บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
นร. (สลค.) อส.
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๙๖/๒๕๕๖คดีหมายเลขแดงที่ ๔๔๔/๒๕๖๓ ระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ผู้ฟ้องคดี นายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ดศ.
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติฯ
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 
นร. (สศช.)
รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติฯ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
 
สนง. กกต.
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
สนง. กสม.
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
นร. (สลค.)
เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยายในท้องที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๒
นร. (สคก.)
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์) (กระทรวงการคลัง) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
๑๗
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายจุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ นายพัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์ และนายอภิวัฏ ธวัชสิน) (กระทรวงสาธารณสุข) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สนง. ปปง.
ขอความเห็นชอบหนังสือยืนยันการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
การทบทวนรายชื่อผู้แทนไทยที่จะทำหน้าที่ในคณะผู้พิจารณา (Panel) และองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ภายใต้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism: EDSM) 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
๒๒
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.
ขออนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย 
 
๒๓
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ดศ.
โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (จำนวน ๓ ราย) 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดที่ดิน (จำนวน ๗ ราย) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ. สปสช.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (จำนวน ๑๓ ราย) 
 
๒๘
รอง นรม.(พลเอก ประวิตรฯ) บจธ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (จำนวน ๖ ราย)  
 
๒๙
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.*(จร)*
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙  
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท. *(จร)*
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม  
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.*(จร)*
การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี  

[มติครมที่สำคัญ]