บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับ RCEP 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็น ๒๔ ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน) 
 
นร. (สงป.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร และคณะ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาด้วง และตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 
 
๑๒
ศย. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
แจ้งคำสั่งศาลปกครองกลางให้จำหน่ายคดีอกจากสารบบความ คดีระหว่าง นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องนายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวก รวม ๔ คนขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่หยุดการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสั่งให้พิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และแจ้งกลับผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่ศาลมีคำสั่ง หรือตามระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเห็นสมควร 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ 
 
๑๕
สำนักงาน กกต.
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี ๒๕๖๑ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิด) กษ.
โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พม.*(จร)*
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สธ.*(จร)*
ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม 
 
๒๑
สกพอ.*(จร)*
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (นายสุชาติ สินรัตน์) 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) (นายสุทธิ สุโกศล และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย (จำนวน ๓ คน ๑. พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ฯลฯ) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)*(จร)*
กำหนดวันหยุดราชการประจำปี (๓ มิถุนายน) 
 
๒๖
นร. (สลน.)*(จร)*
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อว.*(จร)*
การดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายสรนิต ศิลธรรม) 
 
๒๘
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๒๙
นร.
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค)  
 
๓๐
นร.
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี(เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และเรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในตคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)  

[มติครมที่สำคัญ]