บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐไซปรัสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย (นายอะยิส ลุยซู) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทย (นายริอาด ดริดิ) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลจาเมกาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งจาเมกา ประจำประเทศไทย (นายแอนโทเนีย ฮิว) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ...., 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
คนร.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๒ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 12th IMT-GT Summit) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ประจำปี ๒๕๖๒ ของนายกรัฐมนตรี 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมระดับผู้นำของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียครั้งที่ ๕ 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 ค.ศ. ๒๐๑๙ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พน.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์พลังงานอาเซียน (Memorandum of Understanding on Education, Research, and Community Development between National Science andTechnology Development Agency and ASEAN Center for Energy) 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การขอขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
 
๑๔
กห.
ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยการคุ้มครองข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกัน 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ดศ.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และ The Ministry of Land, Infrastructure and Transport ของสาธารณรัฐเกาหลี 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา) (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการ (นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร) (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [(จำนวน ๒ คน ๑. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์ สาธารณรัฐบราซิล ๒. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย)] (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๙ คน นายวราวุธ ชูธรรมธัช และคณะ) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ คน นายประสาน มหาลี้ตระกูล และคณะ) (กระทรวงยุติธรรม) 
 
๒๑
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๔ คน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๑. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ ๒. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล ๓. นายวัชระ กรรณิการ์ ๔. นายธนพร สมศรี) 
 
๒๒
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธวัช สุทธวงค์ ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๓
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๓ คน ๑. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ๒. นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ ๓. นายจำลอง พรมสวัสดิ์) 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๒ คน ๑. นายนิพนธ์ บุญญามณี ๒. นายทรงศักดิ์ ทองศรี) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
 
๒๖
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๐ คน ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๑. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ ฯลฯ) 
 
๒๗
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
 
๒๙
นร. (สงป.) *(จร)*
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน 
 
๓๐
นร. (สลน.)*(จร)*
การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย านความร่วมมืออุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรม ๔.๐ 
 
๓๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.*(จร)*
การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สทนช.)*(จร)*
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
 
๓๔
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.*(จร)*
ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 
 
๓๕
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.*(จร)*
กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๔ 
 
๓๖
สำนักงาน ป.ป.ช.*(จร)*
การปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๓๗
ศปมผ.*(จร)*
ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 
 
๓๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กนป.*(จร)*
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.*(จร)*
ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
 
๔๐
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.*(จร)*
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 
 
๔๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ประธานสภาฯ*(จร)*
(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
๔๔
กต.
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา และนายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์)  
 
๔๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

[มติครมที่สำคัญ]