บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
(ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติกพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตามตัวชี้วัดการพัฒนาการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ) 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายอดุลย์ บัณฑุกุล) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...., 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)(การยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยากำพร้า) 
 
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๐
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... 
 
๑๑
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... 
 
๑๒
ศย.(สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.) สว.สนช.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานประจำครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานผลการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอาเซียนบวกสามณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กต.*(จร)*
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้นำโต๊ะกลมของการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ ๒ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)  
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) คกก. วัคซีนฯ สธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (จำนวน ๑๐ คน ๑. นายภูมิรักษ์ ชมแสง ฯลฯ) 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งว่าง (จำนวน ๓ คน/รูป ๑. พระพรหมบัณฑิต ฯลฯ) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๘
นร. (สลน.)*(จร)*
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 
๒๙
สลธ.คสช. *(จร)*
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ (ที่ ๓/๒๕๖๒เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และ ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม) 

[มติครมที่สำคัญ]