บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายชื่อประเทศคู่เจรจาของไทยเพื่อการเจรจาจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับต่างประเทศ องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยและการเจรจาจัดทำหรือแก้ไขอนุสัญญา หรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนผ่านช่องทางการทูต 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สำหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๔ สายชุมพร-ระนอง 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางรมณีย์ ขัดเงางาม) 
 
ศย.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. .... (กำหนดวันเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งและการให้ออกจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๗
มท. (กสม.)
สรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิชุมชน และสิทธิในการพัฒนา กรณีกล่าวอ้างว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ และที่ ๔/๒๕๕๙ เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชน) 
 
๑๘
สกพอ.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๑๙
คกก. กปนร.
ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP 24) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๔ (CMP 14) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๓ (CMA 1.3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
๒๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
รายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย - จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.*(จร)*
ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก.ฯ ร่วมลงทุนฯ กค.*(จร)*
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วย การควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ ๑๔ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๙ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๙ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.*(จร)*
ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วย เรื่องอนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ร่างปฏิญญาโดฮาของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๖ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นางต้องฤดี มากบุญ) 
 
๓๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ท.*(จร)*
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (นายชาติชาย สุทธิกลม) 
 
๓๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (จำนวน ๒ คน ๑. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาและนายเทวินทร์ วงศ์วานิช) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (นายนิวัฒน์ มนตรีวสุวัฒน์ และคณะ) 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
ความก้าวหน้ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ 
 
๓๖
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒) 
 
๓๗
กษ.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 
๓๘
ทส.
ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2 และความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
 
๓๙
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

[มติครมที่สำคัญ]