บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
กสศ.
ร่างข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและยูเนสโกเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ ๒๖ การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างคันกั้นน้ำฝั่งซ้าย คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กช.
ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
การจ่ายค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ (๒) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อการสำรวจปิโตรเลียม การผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอเอ็ม เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลา ที่จังหวัดสระบุรี 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
การทบทวนมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (PDP2018) 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารรายงานการประชุมประจำปี ของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๓ 
 
๑๒
นร. (สงป.)
แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสดศรี พงศ์อุทัย) 
 
๑๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานพ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานลพบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จำนวน ๒ ฉบับ 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 
๒๖
สผผ.
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน 
 
๒๙
นร. สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ.
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน และคำของบประมาณของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB193A ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) พม.
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๓ (CSW 63) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานไทย-ลาว 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๒ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี ๒๕๖๒ 
 
๓๖
สทนช.*(จร)*
ขออนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๒ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ และคณะ) 
 
๓๘
สำนักงาน ป.ย.ป.*(จร)*
ขอรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ย.ป. (นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล) 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน (จำนวน ๒ คน นายมงคล ลีลาธรรม และนางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย) 
 
๔๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (นายวีระพล จิรประดิษฐกุล) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตำแหน่งที่ว่าง (นายมนูญ สรรค์คุณากร) 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. *(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (จำนวน ๓ คน ๑. นายธีรพล โตพันธานนท์ ฯลฯ) 
 
๔๓
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....)  
 
๔๔
มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฏกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....)  
 
๔๕
กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพล ธีรคุปต์) 

[มติครมที่สำคัญ]