บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง)] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ปฏิญญาการประชุมระดับผู้นำของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วย ข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๘ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การขอต่ออายุการกู้เงินภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP) Programme ครั้งที่ ๓ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) ของโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สทนช.)
ขออนุมัติแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก และแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายฮิโรชิ มัตสึโมโตะ) 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำปาย บางส่วน ในท้องที่ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส. (กสม.)
รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน (กรณีการกำหนดเขตพื้นที่ในการทำกิน การอยู่อาศัยและการดำเนินวิถีชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กพยช. ยธ.
รายงานประจำปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สถานะและมาตรการรองรับการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  
 
๒๒
กขร. นร. (สลน.)
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) และครั้งที่ ๕๒(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
๒๓
กปช. นร. (กปส.)
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒ (เมษายน ๒๕๖๒) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
สรุปผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมุข 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ศธ.
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๑) 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ ๒ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สทนช.)
รายงานผลการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๓
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และ คกก. ปฏิรูปประเทศ นร.
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สทนช.)*(จร)*
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยา กรณีฤดูน้ำหลาก สำหรับแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.*(จร)*
ขอความเห็นชอบท่าทีของผู้แทนรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐๘ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.*(จร)*
การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพ (host country agreement) กับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
๓๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ จำนวน ๑๔ ฉบับ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี ๒๕๖๒ 
 
๔๐
นร.
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) และครั้งที่ ๕๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (ครั้งที่ ๕๑)  
 
๔๑
นร.
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๒ (มีนาคม ๒๕๖๒)  
 
๔๒
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๓
นร.
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒)  

[มติครมที่สำคัญ]