บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
สนง. กสทช.
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สทนช.)
ร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑๑ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สนง. ก.พ.ร.
รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
คำชี้แจงในคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๒๘/๒๕๕๙ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง) (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
 
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนนท้องที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง - ท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ....) ต้องการเอกสารเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวส 
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๖ ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๒ ซ้าย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๑๐
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๓ 
 
๑๑
ตช.
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.
รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานประจำครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ประจำครึ่งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (The ASEAN High-level Meeting on Human Capital Development)  
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) 
 
๑๘
ตช.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ( 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สนง. ป.ป.ท.
ร่างระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. .... 
 
๒๐
กห.
ขอความเห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทคโนโลยี และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับคณะกรรมการบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พน.
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การรับรองร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการป่าไม้เพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่ง 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สนง. ก.พ.)
รายงานผลการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
 
๒๖
สกช.
ขออนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปพลางก่อน ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๒ คน ๑. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา ๒. นายสุริยา จินดาวงษ์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์) (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สนง. ก.พ.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (นางศรีสมร กสิศิลป์) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๙
สนง. กปร.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง สำนักงาน กปร.) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการ (ผู้แทนกองทัพอากาศและผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (จำนวน ๕ คน ๑. นาวาอากาศเอก ศักรินทร์ ไชยวาน ผู้แทนกองทัพอากาศ ๒. นางสาริณี อังศุสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์ ๓. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ๔. นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง ๕. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการบินพลเรือน (จำนวน ๗ คน ๑. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ๒. นายกฤชเทพ สิมลี ๓. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ๔. นางสาริณี อังศุสิงห์ ๕ นายชยธรรม์ พรหมศร ๖. นายปฐม เฉลยวาเรศ ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช) 
 
๓๓
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า (จำนวน ๕ คน ๑. นายอิทธิพล ช้างหลำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานสินค้า ๒. นายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านห้องปฏิบัติการ ๓. นางลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ๔. นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ๕. นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมันสำปะหลัง) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี) ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.*(จร)*
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๔ ฉบับ ออกจากการพิจารณาของรัฐสภา (๑. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ๒. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ๓. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....) 
 
๓๗
นร. (สลน.)*(จร)*
กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการตระหนักถึงเมืองอัจฉริยะละชุมชนในภูมิภาคเอเชียผ่านแนวทางแก้ไขและมาตรการด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
๓๙
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พม.*(จร)*
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ 
 
๔๐
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๑ 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
บันทึกช่วยจำว่าด้วยกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับไทยระยะที่สาม [Memorandum on Japan-Thailand Partnership Programme Phase 3 (JTPP3)] 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
๔๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
เอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๙ ที่สาธารณรัฐโดมินิกัน 
 
๔๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)*(จร)*
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ 
 
๔๕
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) กก.*(จร)*
การรับรองแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน 
 
๔๖
ยธ.
ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง)  
 
๔๗
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองท่าดี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๔๘
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองผันน้ำ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๔๙
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองแยกซอย ๑ ซ้าย ของคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๓ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๕๐
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 12 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....) >ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๕๑
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๕๒
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 12 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๕๓
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำวัง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๕๔
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๕๕
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๕๖
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ....)  
 
๕๗
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน 18 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ....)  
 
๕๘
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. ....)  
 
๕๙
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา พ.ศ. ....)  
 
๖๐
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....)  
 
๖๑
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....)  
 
๖๒
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....)  
 
๖๓
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน 18 ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงคำ - สบบง - บ้านทราย จังหวัดพะเยา พ.ศ. ....)  
 
๖๔
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร พ.ศ. ....)  
 
๖๕
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก พ.ศ. ....)  
 
๖๖
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ....)  
 
๖๗
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ. ....)  
 
๖๘
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....)  
 
๖๙
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๘ ฉบับ [ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๖)]  

[มติครมที่สำคัญ]