บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ) 
 
กอ.รมน.
การปรับปรุงแก้ไขการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑๒ เป็นฉบับปี ๒๐๑๗ ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) และร่างแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The Asia Protected Areas Partnership (APAP) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สทนช.)
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบการดำเนินงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับอนุกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เพื่อขอกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทำประโยชน์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ สำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ดศ.
การรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ค.ศ. ๒๐๑๙ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้[การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑] 
 
๑๘
(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) 
 
๑๙
ศย.
การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
๒๐
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และ คกก. ปฏิรูปประเทศ นร.
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ และแนวทางดำเนินการขั้นต่อไปในการนำข้อตกลงไปปฏิบัติ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พม.
รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ [21st ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting] ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
สรุปผลการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก*(จร)*
การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๔ และร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๔ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พน.*(จร)*
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) 
 
๒๙
สกพอ.*(จร)*
ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร และคณะ) 
 
๓๑
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) บจธ.*(จร)*
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด [การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)] 
 
๓๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (นายกัมพล ตติยกวี) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๒ 
 
๓๕
กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ....  
 
๓๖
อก.
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. .... 
 
๓๗
นร
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๓๘
นร.
การปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ 

[มติครมที่สำคัญ]