บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บีเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล ที่จังหวัดลพบุรี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี และ ๑ บีอาร์ เพื่อทำเหมืองแร่ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายวิทยา นันทิยกุล) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายอูก ซอร์พวน) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) สศช.
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. .... 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๖
นร. (สงป.) สว.สนช.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๐ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
 
๑๙
กค. (คกก. ป.ป.ช.)
มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
มาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ไทย 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๑ หลัง 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
 
๒๔
กพย. นร. (สศช.)
ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กภช. วท.
ผลการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ (25th ALMM) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) วช.
รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๒๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ปปง.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน) 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (นายธิบดี วัฒนกุล) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร) 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (จำนวน ๔ คน ๑. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ฯลฯ) 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๑ ทั้งปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒ 
 
๓๔
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๓๕
นร.
การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อพิพาทของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
๓๖
กค.
โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๒ 
 
๓๗
นร.
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาที่่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ)  

[มติครมที่สำคัญ]