บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด และนายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์) (กระทรวงสาธารณสุข) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ....  
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลรัฐคูเวตเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย (นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
สำนักงาน กกต.
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
 
สว.
ขอให้คณะรัฐมนตรีส่งรายชื่อผู้แทนคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๒ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) สวส.
ร่างหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)
พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๔ (Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การต่ออายุการบริจาคเงินอุดหนุนแก่ฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 
 
๑๕
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) กก.
การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  
 
๑๗
รอง นรม. (นาย อนุทินฯ) สธ.
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม) (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๕ คน ๑. นายณัฐพล รังสิตพล ฯลฯ) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน ๔ คน ๑. นายมนัส กำเนิดมณี ฯลฯ) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์) (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (จำนวน ๕ คน ๑. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ฯลฯ) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๙
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษาและการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงในกระทรวงวัฒนธรรม (นายประทีป เพ็งตะโก ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
ผลการประชุมด้านกลไกการปฏิรูปกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี 
 
๓๒
นร. (สลน.)*(จร)*
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การรับรองร่างปฏิญญาและมาตรการเพื่อส่งเสริมการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
 
๓๕
รอง นรม. (นาย สมคิดฯ) กต.*(จร)*
ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเร่งรัดการปฏิบัติการสำหรับรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
(ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 
 
๓๗
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
ขออนุมัติดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
 
๓๘
กต.
การจ้างข้าราชการภายหลังครบเกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ  
 
๓๙
นร.
แนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
 
๔๐
มท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๑๑ ราย ๑. นายมณฑล สุดประเสริฐ ฯลฯ)  
 
๔๑
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด)  
 
๔๒
กต.
การบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจให้องค์กการระหว่างประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

[มติครมที่สำคัญ]