บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) (กระทรวงมหาดไทย) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่าง ๆ จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค๋)  
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๓ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สนง. ก.พ.ร.)
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรียกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการคว่ำบาตรสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย (ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและกำหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและนำผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำเข้าจากรัฐเอริเทรีย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ) 
 
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สช.
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) กก.
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๔ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 (LEMM) ณ เมืองมัตสึยามา ประเทศญี่ปุ่น 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานสรุปผลการประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงานภาคีตามโครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย-ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดการฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm) 
 
๑๕
ศป.
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป. กำหนดเบี้ยประชุมใหญ่ตุลาการในาลปกครองชั้นต้นหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
การให้การรับรองบัญชีรายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITA) ของอาเซียนในระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) 2017 (ภาคผนวก ๔ ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน) 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เพื่อดำเนินงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๔ คน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง . นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ๒. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ๓. นายพยนต์ สินธุนาวา ๔. นายมณฑล แก้วเก่า) (กระทรวงยุติธรรม) 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พศ.*(จร)*
การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (จำนวน ๒๐ คน) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน ๗ คน ๑. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ฯลฯ) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สนง. ก.พ.ร.)*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านรัฐศาสตร์) (นายไมตรี อินทุสุต) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พน.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๒ คน ๑. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ๒. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๗
นร. (สลน.)*(จร)*
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๒๘
กนย. กษ.*(จร)*
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ และนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๑
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.*(จร)*
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโอกายามะของรัฐมนตรีสาธารณสุข G20 
 
๓๒
สกพอ. *(จร)*
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง 
 
๓๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.*(จร)*
เอกสารผลลัพธ์ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๔
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
ขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
 
๓๕
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
ขออนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี ๒๕๖๒ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
ขออนุมัติโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 
๓๘
กษ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๕  
 
๓๙
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันพฤหัสบดี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)  
 
๔๐
นร.
เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)  
 
๔๑
สกพอ.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน  
 
๔๒
พน.
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นายกุลิศ สมบัติศิริ)  
 
๔๓
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน)  
 
๔๔
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก)  
 
๔๕
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร)  
 
๔๖
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก)  
 
๔๗
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร)  
 
๔๘
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี)  
 
๔๙
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่) 
 
๕๐
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์)  
 
๕๑
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี)  
 
๕๒
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี)  
 
๕๓
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม)  

[มติครมที่สำคัญ]