บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ [Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the International Renewable Energy Agency (IRENA)] 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
การรับรองร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์และแผนปฏิบัติการรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชียสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คกก.ฯ บริหารหนี้สาธารณะ กค.
การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ 
 
รจภ.
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑” 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กษ.
โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอเอ็ม และ ๑ บีเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 
 
๑๐
นร. (สงป.)
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๑๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กต.
ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙ 
 
๑๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
 
๑๓
นร. (สงป.)
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) นร. (สมช.)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) 
 
๑๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... 
 
๑๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... 
 
๑๗
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๘
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกุยบุรี และตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๑1 สายต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม-ห้าแยกฉลอง ที่บ้านโคกโตนด และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๔ สายห้าแยกฉลอง-ราไวย์ ที่บ้านโคกโตนด พ.ศ. ....)  
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
 
๒๒
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเล่นกีฬาในกลุ่มเด็ก กรณีศึกษาการเล่นกีฬามวยในกลุ่มเด็กของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๒๓
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สปน.)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
 
๒๔
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ศปถ.
สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
 
๒๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๒๖
กขร. นร. (สลน.)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum) 
 
๒๙
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.
สรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ สาธารณรัฐออสเตรีย 
 
๓๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอล 
 
๓๑
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สำนักงาน ก.พ.ร.)*(จร)*
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. *(จร)*
ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สวรส. สธ.*(จร)*
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นายนพพร ชื่นกลิ่น) 
 
๓๔
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) สธ. *(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (จำนวน ๗ คน ๑. ศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์ ฯลฯ) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ยธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) 
 
๓๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.*(จร)*
มาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ 
 
๓๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กต.
ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) 
 
๓๘
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)  
 
๓๙
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๐
นร.
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)  
 
๔๑
คค.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....)  

[มติครมที่สำคัญ]