บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พม.
การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ดศ.
การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสมภพ ปราบณรงค์) (กระทรวงแรงงาน) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสานิตย์ ศรีสุข) (กระทรวงคมนาคม) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางชุลีพร บุณยมาลิก) (สำนักนายกรัฐมนตรี) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย (นางสมันตา เค. ชยสุริยะ) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย (นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการพ้นจากตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ของ นายอัครจิต พนมวัน ณ อยุธยา (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์จอร์เจียประจำประเทศไทย (นายวิกร ศรีวิกรม์) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต และแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๓ ฉบับ 
 
๑๖
คกก. ป.ป.ช.
เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและคู่มือการใช้เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
 
๑๗
กนพ. นร. (สศช.)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สคก.) สทนช.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สช.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำ G20 ณ นครโอซากา และร่างแถลงการณ์โอซากา ว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และคณะ) (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พม.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (จำนวน ๙ คน ๑. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ฯลฯ) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สธ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (นายวิทิต อรรถเวชกุล) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. .... 
 
๓๐
กห.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee : HLC) ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๑๐  
 
๓๑
ดศ.
การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network)  

[มติครมที่สำคัญ]