บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
ศป.
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
การลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติเปิดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค ๔.๐ (มาตรการด้านการเงิน) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม- (พานทอง)-(ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ระยะที่ ๑) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะที่ ๑ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติดำเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
โครงการห้องเรียนกีฬา 
 
๑๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงยุติธรรม 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
๑๕
นร. (สลน.)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... 
 
๑๗
สว.สนช.
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายพรชัย หาญยืนยงสกุล) 
 
๒๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางวิชชุดา จริยะพันธุ์) 
 
๒๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน รวม 4 ฉบับ (ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย และตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน)  
 
๒๗
สว.สนช.
ข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... 
 
๒๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว.สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส. (สว.สนช.)
ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๓๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ. (กสม.)
รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน 
 
๓๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการดำเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
การรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลกด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
 
๓๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร 
 
๓๙
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๓ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ [20th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting] ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ 
 
๔๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๖ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง [36th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36th AMEM) and its Associated Meetings] ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Green Industry Conference (GIC) ครั้งที่ ๕ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมจากการเยือนประเทศไทยของผู้อำนวยการใหญ่ UNIDO 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
รายงานผลการขับเคลื่อนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๔๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับประชาชน 
 
๔๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
๔๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๔๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๒ 
 
๔๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
โครงการ ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
๕๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้แก่ประชาชน 
 
๕๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศอ.บต.
ของขวัญรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
๕๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
 
๕๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
 
๕๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
 
๕๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงาน ก.พ.ร.) (นายณรงค์ บุญโญ)  
 
๕๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (จำนวน ๓ ราย ๑. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ฯลฯ) 
 
๕๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน) (จำนวน ๓ ราย ๑. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ฯลฯ) 
 
๕๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การพิจารณากำหนดเงินผลประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 
 
๕๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
 
๖๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน (จำนวน 12 คน 1. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ฯลฯ)>การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน (จำนวน ๑๒ คน ๑. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ฯลฯ) 
 
๖๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (จำนวน ๙ คน ๑. นายประพันธ์ เทียนวิหาร ฯลฯ) 
 
๖๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (จำนวน ๕ คน ๑. พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ฯลฯ) 
 
๖๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (เพิ่มเติม) (นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา) 
 
๖๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร (จำนวน ๑๒ คน ๑. นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ ฯลฯ) 
 
๖๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จำนวน ๖ คน ๑. นายธวัช ผลความดี ฯลฯ) 
 
๖๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) สพร.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนตำแหน่งที่ว่างลง (นายภุชงค์ อุทโยภาศ) 
 
๖๗
นร. (สลน.)*(จร)*
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ (๑. พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ๒. พลเอก สรุศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 
๖๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) *(จร)*
การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ (พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด) 
 
๖๙
กขร. นร. (สลน.)*(จร)*
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) 
 
๗๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กก.*(จร)*
การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายโชติ ตราชู) 
 
๗๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กต. *(จร)*
โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
๗๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ*(จร)*.
ตราสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 
 
๗๓
นร.
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  
 
๗๔
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)  
 
๗๕
คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน รวม 4 ฉบับ (ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าไข่ และตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน)  
 
๗๖
คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน รวม 4 ฉบับ (ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน)  
 
๗๗
คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน รวม 4 ฉบับ (ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลไผ่ล้อม ตำบลดอนหญ้านาง และตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน)  
 
๗๘
นร.
ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  
 
๗๙
นร.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  
 
๘๐
นร.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  
 
๘๑
นร.
ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  
 
๘๒
นร.
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  
 
๘๓
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)]  
 
๘๔
วท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)  

[มติครมที่สำคัญ]