บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขอความเห็นชอบในการจัดทำร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดียสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต  
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยาน ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบกลาง) 
 
๑๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) 
 
๑๒
นร. (สงป.)
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน) (นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์) 
 
๑๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)
การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายเชวง ไทยยิ่ง)  
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายอะซีซ อะลีเยฟ (Mr. Aziz Aliev)] 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai)] 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สคก.) กค.
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๓ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกำหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและนำผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี รื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
 
๒๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ (10th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting) 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก. พืชน้ำมันและน้ำมันพืช
ผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน: กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน” 
 
๒๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๐ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.
รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๓๒
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และคกก. ปฏิรูปประเทศ นร.
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ 
 
๓๓
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ และคกก. ปฏิรูปประเทศ นร.
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
 
๓๔
นร. (สลน.)
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ (การปรับปรุงมาตรการภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่) 
 
๓๗
สำนักงาน กกต. *(จร)*
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การให้ความเห็นชอบเอกสารของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
๓๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.) *(จร)*
แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม) 
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
แต่งตั้งผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม (จำนวน ๕ คน ๑. นายปกอนันท์ โลหะภัณฑ์สมบูรณ์ ฯลฯ) 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างลง [นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)] 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.*(จร)*
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (จำนวน ๘ คน ๑. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย) 
 
๔๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
 
๔๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๖
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)  
 
๔๗
นร.
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)]  
 
๔๘
นร.
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๑))  
 
๔๙
นร.
ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)]  
 
๕๐
นร.
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)]  
 
๕๑
นร.
การดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ 
 
๕๒
กต.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๔ ราย ๑. นายธนา เวสโกสิทธิ์ ฯลฯ)  

[มติครมที่สำคัญ]