ลำดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๒

. ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ฉบับ ๓๙๗๗๒ ๐๓/๑๒/๖๒
๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)] ๓๙๗๙๖ ๐๓/๑๒/๖๒
. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)] ๓๘๘๖๔ ๒๖/๑๑/๖๒
๔. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ กลุ่มที่ ๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการ ๓๘๔๐๗ ๑๙/๑๑/๖๒
. ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยุ่อาศัย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)] ๓๘๔๑๖ ๑๙/๑๑/๖๒
. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)] ๓๖๔๘๓ ๐๖/๑๑/๖๒
๗. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ๓๕๗๓๓ ๒๙/๑๐/๖๒
๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป. กำหนดเบี้ยประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด) ๓๓๙๐๑ ๑๕/๑๐/๖๒
. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๒๖๑๗ ๐๗/๑๐/๖๒
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการตุลาการ) ๓๒๗๔๑ ๐๗/๑๐/๖๒
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ๓๓๓๑๐ ๐๗/๑๐/๖๒
๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๙๘๔ ๒๔/๐๙/๖๒
๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ๑๖๔๕๗ ๒๑/๐๕/๖๒
๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๐๐๓ ๒๑/๐๕/๖๒
๕. ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๙๒๖ ๒๔/๐๔/๖๒
๖. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๖๘๔ ๒๖/๐/๖๒
๗. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๔๑๗ ๒๖/๐๓/๖๒
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๐๖๐๗ ๑๙/๐/๖๒
๙. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๓๖๔ ๑๒/๐๓/๖๒
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๕๑๔ ๒๖/๐๒/๖๒
๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๑๐๔ ๑๘/๐๒/๖๒
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ๕๑๘๔ ๐๕/๐๒/๖๒
๓. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๒๑๓ ๐๕/๐๒/๖๒
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)] ๔๙๘๑ ๐๕/๐๒/๖๒
๕. ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)] ๕๒๐๙ ๐๕/๐๒/๖๒
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ๔๒๐๓ ๒๙/๐๑/๖๒
๗. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๒๔๑ ๒๙/๐๑/๖๒
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๕๑ ๒๙/๐๑/๖๒
๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๒๒๗ ๒๙/๐๑/๖๒
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)] ๔๓๙๓ ๒๙/๐๑/๖๒
๑. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)] ๓๔๐๔ ๒๒/๐๑/๖๒
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... ๖๑๒ ๐๘/๐๑/๖๒
๓. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ๑๒๘๔ ๐๘/๐๑/๖๒
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ... ๓๒๘ ๐๘/๐๑/๖๒
๕. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๘๓ ๐๘/๐๑/๖๒
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๖๗๓ ๐๘/๐๑/๖๒
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ มกราคม ๒๕๖๒)] ๑๒๓๘ ๐๘/๐๑/๖๒

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๑

. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๔๓๓๒๐ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....    ๔๓๓๒ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อส่งเสริมการผลิตอากาศยานและส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบำรุงอากาศยาน) ๔๒๘๒๗ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ๔๒๖๔๓ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ๓๓๕๒ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมบุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีสำหรับรถ) ๔๒๗๑๕ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๐๒ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... ๓๓๔๑ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๓๖๓ ๕/๑๒/๖๑
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ๓๓๑๐ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง) ๓๓๖๖ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๓๑๑๓ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๘๕ ๕/๑๒/๖๑
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ๔๒๙๖๑ ๕/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)   ๔๒๑๙๖ ๑๘/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....)  ๔๑๕๙๙ ๑๘/๑๒/๖๑
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ....     ๔๑๙๘๔ ๑๘/๑๒/๖๑
. ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ๒๑๖๓ ๑๘/๑๒/๖๑
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)]   ๔๑๓๖๖ ๑๘/๑๒/๖๑
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๔๑๓๖๓ ๑๘/๑๒/๖๑
๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๔๑๗๐ ๑๘/๑๒/๖๑
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)]     ๔๑๓๖ ๑๘/๑๒/๖๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๔๑๖๘๘ ๑๘/๑๒/๖๑
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๔๑๓๗๔ ๑๘/๑๒/๖๑
๕. ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561)] ๒๑๗๔ ๑๘/๑๒/๖๑
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... ๐๗๙๙ ๑๓/๑๒/๖๑
๗. ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ๔๐๗๙๒ ๑๓/๑๒/๖๑
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๐๗๘๓ ๑๓/๑๒/๖๑
๙. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๔๐๕๙๒ ๑๓/๑๒/๖๑
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๐๗๔๙ ๑๓/๑๒/๖๑
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๔๐๗๘๙ ๑๓/๑๒/๖๑
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๖๕๒ ๔/๑๒/๖๑
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ๓๙๙๕๕ ๔/๑๒/๖๑ 
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ....  ๓๙๕๙๓ ๔/๑๒/๖๑
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  ๓๙๘๑๓ ๔/๑๒/๖๑ 
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  ๓๙๘๑๗ ๔/๑๒/๖๑
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)] ๓๙๘๒๑ ๔/๑๒/๖๑ 
๓๘. รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๖๖๔ ๒๖/๑๑/๖๑
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๓๘๓๘๖ ๒๖/๑๑/๖๑
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท) ๓๘๔๗๗ ๒๖/๑๑/๖๑
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) ๓๘๔๑๔ ๒๖/๑๑/๖๑
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๔๕๖ ๒๖/๑๑/๖๑
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....รวม ๒ ฉบับ ๓๘๖๕๘ ๒๖/๑๑/๖๑
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ๓๘๖๘๖ ๒๖/๑๑/๖๑
๕. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ว(ล)๓๗๙๘๕ ๒๖/๑๑/๖๑
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๑๑๕ ๒๐/๑๑/๖๑
๗. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๓๗๑๑๗ ๒๐/๑๑/๖๑
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๗๔๐๐ ๒๐/๑๑/๖๑
๙. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๓๖๑๑๗ ๑๓/๑๑/๖๑
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๖๒๙๐ ๑๓/๑๑/๖๑
๑. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๕๙๓๒ ๑๓/๑๑/๖๑
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๓๖๑๑๐ ๑๓/๑๑/๖๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๖๑๑๓ ๑๓/๑๑/๖๑
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) [(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๓๖๑๓๒ ๑๓/๑๑/๖๑
๕. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๕๓๓๕ ๐๖/๑๑/๖๑
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ๓๕๘๑๔ ๐๖/๑๑/๖๑
๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๓๕๘๐๑ ๐๖/๑๑/๖๑
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ๓๕๖๒๑ ๐๖/๑๑/๖๑
๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ว(ล)๓๕๓๔๔ ๐๖/๑๑/๖๑
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ว(ล)๓๕๓๔๖ ๐๖/๑๑/๖๑
๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๓๕๔๔๑ ๐๖/๑๑/๖๑
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโนยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๓๕๖๓๕ ๐๖/๑๑/๖๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)] ๓๕๖๓๙ ๐๖/๑๑/๖๑
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) ๓๔๕๗๕ ๓๐/๑๐/๖๑
๕. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... ๓๔๕๘๓ ๓๐/๑๐/๖๑
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๔๓๒๘ ๓๐/๑๐/๖๑
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๔๓๘๓ ๓๐/๑๐/๖๑
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)] ๓๔๓๗๐ ๓๐/๑๐/๖๑
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว )[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)] ว(ล)๓๔๓๘๑ ๓๐/๑๐/๖๑
๗๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)] ๓๔๕๗๐ ๓๐/๑๐/๖๑
๑. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ๓๔๓๖๒ ๒๔/๑๐/๖๑
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๓๓๒๘ ๒๔/๑๐/๖๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๔๐๗๒ ๒๔/๑๐/๖๑
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ๓๔๓๓๘ ๒๔/๑๐/๖๑
๗๕. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ๓๔๑๑๔ ๒๔/๑๐/๖๑
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ๓๓๕๑๗ ๒๔/๑๐/๖๑
๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑) ๓๔๐๓๔ ๒๔/๑๐/๖๑
๗๘. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑) ๓๔๐๒๘ ๒๔/๑๐/๖๑
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๓๒๘๐๒ ๑๖/๑๐/๖๑
๘๐. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) ๓๒๘๑๓ ๑๖/๑๐/๖๑
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ๓๑๘๖๘ ๑๐/๑๐/๖๑
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๓๑๖๑๙ ๑๐/๑๐/๖๑
๘๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๙๓๙ ๑๐/๑๐/๖๑
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๑๖๒๔ ๑๐/๑๐/๖๑
๕. ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... ๓๑๙๔๖ ๑๐/๑๐/๖๑
๘๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)] ๓๑๖๔๒ ๑๐/๑๐/๖๑
๘๗. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)] ๓๑๙๗๗ ๑๐/๑๐/๖๑
๘. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๙๙๑ ๐๒/๑๐/๖๑
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ๓๑๑๙๒ ๐๒/๑๐/๖๑
๙๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว) ๓๐๗๙๑ ๐๒/๑๐/๖๑
๙๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น) ๓๐๘๔๑ ๐๒/๑๐/๖๑
๒. ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)] ๓๐๕๖๑ ๐๒/๑๐/๖๑
๙๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)] ๓๐๕๖๔ ๐๒/๑๐/๖๑
๙๔. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๐๒๘ ๒๕/๐๙/๖๑
๙๕. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)] ๒๙๖๙๙ ๒๕/๐๙/๖๑
๙๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... ๒๙๑๐๖ ๑๘/๐๙/๖๑
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ๒๙๑๒๐ ๑๘/๐๙/๖๑
๘. ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)] ๒๙๓๑๓ ๑๘/๐๙/๖๑
๙๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... ๒๘๔๓๖ ๑๑/๐๙/๖๑
๐๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ๒๘๔๐๔ ๑๑/๐๙/๖๑
๑๐๑. ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ๒๘๑๖๔ ๑๑/๐๙/๖๑
๐๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ๒๗๓๙๔ ๐๔/๐๙/๖๑
๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ๒๗๔๐๖ ๐๔/๐๙/๖๑
๐๔. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ ๒๗๔๘๙ ๐๔/๐๙/๖๑
๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑)) ว(ล)๒๗๒๒๑ ๐๔/๐๙/๖๑
๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑)] ว(ล)๒๘๔๑๗ ๐๔/๐๙/๖๑
๑๐๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) ๒๖๔๘๑ ๒๘/๐๘/๖๑
๐๘. ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ๒๖๖๗๙ ๒๘/๐๘/๖๑
๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... ๒๖๕๐๖ ๒๘/๐๘/๖๑
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ๒๖๕๑๙ ๒๘/๐๘/๖๑
๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ๒๖๓๒๘ ๒๘/๐๘/๖๑
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ว(ล)๒๖๓๒๙ ๒๘/๐๘/๖๑
๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ๒๕๕๓๐ ๒๑/๐๘/๖๑
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ ๒๕๘๐๕ ๒๑/๐๘/๖๑
๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)] ว(ล)๒๕๕๔๑ ๒๑/๐๘/๖๑
๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ๒๔๐๓๙ ๐๗/๐๘/๖๑
๑๑๗. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๙๑๘ ๐๗/๐๘/๖๑
๑๑๘. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)] ๒๓๙๐๙ ๐๗/๐๘/๖๑
๑๑๙. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)] ๒๓๙๑๓ ๐๗/๐๘/๖๑
๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๒๒๘๐๒ ๓๑/๐๗/๖๑
๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ๒๒๔๔๖ ๒๔/๐๗/๖๑
๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ] ๒๑๗๕๓ ๑๗/๐๗/๖๑
๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... ๒๐๙๙๓ ๑๐/๐๗/๖๑
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๒๐๙๗๙ ๑๐/๐๗/๖๑
๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ๒๑๑๙๒ ๑๐/๐๗/๖๑
๑๒๖. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)] ๒๐๗๘๕ ๑๐/๐๗/๖๑
๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ๒๐๐๐๘ ๐๓/๐๗/๖๑
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๒๐๑๘๐ ๐๓/๐๗/๖๑
๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)] ๒๐๑๗๖ ๐๓/๐๗/๖๑
๑๓๐. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๒๐๑๘๐ ๐๓/๐๗/๖๑
๑๓๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)] ๒๐๑๗๖ ๐๓/๐๗/๖๑
๑๓๒. ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ๒๐๑๘๔ ๐๓/๐๗/๖๑
๑๓๓. ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๒๔๖ ๒๗/๐๖/๖๑
๑๓๔. ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)] ๑๙๑๓๙ ๒๗/๐๖/๖๑
๑๓๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๓๘๓ ๑๙/๐๖/๖๑
๑๓๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)] ๑๘๓๖๕ ๑๙/๐๖/๖๑
๑๓๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย และค่าธรรมเนียม) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๘๒๐๔ ๑๙/๐๖/๖๑
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๗๖๗๖ ๑๒/๐๖/๖๑
๑๓๙. ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๗๔๙๙ ๑๒/๐๖/๖๑
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๖๙๐๑ ๐๕/๐๖/๖๑
๑๔๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๐๙๖ ๒๘/๐๕/๖๑
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖๐๓๑ ๒๘/๐๕/๖๑
๑๔๓. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๑๔๗๔๕ ๒๒/๐๕/๖๑
๑๔๔. ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๑๘๘ ๒๒/๐๕/๖๑
๑๔๕. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๙๓๙ ๒๒/๐๕/๖๑
๑๔๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๑๕๔๒๓ ๒๒/๐๕/๖๑
๑๔๗. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ) ๑๔๙๕๘ ๒๒/๐๕/๖๑
๑๔๘. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๑๔๓๔๕ ๑๕/๐๕/๖๑
๑๔๙. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๒๗๙ ๑๕/๐๕/๖๑
๑๕๐. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๓๔๑๑ ๑๕/๐๕/๖๑
๑๕๑. ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว ๒๓๘ ๐๘/๐๕/๖๑
๑๕๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๔๘๑ ๐๘/๐๕/๖๑
๑๕๓. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑)] ๑๓๔๗๗ ๐๘/๐๕/๖๑
๑๕๔. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)] ๙๐๗๘ ๐๑/๐๕/๖๑
๑๕๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๘๖๘ ๒๔/๐๔/๖๑
๑๕๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑) ๑๑๙๙๑ ๒๔/๐๔/๖๑
๑๕๗. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๑๙๘ ๑๗/๐๔/๖๑
๑๕๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ๑๑๑๘๑ ๑๗/๐๔/๖๑
๑๕๙. ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๔๐๑ ๑๗/๐๔/๖๑
๑๖๐. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ๑๐๗๘๕ ๑๐/๐๔/๖๑
๑๖๑. ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๘๐๐ ๑๐/๐๔/๖๑
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... ๑๐๐๕๙ ๐๓/๐๔/๖๑
๑๖๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ๑๐๐๗๐ ๐๓/๐๔/๖๑
๑๖๔. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๙๓๔๒ ๒๗/๐๓/๖๑
๑๖๕. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๐๘๖ ๒๗/๐๓/๖๑
๑๖๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๐๑๔ ๒๗/๐๓/๖๑
๑๖๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด) ๘๙๙๔ ๒๗/๐๓/๖๑
๑๖๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)] ๙๐๗๘ ๒๗/๐๓/๖๑
๑๖๙. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)] ๙๐๙๔ ๒๗/๐๓/๖๑
๑๗๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑) ๙๐๙๙ ๒๗/๐๓/๖๑
๑๗๑. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๐๑ ๒๐/๐๓/๖๑
๑๗๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ๘๒๕๘ ๒๐/๐๓/๖๑
๑๗๓. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... ๗๖๑๔ ๑๓/๐๓/๖๑
๑๗๔. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) ๖๓๕๑ ๒๗/๐๒/๖๑
๑๗๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๑๑๖ ๒๗/๐๒/๖๑
๑๗๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๔๖๒ ๒๐/๐๒/๖๑
๑๗๗. การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....) ๕๒๙๗ ๒๐/๐๒/๖๑
๑๗๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ว ๑๐๕ ๒๐/๐๒/๖๑
๑๗๙. ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. .... ๔๓๓๙ ๑๓/๐๒/๖๑
๑๘๐. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๓๑ ๑๓/๐๒/๖๑
๑๘๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ๓๘๗๗ ๐๖/๐๒/๖๑
๑๘๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ๓๔๑๒ ๓๐/๐๑/๖๑
๑๘๓. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๐๐ ๒๓/๐๑/๖๑
๑๘๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ๒๓๓๒ ๒๓/๐๑/๖๑
๑๘๕. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๗๙๙ ๑๖/๐๑/๖๑
๑๘๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) ๑๕๖๓ ๑๖/๐๑/๖๑
๑๘๗. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๗๓ ๐๙/๐๑/๖๑
๑๘๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ๙๙๑ ๐๙/๐๑/๖๑
๑๘๙ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)] ๒๗๕ ๐๓/๐๑/๖๑

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๐

. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ๔๑๐๙๖ ๑๙/๑๒/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๙๓๑ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตำรวจกองประจำการ) ๓๘๓๘๑ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ๓๘๒๑๐ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๐๘๗ ๒๑/๑๑/๖๐
. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๓๙๗ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ๓๘๑๔๙ ๒๑/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)] ๓๗๐๒๑ ๑๔/๑๑/๖๐
. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... ๓๗๑๖๔ ๑๔/๑๑/๖๐
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ๓๖๓๙๗ ๐๗/๑๑/๖๐
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๖๗๕๔ ๐๗/๑๑/๖๐
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... ๓๖๓๐๘ ๐๗/๑๑/๖๐
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๓๕๐๓๗ ๒๔/๑๐/๖๐
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๔๑๐๒ ๑๗/๑๐/๖๐
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพการทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ] และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ ๓๔๒๗๔ ๑๗/๑๐/๖๐
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๓๓๕๘๒ ๑๐/๑๐/๖๐
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๒๘๖๗ ๐๓/๑๐/๖๐
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๘๒๐ ๒๖/๐๙/๖๐
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ๓๐๙๐๘ ๑๙/๐๙/๖๐
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ๓๐๕๓๘ ๑๒/๐๙/๖๐
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๒๑๑ ๑๒/๐๙/๖๐
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๓๔๘ ๑๕/๐๘/๖๐
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๗๖๖๖ ๒๒/๐๘/๖๐
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๗๖๔๐ ๒๒/๐๘/๖๐
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๒๗๐๒๖ ๑๕/๐๘/๖๐
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๐๔ ๑๕/๐๘/๖๐
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ๒๖๖๐๐ ๐๘/๐๘/๖๐
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๖๕๙๓ ๐๘/๐๘/๖๐
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๖๓๐๓ ๐๘/๐๘/๖๐
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๕๘๐ ๐๑/๐๘/๖๐
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๕๐๒๗ ๒๕/๐๗/๖๐
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๕๘๒๔ ๒๕/๐๗/๖๐
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๒๔๘๘๐ ๒๕/๐๗/๖๐
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘๒๒๓ ๓๐/๐๕/๖๐
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ว(ล) ๑๓๐๕๘ ๑๑/๐๔/๖๐
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๑๓๐๔๙ ๑๑/๐๔/๖๐
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ๑๒๑๓๗ ๐๔/๐๔/๖๐
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๒๐๒ ๐๔/๐๔/๖๐
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ๑๒๕๙๐ ๐๔/๐๔/๖๐
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๙๕๕ ๒๘/๐๓/๖๐
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ๑๐๙๘๑ ๒๘/๐๓/๖๐
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๙๗๘๗ ๒๑/๐๓/๖๐
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ๑๐๑๓๐ ๒๑/๐๓/๖๐
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ๙๓๐๖ ๑๔/๐๓/๖๐
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ๘๑๙๙ ๐๗/๐๓/๖๐
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ๘๖๐๔ ๐๗/๐๓/๖๐
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๘๖ ๐๗/๐๓/๖๐
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๖๖ ๐๗/๐๓/๖๐
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๓๙๐ ๐๗/๐๓/๖๐
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๕๖ ๐๗/๐๓/๖๐
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติถอนสภาพและโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่บริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด พ.ศ. .... ๗๓๑๓ ๒๘/๐๒/๖๐
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๗๔๖๕ ๒๘/๐๒/๖๐
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๖๒๐ ๒๘/๐๒/๖๐
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๗๓๘ ๒๑/๐๒/๖๐
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) ๕๑๕๘ ๐๗/๐๒/๖๐
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....     ๓๓๐๓ ๒๔/๐๑/๖๐
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ....  ๓๓๑๕ ๒๔/๐๑/๖๐
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๓๑๑๗ ๒๔/๐๑/๖๐
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....     ๓๐๙๓ ๒๔/๐๑/๖๐
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๒๐๙๕ ๑๗/๐๑/๖๐
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๒๒๗ ๑๗/๐๑/๖๐
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๒๓๖๕ ๑๗/๐๑/๖๐
๖๓. กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ [ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๑๗๐๑ ๑๐/๐๑/๖๐
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ฉบับ เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ๑๖๓๐ ๑๐/๐๑/๖๐
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ) พ.ศ. ๒๕๖๐    ๒๒๑ ๐๔/๐๑/๖๐
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๔๗๘ ๐๔/๐๑/๖๐
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๓๙๖ ๐๔/๐๑/๖๐
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....    ๔๔๕ ๐๔/๐๑/๖๐

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๙

. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ๔๘๖๙๔ ๒๗/๑๒/๕๙
๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ๔๘๖๙๑ ๒๗/๑๒/๕๙
๓. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๘๗๐๕ ๒๗/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ๔๘๔๒๒ ๒๗/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....) ๔๗๒๙๐ ๒๐/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย) ๔๗๘๘๖ ๒๐/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ๔๗๘๕๔ ๒๐/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๔๖๔๖๕ ๑๓/๑๒/๕๙
. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๔๖๕๖๐ ๑๓/๑๒/๕๙
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔๖๘๕๐ ๑๓/๑๒/๕๙
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) ๔๖๘๗๙ ๑๓/๑๒/๕๙
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๖๘๘๗ ๑๓/๑๒/๕๙
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๗๐๔๐ ๑๓/๑๒/๕๙
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๔๖๘๖๖ ๑๓/๑๒/๕๙
๕. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๘๑๓ ๐๗/๑๒/๕๙
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) ๔๖๐๘๘ ๐๗/๑๒/๕๙
๗. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๔๔๙๕๘ ๒๙/๑๑/๕๙
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม] ๔๔๙๔๘ ๒๙/๑๑/๕๙
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล] ๔๔๙๔๘ ๒๙/๑๑/๕๙
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๔๙๖๘ ๒๙/๑๑/๕๙
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ๔๔๐๓๑ ๒๒/๑๑/๕๙
๒๒. ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... ๔๓๐๓๐ ๑๕/๑๑/๕๙
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๓๓๒๘ ๑๕/๑๑/๕๙
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๒๙๙๔ ๑๕/๑๑/๕๙
๒๕. มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๔๒๑๑๙ ๐๘/๑๑/๕๙
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. .... ๔๒๐๘๒ ๐๘/๑๑/๕๙
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ความผิด) ๔๒๐๒๔ ๐๘/๑๑/๕๙
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ว (ล) ๔๒๐๙๙ ๐๘/๑๑/๕๙
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๐๑๕๖ ๒๕/๑๐/๕๙
๓๐. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๔๗๖ ๑๘/๑๐/๕๙
๑. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๓๒๒ ๑๘/๑๐/๕๙
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๓๙๕๑๖ ๑๘/๑๐/๕๙
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) ๓๙๓๑๖ ๑๘/๑๐/๕๙
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๖๒๑ ๑๑/๑๐/๕๙
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๘๕๔๒ ๑๑/๑๐/๕๙
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ๕๙๔ ๑๑/๑๐/๕๙
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ๓๘๕๓๔ ๑๑/๑๐/๕๙
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ๓๗๕๖๑ ๐๔/๑๐/๕๙
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๖๓๓ ๐๔/๑๐/๕๙
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๔๘๕ ๐๔/๑๐/๕๙
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ๓๗๙๒๕ ๐๔/๑๐/๕๙
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๓๕๙๙๕ ๒๗/๐๙/๕๙
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๖๖๓๙ ๒๗/๐๙/๕๙
๔๔. แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....) ๓๖๔๘๗ ๒๗/๐๙/๕๙
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๕๓๕๑ ๒๐/๐๙/๕๙
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ๓๕๒๒๐ ๒๐/๐๙/๕๙
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ๓๕๕๑๐ ๒๐/๐๙/๕๙
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... ๓๕๓๖๐ ๒๐/๐๙/๕๙
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) ๓๔๖๓๖ ๑๓/๐๙/๕๙
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม) ๓๔๖๒๖ ๑๓/๐๙/๕๙
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ๓๔๖๑๖ ๑๓/๐๙/๕๙
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... ๓๔๕๘๖ ๑๓/๐๙/๕๙
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๑๐๗ ๓๐/๐๘/๕๙
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๔๙๐ ๓๐/๐๘/๕๙
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๓๑๒๕๒ ๒๓/๐๘/๕๙
๕๖. การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....) ๓๑๓๘๙ ๒๓/๐๘/๕๙
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๔๐๐ ๒๓/๐๘/๕๙
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... ๓๑๐๘๑ ๒๓/๐๘/๕๙
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๒๒๗ ๒๓/๐๘/๕๙
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ๓๑๓๔๕ ๒๓/๐๘/๕๙
๖๑. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๓๔๔ ๑๗/๐๘/๕๙
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ๓๐๓๖๔ ๑๗/๐๘/๕๙
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ๓๐๓๐๑ ๑๗/๐๘/๕๙
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๓๒๗ ๐๙/๐๘/๕๙
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๓๔๗ ๐๙/๐๘/๕๙
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ๒๘๐๘๓ ๐๒/๐๘/๕๙
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๙๙๙ ๐๒/๐๘/๕๙
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ๒๘๓๑๕ ๐๒/๐๘/๕๙
๖๙. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๖๘ ๒๖/๐๗/๕๙
๗๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง) ๒๕๕๒๙ ๑๒/๐๗/๕๙
๗๑. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] ๒๕๐๙๓ ๑๒/๐๗/๕๙
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๗๙๘ ๐๕/๐๗/๕๙
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคำสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. .... ๒๔๗๘๘ ๐๕/๐๗/๕๙
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. .... ๒๓๗๑๐

๒๘/๐๖/๕๙

๗๕. ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... ๒๓๕๐๓ ๒๘/๐๖/๕๙
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๖๗๕ ๒๑/๐๖/๕๙
๗๗. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๗๙๘ ๑๔/๐๖/๕๙
๗๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ๒๑๗๕๕ ๑๔/๐๖/๕๙
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๒๐๘๙๙ ๐๗/๐๖/๕๙
๘๐. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ๒๐๗๐๙ ๐๗/๐๖/๕๙
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๐๖๙๗ ๐๗/๐๖/๕๙
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๐๙๘

๓๑/๐๕/๕๙

๘๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... ๒๐๐๘๗ ๓๑/๐๕/๕๙
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๘๓๐

๓๑/๐๕/๕๙

๘๕. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๗๙๗ ๓๑/๐๕/๕๙
๘๖. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ๑๙๐๗๙ ๒๔/๐๕/๕๙
๘๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๙๒๙ ๒๔/๐๕/๕๙
๘๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๑๖๙๒๔ ๑๐/๐๕/๕๙
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) ๑๖๙๑๐ ๑๐/๐๕/๕๙
๙๐. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๑๖๖๐๗ ๑๐/๐๕/๕๙
๙๑. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๒๗๑ ๐๓/๐๕/๕๙
๙๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... ๑๔๘๙๐

๒๖/๐๔/๕๙

๙๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ๑๔๗๗๗ ๒๖/๐๔/๕๙
๙๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) ๑๔๗๔๔ ๒๖/๐๔/๕๙
๙๕. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๓๒๗ ๑๙/๐๔/๕๙
๙๖. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๑๔๒๕๐ ๑๙/๐๔/๕๙
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ๑๓๓๖๓ ๑๒/๐๔/๕๙
๙๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๐๘๑ ๑๒/๐๔/๕๙
๙๙. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ๑๑๕๒๒ ๒๙/๐๓/๕๙
๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. .... ๑๑๓๗๑ ๒๙/๐๓/๕๙
๑๐๑. การขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไขมาตรา ๑๒ ของข้อแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ ๑๐๔๔๑ ๒๒/๐๓/๕๙
๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๓๗๘ ๒๒/๐๓/๕๙
๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๙๖๑๔ ๒๒/๐๓/๕๙
๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๙๖๑๔ ๑๕/๐๓/๕๙
๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๔๓๗ ๑๕/๐๓/๕๙
๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ๙๓๙๕ ๑๕/๐๓/๕๙
๑๐๗. ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๙๓๘๕ ๑๕/๐๓/๕๙
๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ๘๕๕๗ ๐๘/๐๓/๕๙
๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๘๓๓๖ ๐๘/๐๓/๕๙
๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๘๒๔๑ ๐๘/๐๓/๕๙
๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ๗๘๗๔ ๐๘/๐๓/๕๙
๑๑๒. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) ๗๗๕๔ ๐๑/๐๓/๕๙
๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ๗๗๑๙ ๐๑/๐๓/๕๙
๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ๗๖๖๖ ๐๑/๐๓/๕๙
๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. .... ๗๖๕๗

๐๑/๐๓/๕๙

๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)] ๖๘๑๓

 

๒๓/๐๒/๕๙
๑๑๗. ขอถอนคืนร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากรฝ่ายสรรพากร พ.ศ. .... ๖๐๐๘ ๑๖/๐๒/๕๙
๑๑๘. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ๕๙๘๐ ๑๖/๐๒/๕๙
๑๑๙. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ว(ล)๔๙๒๖ ๐๙/๐๒/๕๙
๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... ๕๑๒๓ ๐๙/๐๒/๕๙
๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... ๔๒๙๒ ๐๒/๐๒/๕๙
๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ๔๒๔๘ ๐๒/๐๒/๕๙
๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๑๑๔ ๐๒/๐๒/๕๙
๑๒๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๙๐ ๑๙/๐๑/๕๙
๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๗๑ ๑๒/๐๑/๕๙
๑๒๖. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ๑๓๘๒ ๑๒/๐๑/๕๙
๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๔๗ ๐๕/๐๑/๕๙
๑๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้) ๕๙๔ ๐๕/๐๑/๕๙
๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... ๓๔๑ ๐๕/๐๑/๕๙

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๘

. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๔๖๗๙๖ ๒๒/๑๒/๕๘
๒. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๔๕๗๒๔ ๑๕/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๔๕๐๑๖ ๐๘/๑๒/๕๘
๔. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๐๐๑ ๐๘/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... ๔๔๒๐๔ ๐๑/๑๒/๕๘
๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... ๔๔๐๗๓ ๐๑/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๔๓๑๓๒ ๐๓/๑๑/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... ๓๙๘๒๖ ๐๓/๑๑/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๗๙๑ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ๓๙๗๗๙ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๖๕๕ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๓๙๔๗๓ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต) ๓๘๖๓๘ ๒๗/๑๐/๕๘
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก อายุไม่เกินสิบแปดปี) ๓๘๓๒๙ ๒๗/๑๐/๕๘
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) และ ร่างพระ
ราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ฉบับ
๓๘๑๗๗

 

๒๗/๑๐/๕๘
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๖๔๓ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๗๖๒๘ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ๓๗๕๕๔ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๓๗๔๘๖ ๒๐/๑๐/๕๘
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] และร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม ฉบับ ๓๗๒๙๑ ๒๐/๑๐/๕๘
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น) ว(ล) ๓๖๗๘๘ ๑๓/๑๐/๕๘
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) ๓๖๘๐๒ ๑๓/๑๐/๕๘
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๕๕๔๑ ๐๖/๑๐/๕๘
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๓๔๕๐ ๒๒/๐๙/๕๘
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ๓๓๔๒๙ ๒๒/๐๙/๕๘
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๖๐๙ ๑๕/๐๙/๕๘
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) ๓๒๕๕๙ ๑๕/๐๙/๕๘
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๘๕๕ ๐๘/๐๙/๕๘
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๖๕๐ ๐๑/๐๙/๕๘
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาค) ๒๙๘๑๙ ๒๕/๐๘/๕๘
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ๒๘๓๘๑ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๒. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๓๖๖ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๓๒๔ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๒๐๘ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ๒๗๙๔๔ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ว ๒๖๑ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ๒๗๒๗๖ ๐๔/๐๘/๕๘
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ฉบับ
๗๑๐๙ ๐๔/๐๘/๕๘
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๒๐ ๐๔/๐๘/๕๘
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖
เกี่ยวกับการโอนคดี)
๒๖๔๖๑ ๒๘/๐๗/๕๘
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ๒๖๔๔๘ ๒๘/๐๗/๕๘
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตำรวจกองประจำการ) ๒๕๗๒๒ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ๒๕๕๗๘ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ๕๕๕๔ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๕๔๔ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๔๐๘ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร
ผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน
๒๕๓๘๒ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....    ๒๕๒๗๑ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ๒๕๒๖๓ ๒๑/๐๗/๕๘
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๖๕๗ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๕๐๗ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒๔๔๙๖ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ฉบับ     ๒๓๗๗๕ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....    ๒๓๗๐๘ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....  ๒๓๖๙๓ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)  ๒๓๑๙๔ ๓๐/๐๖/๕๘
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๓๑๙๐ ๓๐/๐๖/๕๘
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๒๑๔๕ ๒๓/๐๖/๕๘
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุด
ในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)  
๒๑๘๒๕ ๒๓/๐๖/๕๘
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....    ๒๑๕๕๒ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ    
๒๑๕๒๙ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....    ๒๑๓๖๓ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) ๒๑๒๓๕ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๒๐๔๑๕ ๐๙/๐๖/๕๘
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....   ๑๙๒๐๑ ๐๒/๐๖/๕๘
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๘๖๖๓ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....    ๑๘๕๖๒ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....   ๑๘๕๓๓ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....  ๑๗๗๙๙ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๐. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ฉบับ  ๑๗๓๖๒ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๑. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (บทบัญญัติว่าด้วยการจำนองอากาศยาน)    ๑๗๓๕๗ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)   ๗๓๐๔ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ฉบับ
๖๘๓๓ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     ๑๖๗๘๒ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๕. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ) ๑๖๕๓๒ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๕๙๓๒ ๐๗/๐๕/๕๘
 ๗๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]    ๕๙๑๙ ๐๗/๐๕/๕๘
๗๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....    ๑๔๕๙๔ ๒๘/๐๔/๕๘
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....    ๑๓๗๐๒ ๒๐/๐๔/๕๘
๘๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๓๕๐๕ ๒๐/๐๔/๕๘
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....    ๒๔๗๖ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๔๖๘ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๓. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....   ๑๒๔๐๕ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....   ๒๒๓๖ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๕. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๑๗๔๒