วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

หน้าที่ [ ๑ / ๑ ]  
  
ปรับปรุงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๓/๒๕๕๑ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัล ดิษฐาอภิชัย เป็นที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ มลฑล สงวนเสริมศรี เป็นกรรมการ และรองศาสตราจารย์นริศ ชัยสูตร เป็นกรรมการ และให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ให้มีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียกชื่อย่อว่า "สพศ." เป็นหน่วยงานภายในของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ธุรการและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อช่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมคนหนึ่ง เป็นผู้อำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการสั่งและปฏิบัติราชการของสำนักงาน"   
 

[มติครมที่สำคัญ]