บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๒ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนย้ายเครื่องจักรกล 
 
ศย.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เปลี่ยนแปลงเป็นรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สธ.
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายพรชัย แสงอังศุมาลี) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐลัตเวียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายมาริส เซลกา) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ที่ชุมชนวัดสะแกงาม และที่บ้านหลังวัด พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลคลองแดน ตำบลท่าบอน ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปากแตระ ตำบลระโนด ตำบลพังยาง ตำบลระวะ ตำบลวัดสน ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด ตำบลโรง ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลชุมพล ตำบลดีหลวง ตำบลคลองรี ตำบลสนามชัย ตำบลกระดังงา ตำบลคูขุด ตำบลจะทิ้งพระ ตำบลบ่อดาน ตำบลท่าหิน ตำบลบ่อแดง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ และตำบลบางเขียด ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.) สธ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... 
 
๒๑
สลธ.คสช.
ขอให้พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนะมาตรการดำเนินการตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
๒๒
คณะอนุฯ ประมงผิดกฎหมาย
รายงานผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การปรับปรุงตำแหน่งผู้แทนสำรองของรัฐบาลไทยในสภาสมาชิก (Council of Members) ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๓ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๗
สกพอ.
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ ../๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการศุลกากรสำหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ยธ.
รายงานสรุปผลการประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ ๗ 
 
๓๐
สตง.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๓๑
อส.
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ดศ.
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ดศ.
รายงานความคืบหน้าการลงทุนการก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่และโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน + 3 ครั้งที่ ๒๒ 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse (ITB) 2019 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
เอกสารบันทึกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ ๑ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พม.*(จร)*
การประชุม UN-Habitat Assembly สมัยที่ ๑ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
๔๑
สกพอ.*(จร)*
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ตกหล่นเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
 
๔๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค*(จร)*.
การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (นางอัมพร ปุรินทวรกุล) 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (จำนวน ๒ คน นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด และนายดิสทัต โหตระกิตย์) 
 
๔๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จำนวน ๑๔ คน ๑. นางปัจฉิมา ธนสันติ ฯลฯ) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (จำนวน ๖ คน ๑. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ฯลฯ) 
 
๔๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (จำนวน ๒ คน พลตรี กานต์ กลัมพสุต และนายสาคร ชนะไพฑูรย์) 
 
๔๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (นายพงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์) 
 
๕๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฎว่าได้เสียภาษีแล้ว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๕๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
๕๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (จำนวน ๒ คน นายรพี สุจริตกุล และนายสุวิชญ โรจนวานิช) 
 
๕๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย 
 
๕๔
สตง.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)  
 
๕๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๕๖
นร.
การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรถสามล้อสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เป็นรถสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า  
 
๕๗
อส.
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  

[มติครมที่สำคัญ]