บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
สำนักงาน เลขานุการ กปป. นร. (สศช.)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สำนักงาน เลขานุการ กปป. นร. (สศช.)
ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อส่งเสริมการผลิตอากาศยานและส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบำรุงอากาศยาน) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง-แม่โขง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย 
 
คกก. นโยบายการเงินฯ
แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานและกู้เงินระยะสั้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๐
สสว.
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระยะต่อไป 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.
การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single Emergency Number) 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 
๑๓
กปนร. ยธ.
รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กค.
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ตามโครงการระยะที่ ๒ ถึง ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-พ.ศ. ๒๕๖๗ (๕ ปี) 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ตช.
รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป(จำนวนรวม ๑๒ โครงการ) (การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)  
 
๑๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (จำนวนรวม ๑๒ โครงการ) [การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ล้านบาทขึ้นไป (เพิ่มเติม)] 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กต.
การชำระค่าบำรุงสมาชิกภาพศูนย์การพัฒนาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการพิจารณาความจำเป็นของการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office:HKETO) ประจำประเทศไทย 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง การทำความตกลงกับแคนาดาเรื่องการขายอาคารชุดของสถานเอกอัครราชทูตโดยได้รับการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม 
 
๒๔
ศย.
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
๒๕
สำนักงาน กกต.
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 
 
๒๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
รายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
 
๒๗
สศช.
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กปช. นร. (กปส.)
รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงคมนาคม 
 
๓๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๔ ปี และของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๓๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
รายงานการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๓๐ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) on ASEAN ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
 
๓๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ปี ๒๕๖๒) 
 
๓๘
กค.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร) 
 
๓๙
นร.
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (นางหิรัญญา สุจินัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)  
 
๔๐
กต.
การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการดำเนินงานโครงการ ASEC 2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี  
 
๔๑
วธ.
แผนการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชิดชูบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
๔๒
คค.
โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 สำหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม 
 
๔๓
อก.
ของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ประกอบการและประชาชน  
 
๔๔
คค.
ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม  
 
๔๕
อก.
ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สหพันธรัฐรัสเซีย  
 
๔๖
กก.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 
๔๗
กต.
ร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - รัสเซีย ครั้งที่ ๗  
 
๔๘
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)  
 
๔๙
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 
๕๐
พณ.
การให้การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน  
 
๕๑
นร.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (จำนวน ๘ คน ๑. นายชาตรี สุวรรณิน ฯลฯ)  
 
๕๒
คค.
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๕๓
นร.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) (นางเมธินี เทพมณี)  
 
๕๔
นร.
ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  
 
๕๕
นร.
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  
 
๕๖
พณ.
ขอความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน  
 
๕๗
นร.
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง)  
 
๕๘
อื่น ๆ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (จำนวน 6 ราย 1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ฯลฯ)  
 
๕๙
ดส.
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....  
 
๖๐
มท.
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (จำนวนรวม ๑๒ โครงการ) [การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (เพิ่มเติม)] 
 
๖๑
มท.
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (จำนวนรวม ๑๒ โครงการ) [การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (เพิ่มเติม)]  
 
๖๒
ทส.
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
 
๖๓
กค.
การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)  
 
๖๔
มท.
ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 
๖๕
นร.
ร่างพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 

[มติครมที่สำคัญ]