บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
สำนักงาน กสทช.
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (กปส.)
การเสนอเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก.ฯ
ขออนุมัติโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๖๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพในโรงพยาบาล ช่วงที่ ๓ ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท วังศิลา จำกัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขอเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจิก ท้องที่ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พณ.
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
 
๒๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม) (นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร)  
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขออนุมัติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓ โดยให้รัฐบาลสาธารณรัฐกัวเตมาลาตั้งที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย แทนการให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำญี่ปุ่นมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. .... 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. .... 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ สายหินกอง-อรัญประเทศ ตอนบ้านท่าแดง-บ้านเกาะยาง เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
๓๑
คกก. ป.ป.ช.
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ในขั้นตอนการเยือนประเทศ (Country Visit) 
 
๓๒
คกก. ป.ป.ช.
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
รายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกDoing Business 2019 และการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒  
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ (2018 High-level Political Forum on Sustainable Development - HLPF) 
 
๓๕
สตง.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๓๖
กปช. นร. (กปส.)
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ครั้งที่ ๒ (The Second High-Level Conference on Aviation Security) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
 
๔๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านธุรกิจพลังงาน ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 
 
๔๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
๔๒
สำนักงาน ป.ป.ช.
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 
 
๔๓
ศย.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 
 
๔๔
ศร.*(จร)*
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ) 
 
๔๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม 
 
๔๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People 
 
๔๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (๑. นายยงยุทธ สุทธิชื่น ... ๓. นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) 
 
๔๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) 
 
๕๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) (สทนช.)*(จร)*
การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี 
 
๕๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) สบร.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (จำนวน ๕ คน ๑. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ฯลฯ) 
 
๕๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สสปน.)*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (นายธานินทร์ ผะเอม) 
 
๕๓
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) *(จร)*
การปรับปรุงชื่อ องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี (คณะกรรมการนโยบายจัดการสารเคมีแห่งชาติ) 
 
๕๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง(จำนวน ๑๓ คน ๑. นายปรีชา รณรงค์ ฯลฯ) 
 
๕๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ. *(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (จำนวน ๘ คน ๑. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ฯลฯ) 
 
๕๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งที่ว่าง (รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
 
๕๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน ๒ คน นายประสงค์ ประไพตระกูลและนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) 
 
๕๘
สลธ.คสช. *(จร)*
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ 
 
๕๙
นร.
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒  
 
๖๐
นร.
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  
 
๖๑
ลต.
ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
 
๖๒
นร05
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)] 
 
๖๓
ดศ.
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
๖๔
ดศ.
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
 
๖๕
ดศ.
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
 
๖๖
นร.
การมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีและการดำรงตำแหน่งของข้าราชการการเมืองกรณีรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง 
 
๖๗
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๖๘
ปช.
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
๖๙
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)  
 
๗๐
นร.
เลื่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี (วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
 
๗๑
กค.
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ)  
 
๗๒
อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาอารี จำกัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

[มติครมที่สำคัญ]