บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของสำนักเลขาธิการอาเซียนในการต่ออายุ ครั้งที่ ๒ ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียกับอาเซียนว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย ระยะที่ ๒ และการแก้ไขข้อความในบันทึกความเข้าใจฯ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๕ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอทบทวนแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ ๑ ปี) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม)  
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) นร. (สคก.) ยธ.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๑๒
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
 
๑๓
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ...., 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
 
๑๖
สสว. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศปถ.
สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
ผลการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum 2019 : ATF 2019) ครั้งที่ ๓๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๒
สกพอ. *(จร)*
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนานและคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ (จำนวน ๒๖ คน) 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จำนวน ๕ คน ๑. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ฯลฯ) 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (จำนวน ๔ คน ๑. นายประสาท สืบค้า ฯลฯ) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สพพ.)*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (จำนวน ๕ คน ๑. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ฯลฯ) 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมาตรฐานในคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (จำนวน ๗ คน ๑. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ฯลฯ) 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การเตรียมความพร้อมในการทำน้ำอภิเษกของจังหวัด 
 
๒๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) 
 
๓๐
นร. (สลน.) *(จร)*
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๖๗/๒๕๖๒) 
 
๓๑
กนช. นร. (สทนช.)*(จร)*
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

[มติครมที่สำคัญ]