บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ท้องที่จังหวัดสระบุรี 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Centre) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
(ร่าง) แนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจำที่ (Geostationary-satellite orbit: GSO) ตามมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ร่าง) นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๘๐ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล)  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายหม่า เฟิ่งชุน) 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. ฯ ทุนหมุนเวียน กค.
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ ..) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. ฯ ทุนหมุนเวียน กค.
ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ 
 
๑๒
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
 
๑๓
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.) สว.สนช.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง อาคารเรียน แบบพิเศษ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๓๐ 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๘ ณ เมืองเดอร์บัน 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๔
กขร. นร. (สลน.)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
 
๒๕
กปช. นร. (กปส.)
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป 
 
๒๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา 
 
๓๐
คกก. บริหารการพัฒนาโครงการฯ คค.
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๒๔-๒๖ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช. *(จร)*
ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
ขอความเห็นชอบโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ ๑ (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี ๒๕๕๘ 
 
๓๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (จำนวน ๕ คน ๑. นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ฯลฯ) 
 
๓๗
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒)  
 
๓๘
นร.
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ -๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) และสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) (ครั้งที่ ๔๗)  
 
๓๙
นร.
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) และสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) (ครั้งที่ ๔๘)  
 
๔๐
นร.
การจัดทำบทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ  
 
๔๑
กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายปิ่นสาย สุรัสวดี)  

[มติครมที่สำคัญ]