บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติดำเนินโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
 
๑๐
กสศ.
การขอรับเงินอุดหนุนรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และทุนประเดิมงวดที่สอง 
 
๑๑
ศปมผ.
ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
๑๒
นร. (สงป.)
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๒ 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม) 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสุดธิดา หมีทอง) 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การถอดถอนกงสุลกิตติมศักดิ์ และการปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ญี่ปุ่น (กระทรวงการต่างประเทศ) 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย เป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
 
๑๘
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
รายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
๒๑
คกก. ป.ป.ช.
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
 
๒๒
คกก. ป.ป.ช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง 
 
๒๓
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ หลัง 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. ทุนหมุนเวียนฯ
การเสนอความเห็นการขยายวัตถุประสงค์และแหล่งรายรับของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ ๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา ณ เมืองยอกยาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
๓๐
สผผ.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กปช. นร. (กปส.)
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 
๓๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
สรุปผลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลียและผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย-ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm) 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
ความเห็นของกระทรวงการคลังต่อร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.*(จร)*
ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.*(จร)*
การรับมอบภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกู้เงินสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อยปาบึก ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลัง 
 
๔๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว) 
 
๔๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายอัมพร พินะสา ฯลฯ) 
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (จำนวน ๗ คน ๑. นายชวลิต ชูขจร ฯลฯ) 
 
๔๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (จำนวน ๖ คน ๑. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ฯลฯ) 
 
๔๖
นร. (สลน.)*(จร)*
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก.ฯ ทุนหมุนเวียน*(จร)*
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 
๔๘
นร. (สลน.)*(จร)*
กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๔๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) และกำหนดการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
 
๕๐
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๕๑
นร.
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)]  

[มติครมที่สำคัญ]