บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กต.
ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ ๓  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมภายใต้รัฐมนตรีว่าการแห่งรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
๑๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๑/๖๒ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี  
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท หินอ่อน จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี  
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์)  
 
๑๘
นร. (สคก.)
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปูโยะ และตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๒๐
สสว.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงาน หรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลดอนยายหอม และตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๒
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 
 
๒๓
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค. (กสม.)
รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิชุมชนกรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน) 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ความคืบหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ ๒ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. ฯ ทุนหมุนเวียน
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
 
๒๙
คกก. ป.ป.ช.
มาตรการป้องกันการทุจริต กรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ จากโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี ๒๕๖๐ 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) 
 
๓๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คค.
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๓๕
กอ.รมน.
การปรับปรุงการยุบเลิกตำแหน่งและการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. 
 
๓๖
สว. สผ. ศป. อส. สม. สผผ. สตง. และ กกต.*(จร)*
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช. *(จร)*
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) 
 
๓๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พณ.*(จร)*
การเข้าร่วมร่างแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO 
 
๔๐
ศอ.บต.*(จร)*
การพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) กพท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์) 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี) 
 
๔๓
กสศ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (จำนวน ๓ คน ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ ฯลฯ) 
 
๔๔
นร. (สลน.)*(จร)*
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (๑. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒. นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
๔๕
นร. (สลน.)*(จร)*
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี) 
 
๔๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (จำนวน ๑๔ คน ๑. ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า ฯลฯ) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๗ คน ๑. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ฯลฯ)  
 
๔๘
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๔๙
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
๕๐
สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายเกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์)  
 
๕๑
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)]  

[มติครมที่สำคัญ]