บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
สรุปสาระสำคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
(ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 
นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
 
สำนักงาน ป.ป.ช.
ขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมค่าควบคุมงานก่อสร้าง 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สขช.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายออมสิน สิงหกลางพล และนายทศนารถ นุตาคม) 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบอร์ก ราชอาณาจักรสวีเดน (กระทรวงการต่างประเทศ) (นางพีอา ออร์เกรน) 
 
๑๕
นร. (สคก.)
ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส และตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทุ่งตะไคร ตำบลช่องไม้แก้ว และตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงทางการเมือง พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๒ ฉบับ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. .... 
 
๒๓
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๔
สว.สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการแฟลตพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ตำบลเวียงสระอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมหารือทวิภาคีไทย-ตูนิเซีย ครั้งที่ ๑ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
 
๒๘
กขร. นร. (สลน.)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
 
๒๙
กขร. นร. (สลน.)
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี ๒๕๖๑ 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. พืชน้ำมันและน้ำมันพืช
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๓๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานการจัดการประชุมการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายในเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ (Forum on Asian Insolvency Reform) 
 
๓๖
นร. (สลน.)
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงพลังงาน 
 
๓๘
กช. *(จร)*
ขออนุมัติโครงการศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงบประมาณสนับสนุน 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.*(จร)*
การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง) (นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์) 
 
๔๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๔ ราย ๑. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ฯลฯ) 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (นายชีระ วงศบูรณะ) 
 
๔๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ (จำนวน ๙ คน ๑. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ฯลฯ)  
 
๔๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (รวม ๑๗ คน ๑. นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ฯลฯ) 
 
๔๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (จำนวน ๔ คน ๑. นายเจษฎา โชคดำรงสุข ฯลฯ) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต และนายสุพพัต อ่องแสงคุณ) 
 
๔๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ*(จร)*.
ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติรับโอนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (รองศาสตราจารย์ ประวิต เอราวรรณ์) 
 
๔๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)*(จร)*
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
๕๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

[มติครมที่สำคัญ]