บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) สศส.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
 
คกก.ฯ โครงการฝายราษีไศล
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
 
คกก.ฯ โครงการฝายราศีไศล
ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขออนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ และเปลี่ยนแปลงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร และเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายแมททิว รอเบิร์ต บาร์เคลย์) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกไปอีก ๒ ปี 
 
๑๓
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 
 
๑๔
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
 
๑๕
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสถาบันการบินพลเรือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ : ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี (ช้อปหนังสือช่วยชาติ) 
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการดำเนินการโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 
๑๙
กปช. นร. (กปส.)
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 
๒๐
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และ คกก. ปฏิรูปประเทศ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ทส.*(จร)*
การเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)(นายภูมิวิศาล เกษมศุข) 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (จำนวน ๘ คน ๑. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ฯลฯ) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)*(จร)*
การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
 
๒๙
นร.
รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  
 
๓๐
กค.
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2561  
 
๓๑
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

[มติครมที่สำคัญ]