บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
แก้ไขกฎกระทรวงที่ทับซ้อนกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รวม ๗ ฉบับ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สคก.) ทส.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ดศ.
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสำรวจตัวอย่างหรือสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. .... 
 
คกก. ป.ป.ช.
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประมูลงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และงานให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... 
 
นร. (สคก.) พม.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
นร. (สลค.)
เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานประจำครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนยุติธรรม 
 
๑๕
สผผ.
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พม.
การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
๑๘
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) กก.
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน ครั้งที่ ๕ และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ ร่างขอบเขตหน้าที่ (TOR) ของรัฐมนตรีกีฬาอาเซียน รัฐมนตรีกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น 
 
๑๙
สนง. กสทช.
การย้ายที่ตั้งสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พม.
ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๔
สขค.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
 
๒๕
สว.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
๒๖
พป.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถาบันพระปกเกล้า  
 
๒๗
ศร.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
๒๘
ศย.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
๒๙
ศป.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานศาลปกครอง  
 
๓๐
ลต.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
๓๑
ผผ.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
๓๒
สนง. ป.ป.ช.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 
๓๓
สผ.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
๓๔
ตผ.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๓๕
สม.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
๓๖
อส.*(จร)*
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานอัยการสูงสุด 
 
๓๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.*(จร)*
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิด ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๓๘
ตช.*(จร)*
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ..)  
 
๓๙
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.*(จร)*
ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ว่าด้วยข้อริเริ่มด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)  
 
๔๐
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.*(จร)*
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ ๒)  
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
อัตราการชดเชยความเสียหายให้สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๑ ของพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ ๒  
 
๔๓
นร. (สงป.) *(จร)*
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
๔๔
นร. (สงป.) *(จร)*
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
๔๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน : กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้วงวันที่ ๗-๑๖ เมษายน ๒๕๖๓  
 
๔๖
คกก. กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้*(จร)*
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ....  
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พน.*(จร)*
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มเติม  
 
๔๘
นร. (สงป.)*(จร)*
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) 
 
๔๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ การประปานครหลวง (จำนวน ๕ ราย) 

[มติครมที่สำคัญ]