บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศอ.บต.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
การส่งเสริมพหุวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พม.
รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ [22nd ASEAN Socio-Culture Community Council (ASCC) Meeting] ณ กรุงเทพมหานคร 
 
รอง นรม. (นายอนุทิน) กก.
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ๕ รายการ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ 
 
นร. (สลน.)*(จร)*
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙/๒๕๖๓ (เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน) 
 
สนง. กกต.
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปูโยะ และตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปะลุรู ตำบลโต๊ะเด็ง และตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส และตำบลดุซงญอ ตำบลช้างเผือก ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (๑. นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี ฯลฯ รวม ๓ ราย) (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรและหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 
 
๑๖
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ ๔๑ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานและกู้เงินระยะสั้น วงเงิน ๘๐๐.๐๐ ล้านบาท (วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี) ของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑๘
กห.
การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (จำนวน ๒ รายการ) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) 
 
๒๒
ศร. พป.
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันพระปกเกล้า) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การดำเนินการตามคำมั่นที่ให้กับสหภาพยุโรปในการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ขอขยายทุนเรือนหุ้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป :โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่ให้บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ระยะที่ ๒ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.*(จร)*
โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๓ GeV และห้องปฏิบัติการ 
 
๒๘
ศย.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
๒๙
ศป.*(จร)*
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานศาลปกครอง 
 
๓๐
สว.*(จร)*
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
๓๑
สผ.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
๓๒
สผผ.*(จร)*
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
๓๓
สตง.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๓๔
สนง. กกต.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
๓๕
กสม.
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
๓๖
สนง. ป.ป.ช.*(จร)*
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๓๗
อส.*(จร)*
ขอยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๓๘
กสศ.*(จร)*
แผนการใช้เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล ของกรมเจ้าท่า 

[มติครมที่สำคัญ]