บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
ศร.
ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี 
 
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) กห.
ขอความเห็นชอบในการจัดทำร่างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) วท.
ร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระและตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV ไปยังสวิตซ์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP 2 เพื่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงผลิตน้ำเย็นโดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เอง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) กค.
ร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร 
 
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) พณ.
ท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑ 
 
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม) (นายวันจักร ฉายากุล) 
 
๑๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี 
 
๑๑
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ศธ.
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนรวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ พ.ศ. ....)  
 
๑๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) คค.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจำในน่านน้ำ ลำแม่น้ำ หรือทำเลทอดสมอจอดเรือตำบลใด ๆ พ.ศ. .... 
 
๑๕
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) สสว.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๑๖
นร. (สลน.)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร) 
 
๑๗
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ นร. (สศช.)
ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
 
๑๘
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี ๒๕๖๑ 
 
๑๙
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) นร. (สศช.)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๑ 
 
๒๐
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กก.
รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
๒๑
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) พณ.
รายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างมาตรการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 
๒๒
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.
ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability) 
 
๒๓
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
สัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Arrangement) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น 
 
๒๔
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
รายงานผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๑ 
 
๒๕
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) วธ.
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน 
 
๒๖
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) กค.
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๒๗
รอง นรม. (นายสมคิดฯ) อก.
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
 
๒๘
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๒๙
รอง นรม. (นายวิษณุฯ) นร. (สลค.)*(จร)*
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
 
๓๐
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ นร. (สศช.)*(จร)*
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
 
๓๑
สกพอ.
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบริหารสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 
๓๒
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม.
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นายมานิตย์ มณีธรรม และนายธำรง ธวัชวะชุม) 
 
๓๓
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) ทส.*(จร)*
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นางอัษฎาพร ไกรพานนท์) 
 
๓๔
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (นายสงกรานต์ อักษร) 
 
๓๕
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) บจธ.*(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) 
 
๓๖
รอง นรม. (พลเอก ฉัตรชัยฯ) พม. *(จร)*
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติทดแทนกรรมการที่ขอลาออกและเกษียณอายุราชการ (นายชัยพัฒน์ สหัสกุล และนางสาวอุษณี กังวารจิตต์) 
 
๓๗
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) ดศ.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (นายปรเมศวร์ มินศิริ) 
 
๓๘
รอง นรม. (พลอากาศเอก ประจินฯ) พน.
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน [๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)] 
 
๓๙
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (จำนวน ๔ คน ๑. นายสุรงค์ บูลกุล ฯลฯ) 
 
๔๐
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) รง.*(จร)*
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง (พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง) 
 
๔๑
รอง นรม. (พลเอก ประวิตรฯ) มท.*(จร)*
รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย 
 
๔๒
มท.
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์และถนนกาญจนาภิเษก พ.ศ. ....)  
 
๔๓
นร.
ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)]  
 
๔๔
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
 
๔๕
นร.
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 
๔๖
กค.
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทย)  
 
๔๗
กค.
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน) 
 
๔๘
นร.
การปรับปรุงค่าตอบแทนค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

[มติครมที่สำคัญ]