บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
นร (สลค.)
การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 
นร. (สลค.)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี 
 
นร. (สลค.)
การกำหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 
นร. (สลค.)
การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี 
 
นร. (สลค.)
การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  
 
นร. (สลน.)*(จร)*
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง 
 
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายดิสทัต โหตระกิตย์) 
 
นร.(สลน.)*(จร)*
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 
นร.
การร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

[มติครมที่สำคัญ]