บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ จำนวน ๒ ฉบับ และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน ๑ ฉบับ (การปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบ) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ โครงการที่ ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๗๔) 
 
กอปศ.
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 
ศอ.บต.
การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ ๔ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คปร.
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
การขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด ผู้รับสัมปทานและผู้ดำเนินงานตามสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๒/๒๕๒๒/๑๗ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข E5 เฉพาะในพื้นที่โคราช และสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๑/๒๕๒๔/๑๙ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข EU1 
 
๑๐
นร. (สลน.) กปป. ด้านกระบวนการยุติธรรม
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
การปรับปรุงคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลราชอาณาจักรเลโซโทเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) (พลตรี ลีเนโอ เบอร์นาร์ด ปูปา) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายคเณศ ประสาท ธกาล) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) นร. (สคก.) สธ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ฉบับ 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานน่านเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จำนวน ๒ ฉบับ  
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลและการกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 
๒๓
สำนักงาน กสทช. สว.สนช.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๕
ศย. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พศ. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาการจัดลำดับความเหมาะสมในการรับซื้อไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๑
สกพอ.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 
๓๒
คกก. ป.ป.ช.
มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
๓๕
ศร.
รายงานการเงินประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ) 
 
๓๖
ศป.
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศาลปกครอง 
 
๓๗
สว.สนช.
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
รายงานผลการสอบบัญชีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับปีบัญชี ๒๕๖๑ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คกก. ข้อมูลข่าวสาร ฯ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง สปป.ลาว เมียนมา และประเทศไทย 
 
๔๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Digital Ministers Retreat) 
 
๔๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ 
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
ปฏิญญาว่าด้วยการมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการกำหนดมาตรฐาน (Declaration on Gender Responsive Standards and Standards Development) 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
 
๔๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ ๓ โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท มานะศิลา ๒๕๓๗ จำกัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๔๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 
๔๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบในสภาบริหารของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment: PISA) 
 
๕๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสุเทพ ชิตยวงษ์ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร) 
 
๕๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (จำนวน ๒ คน ๑. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ และนายปรีชา ส่งวัฒนา) 
 
๕๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (จำนวน ๔ คน ๑. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ฯลฯ) 
 
๕๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
ร่างพระราชกำหนดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
๕๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
การแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จำนวน ๑๓ คน ๑. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ฯลฯ) 
 
๕๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์) 
 
๕๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีคืน 
 
๕๗
นร. (สลน.)*(จร)*
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี [รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)] 
 
๕๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กนป.*(จร)*
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 
๕๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ)*(จร)*
ผลการเยือนมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
 
๖๐
นร.
มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี  
 
๖๑
ยธ.
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (จำนวน ๕ คน ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม ฯลฯ)  

[มติครมที่สำคัญ]