บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอื่น (Back-to-Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบกำกับราคาสินค้าของประเทศที่สาม (Third Country Invoicing) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาศาลฎีกา (กรณีต้นกล้ายางชำถุง) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑/๖๒ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การนำที่ดินขององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนโครงการสาย ข๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดเพชรบุรี 
 
๑๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การดำเนินโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คปร.
มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คปร.
การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ [โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA)] 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านเขาดิน ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จำนวน ๑๐ ฉบับ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ขอถอนร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ MR. SYED SAMI ULLAH MOOSVI สัญชาติอินเดีย เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
 
๒๑
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๒
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 
 
๒๓
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... 
 
๒๔
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งออกของไทยและอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๗
คค. (กสม.)
รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างคลังก๊าซแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือของคลังก๊าซมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม) 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๔ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๗ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๔ และการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.) อส.
แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ฟร. ๑๐/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ฟร. ๑/๒๕๖๒ ระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ฟ้องคณะรัฐมนตรี ที่ ๒ กับพวกรวม ๓ คน ต่อศาลปกครองสูงสุด เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้อง 
 
๓๒
กขร. นร. (สลน.)
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการจัดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๑ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. พืชน้ำมันและน้ำมันพืช
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๗ ณ เมืองเสียมราฐราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
สรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๕ (The 25th Meeting of Mekong River Commission Council) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.*(จร)*
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้างอาคารจอดรถของกองทัพภาคที่ ๑ 
 
๔๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
ขออนุมัติกรอบงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
 
๔๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย 
 
๔๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 
๔๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.*(จร)*
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ขอรับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม) 
 
๔๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางฤชุกร สิริโยธิน) 
 
๔๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ (จำนวน ๕ คน ๑. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ฯลฯ) 
 
๕๐
กช. *(จร)*
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภากาชาดไทย) 
 
๕๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
๕๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ 
 
๕๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กนป.*(จร)*
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๕๔
พน.
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (จำนวน 10 คน 1. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ฯลฯ) 

[มติครมที่สำคัญ]