บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พม.
การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช (ประเทศไทย) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายที่ ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ ๒ (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๔ ฉบับ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พม.
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสุวรีย์ ใจหาญ) (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
 
นร. (สงป.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) (นายเสนีย์ ชีพทองคำ) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) สทนช.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
ขออนุมัติการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ เพิ่มเติม 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๔ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๔ ฉบับ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๙๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๑๑๙/๒๕๖๒ ระหว่าง นายกฤต ธนิศราพงศ์ ฟ้องคณะรัฐมนตรี ที่ ๓ กับพวกรวม ๓ คน ต่อศาลปกครองกลาง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๑ 
 
๑๖
กปช. นร. (กปส.)
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง Oceans Meeting 2019 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กค.*(จร)*
การขายที่ดินและอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต (หลังเดิม) ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พณ.*(จร)*
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
ขออนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและวงเงิน กรณีการต่อสัญญาเช่าอาคารบ้านพักผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศษฐกิจไทย ณ เมืองไทเป 
 
๒๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คค.*(จร)*
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษาและการใช้ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาววรวรรณ พลิคามิน) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายดำรง ใคร่ครวญ และคณะ) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (๑. นายณัฐ จับใจ ... ๓. นายกมล หมั่นทำ) (กระทรวงคมนาคม) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ท.*(จร)*
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (นายพีรพล พิชยวัฒน์) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิและขออนุมัติยกเว้นการดำเนินการตามข้อ ๖ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พณ.*(จร)*
ผลการประชุม CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia 
 
๓๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ผลการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กษ.*(จร)*
การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
๓๒
คค.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 
๓๓
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....) 
 
๓๔
นร.
ทบทวนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

[มติครมที่สำคัญ]