บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ) (กระทรวงสาธารณสุข) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย (นายมุฮัมมัด จินาห์) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคาซัคสถาน ณ จังหวัดภูเก็ต และ แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคาซัคสถาน ณ จังหวัดภูเก็ต (นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
กช.
ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภากาชาดไทย) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๔ ฉบับ 
 
สกพอ.
ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... (ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประโยชน์ตอนแทนของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) ต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และ คกก.
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 
๑๐
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และ คกก.
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
๑๑
ส.ส.ท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 
๑๒
กสศ.
รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) กก.
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายคณนาถ หมื่นหนู) 
 
๑๗
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
การร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม ๑๒ ฉบับ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คปร.
การจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คปร.
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นตำแหน่งหมุนเวียนรองรับแนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Retention) 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สขช.) *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นายฤทธี ศรีสวัสดิ์) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๗ คน ๑. นายยุทธนา หยิมการุณ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ๒. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ๓. นางปานทิพย์ ศรีพิมล ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ๔. นางญาณี แสงศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ๕. นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ๖. นางแพตริเซีย มงคลวนิช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ๗. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง) 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)*(จร)*
แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จำนวน ๗ คน ๑. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ฯลฯ) 
 
๒๓
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๔
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางรัชนี พลซื่อ ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (จำนวน ๗ คน ๑. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๒. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๓. นางอัมพวัน วรรณโก ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๔. นายสมัย โชติสกุล ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ๕. นายวิทยา ยาม่วง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ๖. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ๗. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๔ คน ๑. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ๒. นายไพศาล ดั่นคุ้ม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ๓. นายณรงค์ สายวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ๔. นายยงยศ ธรรมวุฒิ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง -ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๑ 
 
๒๘
นร. (สงป.) *(จร)*
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
การกำหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ ๓ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พน.*(จร)*
ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๒
นร.
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 
๓๓
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๓๔
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒)  
 
๓๕
นร.
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ได้รับอิทธิพลจากพายุและการดูแลช่วยเหลือประชาชน  

[มติครมที่สำคัญ]