บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.)
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ ๖ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ ๕ ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)
การชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไม่ปรับแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน 
 
นร. (สงป.)
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑)  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางชะนี และตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านฮวก) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) คค.
การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.) สว.สนช.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานการณ์คนต่างด้าวในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๓
คกก. ป.ป.ช.
ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ระยะที่ ๒ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ก.ก.ถ. นร. (สปน.)
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง และการประชุมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของกระบวนการบาหลี ครั้งที่ ๒ 
 
๑๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (จำนวน ๒ คน นายพีระ รัตนวิจิตร และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) 
 
๑๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช) 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวน ๑๓ คน ๑. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ฯลฯ) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (จำนวน ๓ คน ๑. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ ฯลฯ) 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์) 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (รวม ๗ คน ๑. นายมานิต ธีระตันติกานนท์ ฯลฯ) 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายสมคิด กฤษณะวณิช) 
 
๒๓
นร. (สลน.)
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เป็นผู้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี) 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขข้อบทที่ ๒๐ วรรค ๑ ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles: ASEAN CBTP) 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย ด้านที่ ๓ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สปสช.
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๒๙
ศย.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรรายการเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การดำเนินการเกี่ยวกับคดีข้อพิพาทดาวเทียมไทยคม ๗ และดาวเทียมไทยคม ๘ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คปร.
การจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คปร.
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงานและการสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อใช้สำหรับการบรรจุอัตราพนักงานตั้งใหม่ 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) คกก. นปถ.
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๓๖
สำนักงาน ป.ย.ป.
การกำหนดวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน อัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังข้าราชการในระยะเริ่มแรกของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างข้อมติรัฐมนตรีเรื่อง Enhancing Cooperation, Harmonization and Integration in the Era of Transport Automation 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสำหรับวาระระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
๔๐
นร. (สลค.)*(จร)*
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. ฯ ทุนหมุนเวียน กค.*(จร)*
การเสนอความเห็นการขอทบทวนการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน ๒ คน พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด และนางสาวกิริฎา เภาพิจิตร) 
 
๔๓
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๔
นร.
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2562 เป็นพิเศษ ครั้งที่ 12/2562 เป็นพิเศษ และครั้งที่ 13/2562 เป็นพิเศษ  
 
๔๕
นร.
กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ 
 
๔๖
กต.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี) 

[มติครมที่สำคัญ]