๑๔ ๑๓/๐๓/๖๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) ๖๓๕๑ ๒๗/๐๒/๖๑
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๑๑๖ ๒๗/๐๒/๖๑
๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๔๖๒ ๒๐/๐๒/๖๑
๕๖. การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....) ๕๒๙๗ ๒๐/๐๒/๖๑
๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ว ๑๐๕ ๒๐/๐๒/๖๑
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. .... ๔๓๓๙ ๑๓/๐๒/๖๑
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๓๑ ๑๓/๐๒/๖๑
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ๓๘๗๗ ๐๖/๐๒/๖๑
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ๓๔๑๒ ๓๐/๐๑/๖๑
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๐๐ ๒๓/๐๑/๖๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ๒๓๓๒ ๒๓/๐๑/๖๑
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๗๙๙ ๑๖/๐๑/๖๑
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) ๑๕๖๓ ๑๖/๐๑/๖๑
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๗๓ ๐๙/๐๑/๖๑
๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ๙๙๑ ๐๙/๐๑/๖๑
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] ๒๗๕ ๐๓/๐๑/๖๑

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๐

. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ๔๑๐๙๖ ๑๙/๑๒/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๙๓๑ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตำรวจกองประจำการ) ๓๘๓๘๑ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ๓๘๒๑๐ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๐๘๗ ๒๑/๑๑/๖๐
. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๓๙๗ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ๓๘๑๔๙ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)] ๓๗๐๒๑ ๑๔/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... ๓๗๑๖๔ ๑๔/๑๑/๖๐
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ๓๖๓๙๗ ๐๗/๑๑/๖๐
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๖๗๕๔ ๐๗/๑๑/๖๐
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... ๓๖๓๐๘ ๐๗/๑๑/๖๐
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๓๕๐๓๗ ๒๔/๑๐/๖๐
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๔๑๐๒ ๑๗/๑๐/๖๐
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพการทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ] และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ ๓๔๒๗๔ ๑๗/๑๐/๖๐
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๓๓๕๘๒ ๑๐/๑๐/๖๐
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๒๘๖๗ ๐๓/๑๐/๖๐
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๘๒๐ ๒๖/๐๙/๖๐
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ๓๐๙๐๘ ๑๙/๐๙/๖๐
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ๓๐๕๓๘ ๑๒/๐๙/๖๐
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๒๑๑ ๑๒/๐๙/๖๐
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๓๔๘ ๑๕/๐๘/๖๐
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๗๖๖๖ ๒๒/๐๘/๖๐
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๗๖๔๐ ๒๒/๐๘/๖๐
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๒๗๐๒๖ ๑๕/๐๘/๖๐
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๐๔ ๑๕/๐๘/๖๐
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ๒๖๖๐๐ ๐๘/๐๘/๖๐
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๖๕๙๓ ๐๘/๐๘/๖๐
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๖๓๐๓ ๐๘/๐๘/๖๐
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๕๘๐ ๐๑/๐๘/๖๐
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๕๐๒๗ ๒๕/๐๗/๖๐
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๕๘๒๔ ๒๕/๐๗/๖๐
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๔๘๘๐ ๒๕/๐๗/๖๐
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘๒๒๓ ๓๐/๐๕/๖๐
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ว(ล) ๑๓๐๕๘ ๑๑/๐๔/๖๐
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๑๓๐๔๙ ๑๑/๐๔/๖๐
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ๑๒๑๓๗ ๐๔/๐๔/๖๐
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๒๐๒ ๐๔/๐๔/๖๐
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ๑๒๕๙๐ ๐๔/๐๔/๖๐
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๙๕๕ ๒๘/๐๓/๖๐
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ๑๐๙๘๑ ๒๘/๐๓/๖๐
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๙๗๘๗ ๒๑/๐๓/๖๐
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ๑๐๑๓๐ ๒๑/๐๓/๖๐
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ๙๓๐๖ ๑๔/๐๓/๖๐
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ๘๑๙๙ ๐๗/๐๓/๖๐
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ๘๖๐๔ ๐๗/๐๓/๖๐
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๘๖ ๐๗/๐๓/๖๐
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๖๖ ๐๗/๐๓/๖๐
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๓๙๐ ๐๗/๐๓/๖๐
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๕๖ ๐๗/๐๓/๖๐
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติถอนสภาพและโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่บริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด พ.ศ. .... ๗๓๑๓ ๒๘/๐๒/๖๐
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๗๔๖๕ ๒๘/๐๒/๖๐
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๖๒๐ ๒๘/๐๒/๖๐
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๗๓๘ ๒๑/๐๒/๖๐
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) ๕๑๕๘ ๐๗/๐๒/๖๐
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....     ๓๓๐๓ ๒๔/๐๑/๖๐
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ....  ๓๓๑๕ ๒๔/๐๑/๖๐
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๓๑๑๗ ๒๔/๐๑/๖๐
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....     ๓๐๙๓ ๒๔/๐๑/๖๐
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๒๐๙๕ ๑๗/๐๑/๖๐
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๒๒๗ ๑๗/๐๑/๖๐
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๒๓๖๕ ๑๗/๐๑/๖๐
๖๓. กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ [ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๑๗๐๑ ๑๐/๐๑/๖๐
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ฉบับ เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ๑๖๓๐ ๑๐/๐๑/๖๐
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ) พ.ศ. ๒๕๖๐    ๒๒๑ ๐๔/๐๑/๖๐
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๔๗๘ ๐๔/๐๑/๖๐
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๓๙๖ ๐๔/๐๑/๖๐
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....    ๔๔๕ ๐๔/๐๑/๖๐

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๙

. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ๔๘๖๙๔ ๒๗/๑๒/๕๙
๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ๔๘๖๙๑ ๒๗/๑๒/๕๙
๓. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๘๗๐๕ ๒๗/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ๔๘๔๒๒ ๒๗/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....) ๔๗๒๙๐ ๒๐/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย) ๔๗๘๘๖ ๒๐/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ๔๗๘๕๔ ๒๐/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๔๖๔๖๕ ๑๓/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๔๖๕๖๐ ๑๓/๑๒/๕๙
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔๖๘๕๐ ๑๓/๑๒/๕๙
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) ๔๖๘๗๙ ๑๓/๑๒/๕๙
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๖๘๘๗ ๑๓/๑๒/๕๙
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๗๐๔๐ ๑๓/๑๒/๕๙
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๔๖๘๖๖ ๑๓/๑๒/๕๙
๕. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๘๑๓ ๐๗/๑๒/๕๙
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) ๔๖๐๘๘ ๐๗/๑๒/๕๙
๗. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔๔๙๕๘ ๒๙/๑๑/๕๙
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม] ๔๔๙๔๘ ๒๙/๑๑/๕๙
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล] ๔๔๙๔๘ ๒๙/๑๑/๕๙
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๔๙๖๘ ๒๙/๑๑/๕๙
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ๔๔๐๓๑ ๒๒/๑๑/๕๙
๒๒. ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... ๔๓๐๓๐ ๑๕/๑๑/๕๙
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๓๓๒๘ ๑๕/๑๑/๕๙
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๒๙๙๔ ๑๕/๑๑/๕๙
๒๕. มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๔๒๑๑๙ ๐๘/๑๑/๕๙
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... ๔๒๐๘๒ ๐๘/๑๑/๕๙
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ความผิด) ๔๒๐๒๔ ๐๘/๑๑/๕๙
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ว (ล) ๔๒๐๙๙ ๐๘/๑๑/๕๙
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๐๑๕๖ ๒๕/๑๐/๕๙
๓๐. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๔๗๖ ๑๘/๑๐/๕๙
๑. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๓๒๒ ๑๘/๑๐/๕๙
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๓๙๕๑๖ ๑๘/๑๐/๕๙
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) ๓๙๓๑๖ ๑๘/๑๐/๕๙
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๖๒๑ ๑๑/๑๐/๕๙
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๕๔๒ ๑๑/๑๐/๕๙
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ๕๙๔ ๑๑/๑๐/๕๙
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ๓๘๕๓๔ ๑๑/๑๐/๕๙
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ๓๗๕๖๑ ๐๔/๑๐/๕๙
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๖๓๓ ๐๔/๑๐/๕๙
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๔๘๕ ๐๔/๑๐/๕๙
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ๓๗๙๒๕ ๐๔/๑๐/๕๙
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๓๕๙๙๕ ๒๗/๐๙/๕๙
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๖๖๓๙ ๒๗/๐๙/๕๙
๔๔. แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....) ๓๖๔๘๗ ๒๗/๐๙/๕๙
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๕๓๕๑ ๒๐/๐๙/๕๙
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ๓๕๒๒๐ ๒๐/๐๙/๕๙
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ๓๕๕๑๐ ๒๐/๐๙/๕๙
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... ๓๕๓๖๐ ๒๐/๐๙/๕๙
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) ๓๔๖๓๖ ๑๓/๐๙/๕๙
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม) ๓๔๖๒๖ ๑๓/๐๙/๕๙
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ๓๔๖๑๖ ๑๓/๐๙/๕๙
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... ๓๔๕๘๖ ๑๓/๐๙/๕๙
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๑๐๗ ๓๐/๐๘/๕๙
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๔๙๐ ๓๐/๐๘/๕๙
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๓๑๒๕๒ ๒๓/๐๘/๕๙
๕๖. การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....) ๓๑๓๘๙ ๒๓/๐๘/๕๙
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๔๐๐ ๒๓/๐๘/๕๙
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... ๓๑๐๘๑ ๒๓/๐๘/๕๙
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๒๒๗ ๒๓/๐๘/๕๙
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ๓๑๓๔๕ ๒๓/๐๘/๕๙
๖๑. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๓๔๔ ๑๗/๐๘/๕๙
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ๓๐๓๖๔ ๑๗/๐๘/๕๙
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ๓๐๓๐๑ ๑๗/๐๘/๕๙
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๓๒๗ ๐๙/๐๘/๕๙
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๓๔๗ ๐๙/๐๘/๕๙
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ๒๘๐๘๓ ๐๒/๐๘/๕๙
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๙๙๙ ๐๒/๐๘/๕๙
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ๒๘๓๑๕ ๐๒/๐๘/๕๙
๖๙. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๖๘ ๒๖/๐๗/๕๙
๗๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง) ๒๕๕๒๙ ๑๒/๐๗/๕๙
๗๑. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๒๕๐๙๓ ๑๒/๐๗/๕๙
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๗๙๘ ๐๕/๐๗/๕๙
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคำสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. .... ๒๔๗๘๘ ๐๕/๐๗/๕๙
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. .... ๒๓๗๑๐

๒๘/๐๖/๕๙

๗๕. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... ๒๓๕๐๓ ๒๘/๐๖/๕๙
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๖๗๕ ๒๑/๐๖/๕๙
๗๗. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๗๙๘ ๑๔/๐๖/๕๙
๗๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ๒๑๗๕๕ ๑๔/๐๖/๕๙
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๒๐๘๙๙ ๐๗/๐๖/๕๙
๘๐. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ๒๐๗๐๙ ๐๗/๐๖/๕๙
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๐๖๙๗ ๐๗/๐๖/๕๙
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๐๙๘

๓๑/๐๕/๕๙

๘๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ๒๐๐๘๗ ๓๑/๐๕/๕๙
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๘๓๐

๓๑/๐๕/๕๙

๘๕. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๗๙๗ ๓๑/๐๕/๕๙
๘๖. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ๑๙๐๗๙ ๒๔/๐๕/๕๙
๘๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๙๒๙ ๒๔/๐๕/๕๙
๘๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๑๖๙๒๔ ๑๐/๐๕/๕๙
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) ๑๖๙๑๐ ๑๐/๐๕/๕๙
๙๐. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๑๖๖๐๗ ๑๐/๐๕/๕๙
๙๑. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๒๗๑ ๐๓/๐๕/๕๙
๙๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... ๑๔๘๙๐

๒๖/๐๔/๕๙

๙๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ๑๔๗๗๗ ๒๖/๐๔/๕๙
๙๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) ๑๔๗๔๔ ๒๖/๐๔/๕๙
๙๕. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๓๒๗ ๑๙/๐๔/๕๙
๙๖. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๑๔๒๕๐ ๑๙/๐๔/๕๙
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ๑๓๓๖๓ ๑๒/๐๔/๕๙
๙๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๐๘๑ ๑๒/๐๔/๕๙
๙๙. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ๑๑๕๒๒ ๒๙/๐๓/๕๙
๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. .... ๑๑๓๗๑ ๒๙/๐๓/๕๙
๑๐๑. การขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไขมาตรา ๑๒ ของข้อแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ๑๐๔๔๑ ๒๒/๐๓/๕๙
๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๓๗๘ ๒๒/๐๓/๕๙
๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๙๖๑๔ ๒๒/๐๓/๕๙
๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๙๖๑๔ ๑๕/๐๓/๕๙
๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๔๓๗ ๑๕/๐๓/๕๙
๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ๙๓๙๕ ๑๕/๐๓/๕๙
๑๐๗. ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๓๘๕ ๑๕/๐๓/๕๙
๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ๘๕๕๗ ๐๘/๐๓/๕๙
๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๘๓๓๖ ๐๘/๐๓/๕๙
๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๘๒๔๑ ๐๘/๐๓/๕๙
๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ๗๘๗๔ ๐๘/๐๓/๕๙
๑๑๒. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) ๗๗๕๔ ๐๑/๐๓/๕๙
๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ๗๗๑๙ ๐๑/๐๓/๕๙
๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ๗๖๖๖ ๐๑/๐๓/๕๙
๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... ๗๖๕๗

๐๑/๐๓/๕๙

๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)] ๖๘๑๓

 

๒๓/๐๒/๕๙
๑๑๗. ขอถอนคืนร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากรฝ่ายสรรพากร พ.ศ. .... ๖๐๐๘ ๑๖/๐๒/๕๙
๑๑๘. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ๕๙๘๐ ๑๖/๐๒/๕๙
๑๑๙. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ว(ล)๔๙๒๖ ๐๙/๐๒/๕๙
๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... ๕๑๒๓ ๐๙/๐๒/๕๙
๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... ๔๒๙๒ ๐๒/๐๒/๕๙
๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ๔๒๔๘ ๐๒/๐๒/๕๙
๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๑๑๔ ๐๒/๐๒/๕๙
๑๒๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๙๐ ๑๙/๐๑/๕๙
๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๗๑ ๑๒/๐๑/๕๙
๑๒๖. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ๑๓๘๒ ๑๒/๐๑/๕๙
๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๔๗ ๐๕/๐๑/๕๙
๑๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) ๕๙๔ ๐๕/๐๑/๕๙
๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... ๓๔๑ ๐๕/๐๑/๕๙

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๘

. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๔๖๗๙๖ ๒๒/๑๒/๕๘
๒. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๔๕๗๒๔ ๑๕/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๔๕๐๑๖ ๐๘/๑๒/๕๘
๔. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๐๐๑ ๐๘/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... ๔๔๒๐๔ ๐๑/๑๒/๕๘
๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... ๔๔๐๗๓ ๐๑/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๔๓๑๓๒ ๐๓/๑๑/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... ๓๙๘๒๖ ๐๓/๑๑/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๗๙๑ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ๓๙๗๗๙ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๖๕๕ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๓๙๔๗๓ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต) ๓๘๖๓๘ ๒๗/๑๐/๕๘
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก อายุไม่เกินสิบแปดปี) ๓๘๓๒๙ ๒๗/๑๐/๕๘
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) และ ร่างพระ
ราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ฉบับ
๓๘๑๗๗

 

๒๗/๑๐/๕๘
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๖๔๓ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๗๖๒๘ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ๓๗๕๕๔ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๓๗๔๘๖ ๒๐/๑๐/๕๘
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] และร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม ฉบับ ๓๗๒๙๑ ๒๐/๑๐/๕๘
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น) ว(ล) ๓๖๗๘๘ ๑๓/๑๐/๕๘
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) ๓๖๘๐๒ ๑๓/๑๐/๕๘
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๕๕๔๑ ๐๖/๑๐/๕๘
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๓๔๕๐ ๒๒/๐๙/๕๘
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ๓๓๔๒๙ ๒๒/๐๙/๕๘
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๖๐๙ ๑๕/๐๙/๕๘
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) ๓๒๕๕๙ ๑๕/๐๙/๕๘
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๘๕๕ ๐๘/๐๙/๕๘
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๖๕๐ ๐๑/๐๙/๕๘
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาค) ๒๙๘๑๙ ๒๕/๐๘/๕๘
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ๒๘๓๘๑ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๒. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๓๖๖ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๓๒๔ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๒๐๘ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ๒๗๙๔๔ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ว ๒๖๑ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ๒๗๒๗๖ ๐๔/๐๘/๕๘
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ฉบับ
๗๑๐๙ ๐๔/๐๘/๕๘
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๒๐ ๐๔/๐๘/๕๘
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖
เกี่ยวกับการโอนคดี)
๒๖๔๖๑ ๒๘/๐๗/๕๘
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ๒๖๔๔๘ ๒๘/๐๗/๕๘
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตำรวจกองประจำการ) ๒๕๗๒๒ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ๒๕๕๗๘ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ๕๕๕๔ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๕๔๔ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๔๐๘ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร
ผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน
๒๕๓๘๒ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....    ๒๕๒๗๑ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ๒๕๒๖๓ ๒๑/๐๗/๕๘
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๖๕๗ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๕๐๗ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒๔๔๙๖ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ฉบับ     ๒๓๗๗๕ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....    ๒๓๗๐๘ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....  ๒๓๖๙๓ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)  ๒๓๑๙๔ ๓๐/๐๖/๕๘
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๓๑๙๐ ๓๐/๐๖/๕๘
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๒๑๔๕ ๒๓/๐๖/๕๘
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุด
ในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)  
๒๑๘๒๕ ๒๓/๐๖/๕๘
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....    ๒๑๕๕๒ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ    
๒๑๕๒๙ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....    ๒๑๓๖๓ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) ๒๑๒๓๕ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๒๐๔๑๕ ๐๙/๐๖/๕๘
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....   ๑๙๒๐๑ ๐๒/๐๖/๕๘
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๘๖๖๓ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....    ๑๘๕๖๒ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....   ๑๘๕๓๓ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....  ๑๗๗๙๙ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๐. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ฉบับ  ๑๗๓๖๒ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๑. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (บทบัญญัติว่าด้วยการจำนองอากาศยาน)    ๑๗๓๕๗ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)   ๗๓๐๔ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ฉบับ
๖๘๓๓ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     ๑๖๗๘๒ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๕. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ) ๑๖๕๓๒ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๕๙๓๒ ๐๗/๐๕/๕๘
 ๗๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]    ๕๙๑๙ ๐๗/๐๕/๕๘
๗๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....    ๑๔๕๙๔ ๒๘/๐๔/๕๘
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....    ๑๓๗๐๒ ๒๐/๐๔/๕๘
๘๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๓๕๐๕ ๒๐/๐๔/๕๘
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....    ๒๔๗๖ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๔๖๘ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๓. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....   ๑๒๔๐๕ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....   ๒๒๓๖ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๕. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๑๗๔๒ ๓๑/๐๓/๕๘
๘๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๙๘๓๔ ๑๗/๐๓/๕๘
๘๗. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....    ๙๗๙๐ ๑๗/๐๓/๕๘
๘๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....     ๙๗๕๐ ๑๗/๐๓/๕๘
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๙๗๔๓ ๑๗/๐๓/๕๘
๙๐. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....  ๙๓๑๕ ๑๗/๐๓/๕๘
๙๑. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๘๖๐ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ของรัฐบาลต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ เพื่อให้สอดคล้องตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓)   
๘๗๑๔ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....   ๘๗๐๑ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....    ๘๖๙๑ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๕. ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....  ๘๖๒๐ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ
๘๕๙๘ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๘๕๖๐ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....   ๘๕๕๑ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๙. ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....    ๘๕๔๑ ๑๐/๐๓/๕๘
๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ว(ล) ๗๒๕๐ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๑. ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....     ๘๐๔๓ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)] ๗๘๐๘ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....    ๗๗๕๙ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  ๗๖๔๕ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๖๓๒๒ ๒๔/๐๒/๕๘
๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทา งชำระค่าปรับ)  ๖๓๑๕ ๒๔/๐๒/๕๘
๑๐๗. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขน ทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๕๗๙๘ ๑๘/๐๒/๕๘
๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....   ๕๖๕๖ ๑๘/๐๒/๕๘
๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๔๗๘๗ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ     ๔๕๔๖ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๔๕๓๙ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔๕๑๓ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔๓๘๗ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)  ๓๗๙๘ ๐๓/๐๒/๕๘
๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๗๕๘ ๐๓/๐๒/๕๘
๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๓๗๔๕ ๐๓/๐๒/๕๘
๑๑๗. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....   ๓๗๒๓ ๐๓/๐๒/๕๘
๑๑๘. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๓๐๕๒ ๒๗/๐๑/๕๘
๑๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....  ๒๘๘๙ ๒๗/๐๑/๕๘
๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานและให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+ พ.ศ. ....     ๒๘๗๗ ๒๗/๐๑/๕๘
๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....    ๒๐๙๑ ๒๐/๐๑/๕๘
๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....     ๑๕๔๖ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....     ๑๔๒๔ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๔. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๔๐๙ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....  ๓๖๘ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๖. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ....  ๑๓๕๖ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ฉบับ ๖๖๐ ๐๖/๐๑/๕๘
๑๒๘. ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จำนวน ฉบับ  ๖๔๓ ๐๖/๐๑/๕๘
๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี)  ๕๑๗ ๐๖/๐๑/๕๘
๑๓๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)  ๕๑๗ ๐๖/๐๑/๕๘

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๗

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๘๔๑ ๐๒/๑๒/๕๗
๒. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ๒๓๗๐๘ ๒๕/๑๑/๕๗
๓. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ๒๓๒๐๑ ๑๘/๑๑/๕๗
๔. ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๗๖๙๓ ๒๓/๐๙/๕๗
๕. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๙๒๔ ๐๒/๐๙/๕๗
๖. ร่าพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... ๑๕๒๘๙ ๒๖/๐๘/๕๗
๗. ร่าพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๑๕๒๑๖ ๒๖/๐๘/๕๗
๘. ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ครั้งที่ ๕) รวม ๑๔ ฉบับ ๑๔๐๕๓ ๑๓/๐๘/๕๗
๙. ร่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... ๑๔๐๔๕ ๑๓/๐๘/๕๗
๑๐. ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ รวม ๑๒ ฉบับ ๑๒๗๖๗ ๒๙/๐๗/๕๗
๑๑. ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เพิ่มเติม) รวม ๑๒ ฉบับ ๑๒๒๓๖ ๒๒/๐๗/๕๗
๑๒. ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๕ ฉบับ ๑๑๕๖๓ ๑๕/๐๗/๕๗
๑๓. ร่าพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ๑๑๕๕๕ ๑๕/๐๗/๕๗

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๖

๑. ร่างพระราชบัญญัติกำลังสำรอง พ.ศ. .... ๓๒๔๒๘ ๙/๑๑/๕๖
๒. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... ๓๐๓๕๒ ๐๕/๑๑/๕๖
๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ๓๐๓๓๐ ๐๕/๑๑/๕๖
๔. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... ๒๙๙๑๗ ๐๑/๑๑/๕๖
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๒๙๗๔๘ ๒๙/๑๐/๕๖
๖. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ๒๘๔๔๑ ๑๕/๑๐/๕๖
๗. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ๒๗๖๑๐ ๐๘/๑๐/๕๖
๘. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๖๐๔ ๐๘/๑๐/๕๖
๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ๒๗๕๙๑ ๐๘/๑๐/๕๖
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๘๔๖ ๐๑/๑๐/๕๖
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๑๒๔ ๑๗/๐๙/๕๖
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. .... ๒๔๕๔๗ ๑๐/๐๙/๕๖
๑๓. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... ๒๔๒๗๙ ๑๐/๐๙/๕๖
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐) ๒๓๖๗๒ ๐๓/๐๙/๕๖
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ๒๒๘๕๑ ๒๗/๐๘/๕๖
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ๒๒๒๓๓ ๒๐/๐๘/๕๖
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... ๒๒๑๓๘ ๒๐/๐๘/๕๖
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... ๒๑๓๓๐ ๑๓/๐๘/๕๖
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ๒๑๐๕๐ ๐๖/๐๘/๕๖
๒๐. การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๙๔๘๖ ๑๙/๐๗/๕๖
๒๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. .... ๑๘๒๑๙ ๐๙/๐๗/๕๖
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) ๑๖๙๑๑ ๒๕/๐๖/๕๖
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๙๘๗ ๑๘/๐๖/๕๖
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ๑๕๑๒๒ ๑๐/๐๖/๕๖
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ๑๕๑๐๗ ๑๐/๐๖/๕๖
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) ๑๔๖๓๓ ๐๔/๐๖/๕๖
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแขนแก่น พ.ศ. .... ๑๔๔๔๑ ๐๔/๐๖/๕๖
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๑๓๘๑๒ ๒๘/๐๕/๕๖
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๒๖๕ ๑๔/๐๕/๕๖
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... ๑๒๐๑๑ ๐๗/๐๕/๕๖
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๗๖๙ ๒๓/๐๔/๕๖
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๗๓ ๒๓/๐๔/๕๖
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๙๐๒๙ ๓๑/๐๓/๕๖
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... ๘๖๖๗ ๓๑/๐๓/๕๖
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๘๑๖๕ ๒๖/๐๓/๕๖
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (ล) ๗๕๐๔ ๑๙/๐๓/๕๖
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๗๖๐๑ ๑๙/๐๓/๕๖
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ล) ๖๗๕๓ ๑๒/๐๓/๕๖
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... ว(ล) ๖๑๙๙ ๐๕/๐๓/๕๖
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... ๖๒๒๙ ๐๕/๐๓/๕๖
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๔๗๖๓ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ว(ล) ๔๗๖๐ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... ๔๙๔๕ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๘๔๐ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ๔๗๔๙ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๐๒๖ ๑๒/๐๒/๕๖
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ว(ล) ๓๓๑๖ ๐๕/๐๒/๕๖
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ๓๕๕๗ ๐๕/๐๒/๕๖
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ ๓๕๕๑ ๐๕/๐๒/๕๖
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๑๖ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๑๒ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๐๙ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๐๔ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๘๐ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ๒๒๑๐ ๒๑/๐๑/๕๖
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๕๒ ๒๑/๐๑/๕๖
๕๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๙๒ ๒๑/๐๑/๕๖
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ว(ล) ๑๕๑๕ ๑๕/๐๑/๕๖
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๑๕๑๒ ๑๕/๐๑/๕๖
๖๐. แนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๑๕๙๘ ๑๕/๐๑/๕๖
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๐ ๐๘/๐๑/๕๖

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๕

๑. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ ๖๓ และครั้งที่ ๖๔ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. .... ๓๔๖๓๘ ๑๘/๑๒/๕๕
๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ไทย พ.ศ. .... ๓๔๓๑๖ ๑๘/๑๒/๕๕
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ๓๓๙๘๙ ๑๑/๑๒/๕๕
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ๓๓๕๒๗ ๑๑/๑๒/๕๕
๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกันกฎหมายอื่น พ.ศ. .... ๓๓๐๒๒ ๐๔/๑๒/๕๕
๖. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๓๓๐๑๑ ๐๔/๑๒/๕๕
๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิลสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ๓๒๗๔๔ ๐๔/๑๒/๕๕
๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๕๓๘ ๒๐/๑๑/๕๕
๙. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑) ๓๑๘๗๘ ๒๐/๑๑/๕๕
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๓๑๘๖๗ ๒๐/๑๑/๕๕
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ๓๑๗๔๐ ๒๐/๑๑/๕๕
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๓๑๘๙๓ ๒๐/๑๑/๕๕
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๑๗๖ ๐๒/๑๑/๕๕
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการปรกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ว(ล) ๓๐๑๗๐ ๐๒/๑๑/๕๕
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ว(ล) ๒๙๐๘๖ ๒๒/๑๐/๕๕
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร ว(ล) ๒๙๐๗๕ ๒๒/๑๐/๕๕
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ๒๙๐๙๒ ๒๒/๑๐/๕๕
๑๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๐๙๐ ๒๒/๑๐/๕๕
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้างชาติ พ.ศ. .... ๒๙๐๘๓ ๒๒/๑๐/๕๕
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๐๗๘ ๒๒/๑๐/๕๕
๒๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา" ๒๘๘๓๑ ๑๕/๑๐/๕๕
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๘๘๙ ๐๙/๑๐/๕๕
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๘๗๕ ๐๙/๑๐/๕๕
๒๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๒๗๕๖๗ ๐๙/๑๐/๕๕
๒๕. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๕๖๔ ๐๙/๑๐/๕๕
๒๖. ข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภาพิจารร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒๖๗๔๗ ๐๒/๑๐/๕๕
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ๒๖๐๒๐ ๑๘/๐๙/๕๕
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๕๘๓๕ ๑๘/๐๙/๕๕
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๙๑๘ ๑๑/๐๙/๕๕
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๖๕๕ ๑๑/๐๙/๕๕
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... ๒๔๐๔๔ ๐๔/๐๙/๕๕
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ๒๓๓๙๘ ๒๘/๐๘/๕๕
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๒๓๓๙๐ ๒๘/๐๘/๕๕

.๓๔

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๒๓๒๑๓ ๒๘/๐๘/๕๕
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ๒๓๒๐๘ ๒๘/๐๘/๕๕
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) ว(ล) ๒๒๔๓๗ ๒๑/๐๘/๕๕
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) ว(ล) ๒๒๔๑๐ ๒๑/๐๘/๕๕
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ๒๒๗๖๕ ๒๑/๐๘/๕๕
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๒๒๕๖๙ ๒๑/๐๘/๕๕
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ๒๒๒๕๔ ๒๑/๐๘/๕๕
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๒๒๔ ๒๑/๐๘/๕๕
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๑๓๘๓ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ว(ล) ๒๑๑๕๑ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๒๑๕ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... ๒๑๑๗๑ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๑๑๐ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๕๕๘ ๓๐/๐๗/๕๕
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๐๖๕๘ ๓๐/๐๗/๕๕
๔๙. การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๐๔๒๓ ๓๐