บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สกท.)
การรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคอซอวอว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) ประจำปี ๒๕๖๑ 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองเอกสาร Global Call to Action on the World Drug Problem 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การบริจาคเงินสมทบกองทุนสำหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Alliance of Civilizations-UNAOC) 
 
๑๑
กช.
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างจากอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี 
 
๑๒
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.
การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ FIDF 1 และ FIDF 3 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก.ฯ บริหารหนี้สาธารณะ กค.
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกระดับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 
 
๑๙
นร. (สงป.)
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๒ ฉบับ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พปส.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลวัดหลวง ตำบลไร่หลักทอง ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาวังหิน ตำบลนาเริก ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม และตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน. (สว. สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส. (สว. สนช.)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้ ราย นางสาวรัตนาภรณ์ ตันเวทติยานนท์ 
 
๒๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานก่อสร้างอาคารพักคนงาน (เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ อาคาร 
 
๒๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) ค.ต.ป. นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) 
 
๒๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การจัดทำความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund-UNFPA) เพื่อจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย 
 
๓๐
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
แผนปฏิบัติการด้านการรองรับการดำเนินการและลดผลกระทบจากการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมสำหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน 
 
๓๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนกาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด ๒๐๑๙ ห้วงระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)  
 
๓๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๑ 
 
๓๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
๓๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการดำเนินงานของระบบประกันภัยและพัฒนาการที่สำคัญ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๐ 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของการยางแห่งประเทศไทย (งบทำการ) 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.*(จร)*
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสินบนและรางวัลนำจับ 
 
๓๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.*(จร)*
ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลักฤดูทำนา 
 
๓๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สคก.)*(จร)*
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๔๐
นร. (สลน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ) 
 
๔๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายเอนก มีมงคล และนายวิโรจน์ นรารักษ์) 
 
๔๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์) 
 
๔๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๒๔ ราย) (นายกมล เชียงวงศ์ ฯลฯ) 
 
๔๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (จำนวน ๗ คน ๑. นางอรทัย ศิลปนภาพร ฯลฯ) 
 
๔๕
นร. (สลน.)*(จร)*
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ[จำนวน ๕ ราย ๑. นายไพศาล พืชมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ฯลฯ]  
 
๔๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีชา สุนทรานันท์)] 
 
๔๗
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) 
 
๔๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน) (จำนวน ๕ คน ๑. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ฯลฯ) 
 
๔๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์) 
 
๕๐
นร. (สลน.)*(จร)*
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 
๕๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ 
 
๕๒
ทส.
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)  
 
๕๓
พณ.
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (จำนวน ๖ คน ๑. นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ฯลฯ)  
 
๕๔
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)  
 
๕๕
นร.
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑) 
 
๕๖
นร.
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑)]  
 
๕๗
ศธ.
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท โดยเพิ่มฉบับภาษาฮังกาเรียน  
 
๕๘
กต.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 3 ราย 1. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ฯลฯ)  

[มติครมที่สำคัญ]