บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) สพร.
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.) ศย.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ ๒ ของความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
การจัดหารถประจำตำแหน่งให้แก่ศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... 
 
๑๐
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางญาณี แสงศรีจันทร์) 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย) (นายเสถียร เจริญเหรียญ) 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายรามาดานี คีทวานา เดา (Mr. Ramadhani Kitwana Dau)] 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑๕ ขวา ของเหมืองแม่แฝก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ MR. SYED SAMI ULLAH MOOSVI สัญชาติอินเดีย เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค. (สว. สนช.)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ. (กสม.)
รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีกล่าวอ้างว่านักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐคุกคาม ทำให้ได้รับความหวาดกลัวและเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย) 
 
๑๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน 
 
๒๐
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) 
 
๒๑
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
รายงานผลการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย  
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) ครั้งที่ ๖ การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมคู่ขนาน 
 
๒๓
สลธ. คสช.
ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา 
 
๒๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประเด็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปี ๒๕๖๑ ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจิน) ยธ.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการนำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรอบ ๔ ปี ของรัฐบาล (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 
 
๒๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ผลการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ 
 
๓๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงาน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: Energy) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) 
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กต.
ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๓๐ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กษ. *(จร)*
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) 
 
๓๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย  
 
๔๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนางปิยนุช วุฒิสอน) 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (นางสาริณี อังศุสิงห์) 
 
๔๓
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (นายกิตติพันธ์ ใจดี) 
 
๔๔
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) สำนักงาน ป.ป.ท.*(จร)*
การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
๔๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร.*(จร)*
การโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และนายมงคลชัย สมอุดร) 
 
๔๖
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร.*(จร)*
การโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ (นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) 
 
๔๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
ความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
๔๘
กษ.
ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
๔๙
นร.
แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพากษาของหน่วยงานของรัฐ  
 
๕๐
นร.
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)]  
 
๕๑
รง.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๔ ราย ๑. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล ฯลฯ)  
 
๕๒
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ (ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแดง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....)  
 
๕๓
นร.
ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)]  
 
๕๔
นร.
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
 
๕๕
กก.
การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ค.ศ. ๒๐๒๖)  
 
๕๖
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

[มติครมที่สำคัญ]