บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ท.
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำรายงานการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย (Thailand Human Development Report) ฉบับที่ ๖ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๒(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมของสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การขายที่ดินและอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ หลังเดิม เลขที่ ๒ ถนน Square du Val de la Cambre ประเทศเบลเยียม 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
 
๑๐
สกพอ.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอความเห็นชอบขอเพิ่มเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน 
 
๑๓
คกก.ฯ โครงการฝายราษีไศล และคกก.ฯ
ขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ระยะที่ ๑ 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขอความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พศ.
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 
๑๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ (ดำเนินการเฉพาะในระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.
ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจำนวน ของเสื้อเกราะป้องกันกระสุน เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๔๖/๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์อบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของการประชุมระหว่างประเทศเรื่องประชากรและการพัฒนา ในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ ๕๒ 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
การรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ในการรักษาสันติภาพและการป้องกันการเกณฑ์และการใช้ประโยชน์จากทหารเด็ก (Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of Child Soldiers) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐโคลอมเบียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) (นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด) 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คกอ. คณะที่ ๒
ผลการพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. .... 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
๒๙
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 
๓๐
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... 
 
๓๑
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๒
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
 
๓๓
ผผ.
รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. ฯ ทุนหมุนเวียน
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อการตรวจคนเข้าเมือง 
 
๓๕
ศย.
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว 
 
๓๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
๓๘
สกพอ.
ผลการสอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ด้านการตลาด 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานสรุปผลการประชุม UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism and Culture: For the Benefit of All ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๔๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
สรุปผลการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการว่าด้วยการขนส่งภายในประเทศ ครั้งที่ ๘๑ ของ UNECE 
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทย(กระทรวงการต่างประเทศ) (นายษามิร อัลอัดวาน) 
 
๔๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม่ (จำนวน ๑๔ คน ๑. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ฯลฯ) 
 
๔๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (นายไชยยันต์ เศรษฐไพศาล) 
 
๔๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศปถ. มท.*(จร)*
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๔๘
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๙
พม.
แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (นายไมตรี อินทุสุต)  

[มติครมที่สำคัญ]