บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
นร. (สศช.)
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติและคกก. (สศช.)
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
กค.
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
นร. (สงป.)
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
นร. (สลค.)
แนวทางการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 
 
นร. (สคก.)
การดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
นร. (สลค.)
แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง 
 
นร. (สลค.)
การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 
นร. (สลค.)
ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 
๑๐
สผ.
กำหนดวันและเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง 
 
๑๑
นร. (สงป.)
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๒
นร. (สลค.)
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) 
 
๑๓
นร. (สลค.)
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี 
 
๑๔
นร. (สลค.)
การกำหนดหลักการในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต รับทราบ หรือมีคำสั่ง ตั้งแต่วันที่เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ 
 
๑๕
นร. (สลค.)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 
๑๖
นร. (สลค.)
ขอความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง) ต่อไป 
 
๑๗
นร. (สงป.)
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑๘
นร. (สลน.)*(จร)*
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 
๑๙
กษ.
สถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี ๒๕๖๒ ระยะเร่งด่วน 
 
๒๐
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๓ คน ๑. นายประทีป กีรติเรขา ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ๒. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ๓. ศาสตราจารย์นฤมลภิญโญสินวัฒน์ ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๑
นร. (สทนช.)*(จร)*
สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข 
 
๒๒
นร. (สำนักงาน ก.พ.)*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง 
 
๒๓
นร. (สลน.)*(จร)*
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
 
๒๔
กต. *(จร)*
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง 
 
๒๕
สธ. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ คน ๑. นางสาวเรวดี รัศมีทัต ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 
๒๖
ทส. *(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ คน ๑. นายยุทธพล อังกินันทน์ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
๒๗
นร.
บทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี (ข้อพึงปฏิบัติและข้อควรระวังของคณะรัฐมนตรี)  
 
๒๘
นร.
รับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี (การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี)  
 
๒๙
นร.
รับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี (การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี)  
 
๓๐
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

[มติครมที่สำคัญ]