บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
นร. (สลค.)
เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐทาจิกิสถานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย (นายอัรดะชีร เกาะดีรี) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๕ 
 
สกพอ.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
สกพอ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สนง. ก.พ.)
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
กห.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียมเพื่อให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพรเอก อภิพันธุ์) (กระทรวงสาธารณสุข) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต 
 
๑๓
สกพอ.
ผลการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
 
๑๕
สผ.
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 
 
๑๖
สว.
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑๗
สนง. ป.ป.ช.
ขอนำส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดากับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
การกำหนดวันสำคัญของชาติ (วันรู้รักสามัคคี) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๓ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ)
การขอขยายปริมาณในโควตาการนำเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม 
 
๒๕
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) “โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติมต่อประเทศไทย (ARISE Plus - Thailand) ในสาขาความช่วยเหลือด้านการค้า” 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สนง. ปปง.
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลน.) *(จร)*
การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี [(คำสั่ง นร ที่ ๑๒๙/๒๕๖๓ มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)] 
 
๒๘
นร. (สงป.)*(จร)*
ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
 
๒๙
นร. (สงป.) )*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๓๐
คกง.)*(จร)*
กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร.*(จร)*
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
 
๓๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ)*(จร)*
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.)*(จร)*
รายงานผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
๓๔
ศบค.)*(จร)*
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน ๒ ราย ๑. นายวัลลภ นาคบัว ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ๒. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน ๓ ราย๑. รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ๒. นายนรา เหล่าวิชยา ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ๓. นายธนู ขวัญเดช ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
๓๗
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตำแหน่งที่ว่าง(นายภัทระ คำพิทักษ์) 
 
๓๘
สนง. กกต.*(จร)*
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
 
๓๙
สนง. ป.ป.ช.*(จร)*
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันค่าเช่ารถยนต์ สำหรับประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

[มติครมที่สำคัญ]