บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๖ คน ๑. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๒. นายณรงค์ ดูดิง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช) ๓. นายกมล รอดคล้าย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ๔. นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๕. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ๖. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)] 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน ๒ คน ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ศธ.
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน ๒ คน ๑. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ๒. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 
 
นร. (สลน.)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๒ คน ๑. นายไชยยศ จิรเมธากร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ๒. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)] 
 
กห.
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พม.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ คน ๑. นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
 
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) พณ.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๔ คน ๑. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๒. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์๓. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๔. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ คน ๑. นายเวียง วรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ๒. นายพิกิฏ ศรีชนะ ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๔ คน ๑. นายอลงกรณ์ พลบุตร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. นายธนา ชีรวินิจ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ๔. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)] 
 
๑๒
รอง นรม. (นายจุรินทร์ฯ) กษ.
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายธนสาร ธรรมสอน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)] 
 
๑๓
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๒ คน ๑. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ๒. นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)] 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๖ คน ๑. นายอนุชา โมกขะเวส ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๒. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ๓. นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ๔. พลตำรวจตรี ธารา ปุณศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๕. นายวิรัช ร่มเย็น ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ๖. นายสุกรี มะเต๊ะ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)] 
 
๑๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ คน ๑. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒. นายเรวัติ อารีรอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายอนุทินฯ) คค.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) 
 
๑๙
นร. (สลน.)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสากล ม่วงศิริ) 
 
๒๐
นร. (สลน.)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๓ คน ๑. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ๒. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ๓. นายสำเริง แหยงกระโทก) 
 
๒๑
นร. (สลน.)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๒ คน ๑. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ๒. นายสรรเสริญ สมะลาภา) 
 
๒๒
นร. (สลน.)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช) 
 
๒๓
นร. (สลน.)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
รายงานผลการกู้เงินล่วงหน้าสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล รุ่น LB๑๙๘A ที่จะครบกำหนดในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
๒๕
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธานกรรมการ) 
 
๒๖
นร. (สงป.) *(จร)*
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) 
 
๒๗
นร. (สลน.)*(จร)*
การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๖๒) 
 
๒๘
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๙
พป.*(จร)*
ขอยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๓๐
สว.*(จร)*
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
๓๑
ศร.*(จร)*
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๓๒
ศย.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับทบทวน) 
 
๓๓
ศป.*(จร)*
การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศาลปกครอง 
 
๓๔
ลต.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๓๕
อส.*(จร)*
ขอยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักงานอัยการสูงสุด) 
 
๓๖
สตง.*(จร)*
การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๓๗
สม.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๓๘
ผผ.*(จร)*
การทบทวนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน) 
 
๓๙
สผ.*(จร)*
ทบทวนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
๔๐
สม.
ขอส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

[มติครมที่สำคัญ]