บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
รายงานผลการดำเนินการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019:Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๓ 
 
คกก. นโยบายอวกาศแห่งชาติ
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พม.
รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
พปส.
รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 
สนง. ศป.
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลปกครอง 
 
กห.
ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐปานามาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย (นางสาวอิตเซล การินา เชน ชัน) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศปถ.
สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
 
๑๑
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) 
 
๑๓
กนช.
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
๑๔
สนง. ป.ป.ช.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลราชอาณาจักรเดนมาร์กเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย (นายยอน ทัวร์กอร์ด) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พน.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พม.
มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
๒๑
นร. (สลค.)
เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช (จำนวน ๑๒ ราย) 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด (จำนวน ๗ ราย) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
ร่างปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 ของการประชุมสุดยอดกลุ่มเฉพาะกิจของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยวิธีออนไลน์ เพื่อรับมือกับ COVID-19 (Online Summit level Meeting of the NAM Contact Group in response to COVID-19)(เรื่องเพื่อพิจารณา) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) กก.*(จร)*
การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกล(Special Meeting of ASEAN Tourism Minister on COVID-19)(เรื่องเพื่อพิจารณา) 
 
๒๗
คกง.*(จร)*
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (เรื่องเพื่อพิจารณา) 
 
๒๘
นร. (สงป.) *(จร)*
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เรื่องเพื่อพิจารณา) 
 
๒๙
นรม. ศบค.*(จร)*
ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (เรื่องเพื่อทราบ) 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.) *(จร)*
การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
 
๓๑
กห.*(จร)*
ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล และการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก.ฯ หนี้สาธารณะ*(จร)*
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

[มติครมที่สำคัญ]