บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN CoordinatingCentre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อการจัดหาที่ดินสำหรับงานต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด ของกรมท่าอากาศยาน 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย (กระทรวงการต่างประเทศ) (นางซิโมนา โวไล ราคุชเชก)  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะมาย และตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลภูแลนคา ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำฝั่งขวา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขออนุมัติขายที่ราชพัสดุ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๒ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets) 
 
๑๓
สำนักงาน กสทช.
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พปส.
รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) สสว.
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๖๑  
 
๑๗
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และ คกก. ปฏิรูปประเทศ นร.
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๕ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๕ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
การรายงานผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 
๒๒
นร. (สงป.)
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒) 
 
๒๓
สกพอ.*(จร)*
ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre ครั้งที่ ๕ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายธานี ทองภักดี และคณะ) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (นายสราวุธ ทรงศิวิไล) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) *(จร)*
โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)*(จร)*
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (จำนวน ๕ คน ๑. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ฯลฯ) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒ 
 
๓๑
นร. (สลน.) *(จร)*
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)  
 
๓๒
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๓๓
ปช.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ขอส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  
 
๓๔
ปช.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑(ขอส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  
 
๓๕
ปช.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ขอส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
 
๓๖
คค.
รายงานคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด [คดีบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด]  

[มติครมที่สำคัญ]