บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์) (กระทรวงแรงงาน) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สนง. ก.พ.ร.)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๓ ฉบับ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ....)  
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ารแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการทำบัญชีสำรองเพื่อเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๑
พม.
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
๑๒
กปช. นร. (กปส.)
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๓
รศก.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๓ 
 
๑๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายไพศาล วรสถิตย์) (กระทรวงสาธารณสุข) 
 
๑๗
ตช.
ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... 
 
๑๘
สว.
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
๒๐
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และ คกก.
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๖ คน ๑. นางกาญจนา ภัทรโชค ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ๒. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ๓. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต ๔. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ๕. นายเชิดเกียรติ อัตถากร ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ ๖. นายเอกพล พูลพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) กก.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน ๕ คน ๑. นายรัตนะ สวามีชัย ๒. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ๓. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ๔. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ๕. นายประยูร อินสกุล) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน ๘ คน ๑. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ๒. นายศรีชัย พรประชาธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๓. นายประชาคม จันทรชิต ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๔. นางปัทมา วีระวานิช ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๕. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๖. นายธีรพงษ์ สารแสน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๗. นายพีระ รัตนวิจิตร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๘. นายอรรถพล ตรึกตรอง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง) (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ คน ๑. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ ๒. นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์ ๓. นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์) 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายปริญญา พัฒนภักดี) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน (นายพชร อนันตศิลป์) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (นายสุพันธุ์ มงคลสุธี) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สทนช.)*(จร)*
การเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council : AWC) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. *(จร)*
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) องค์กรเฉพาะสาขาภายใต้รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การปรับเพิ่มโควตาผู้เข้าร่วมโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย-ออสเตรเลีย 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
ร่างบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว. *(จร)*
การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ดศ. *(จร)*
เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๙ 
 
๓๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ดศ. *(จร)*
ขอเสนอมาตรฐานสถิติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
๔๐
กช. *(จร)*
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
๔๑
สนง. กสทช.*(จร)*
การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)*(จร)*
การเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
๔๓
กห.*(จร)*
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ 
 
๔๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กต.*(จร)*
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM Summit) ครั้งที่ ๑๘ และร่างปฏิญญากรุงบากู 
 
๔๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ 
 
๔๖
นร. (สงป.) *(จร)*
แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
๔๗
นร.
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  
 
๔๘
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๙
ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)  
 
๕๐
รง.
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงแรงงาน)  
 
๕๑
รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ )  
 
๕๒
กต.
ราชอาณาจักรเบลเยียมขอปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดลำปาง และขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ ตนานุวัฒน์)  
 
๕๓
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 10 ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....)  
 
๕๔
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....)  
 
๕๕
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....)  
 
๕๖
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ....)  
 
๕๗
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ....)  
 
๕๘
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ....)  
 
๕๙
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ....)  
 
๖๐
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๐ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ....)  
 
๖๑
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๐ ฉบับ [ร่างกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๕๖)]  

[มติครมที่สำคัญ]