บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) คปก.
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
อส.
ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด) 
 
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล) 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางศิริวรรณ สุคนธมาน) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐฮอนดูรัสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) [นายเอกตอร์ อาเลฆันโดร ปัลมา เซร์นา (Mr. Hector Alejandro Palma Cerna)] 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
รัฐบาลสาธารณรัฐกานาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)[นางอาคูอา เซชีวา อาเฮนโครา (Mrs. Akua Sekyiwa Ahenkora)] 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ) [อู เตน ทิน (U Thein Tin)] 
 
๑๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลปากนคร ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลนาพรุ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๔ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านป้อม ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลสะพานไทย ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล และตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลบางไทร ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... )  
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลงิ้วงาม ตำบลน้ำริด ตำบลผาจุก ตำบลท่าเสา ตำบลบ้านด่านตำบลคุ้งตะเภา ตำบลป่าเซ่า ตำบลท่าอิฐ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลฝายหลวง ตำบลชัยจุมพล ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล ตำบลวังแดง ตำบลข่อยสูง ตำบลบ้านแก่ง ตำบลน้ำอ่าง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน ตำบลท่าสัก ตำบลนายาง ตำบลไร่อ้อย ตำบลคอรุม ตำบลนาอิน ตำบลบ้านหม้อ ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย ตำบลนครเดิฐ ตำบลน้ำขุม ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตำบลตลุกเทียม ตำบลดงประคำ ตำบลศรีภิรมย์ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำหอม ตำบลมาบแก ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว ตำบลปางสวรรค์ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง 
 
๑๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  
 
๑๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข ๑๑ (R11) ช่วงครกข้าวดอ- บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง  
 
๑๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) วช.
การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.*(จร)*
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ 
 
๒๑
นร. (สงป.) *(จร)*
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๕ 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.*(จร)*
ร่างปฏิญญาสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) ๒๐๑๘ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.*(จร)*
การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Nelson Mandela Peace Summit ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๓ 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห. *(จร)*
ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จำนวน ๒ ชุด 
 
๒๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (จำนวน ๓ ราย ๑. นายประลอง ดำรงค์ไทย ฯลฯ) 
 
๒๖
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายชลำ อรรถธรรม) 
 
๒๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน ๑๓ ราย ๑. นายประสาท สืบค้า ฯลฯ) 
 
๒๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) สพร.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง (นายไชยเจริญ อติแพทย์) 
 
๒๙
สลธ. คสช.*(จร)*
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ (ที่ ๑๓/๒๕๖๑ และ ๑๔/๒๕๖๑) 
 
๓๐
กก.
การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
๓๑
กก.
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์  
 
๓๒
คค.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
 
๓๓
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)  
 
๓๔
กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๔ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ....)  
 
๓๕
กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๔ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... )  
 
๓๖
กษ.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๔ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... )  
 
๓๗
นร.
ร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการขององค์การกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน รวม ๕ ฉบับ [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน )]  
 
๓๘
นร.
ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)]  

[มติครมที่สำคัญ]